Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án số 257

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức.
Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề

(Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để xem tài liệu).
Đề thi trắc nghiệm có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. 

Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới,AD sẽ sửa câu hỏi. 
Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, văn hóa giao tiếp ở công sở và văn hóa giao tiếp với nhân dân của cán bộ, công chức có nội dung nào giống nhau?
Câu 2: Phương án nào dưới đây không thuộc nội dung quản lý cán bộ, công chức theo Luật cán bộ, công chức năm 2008?
Câu 3: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có nhiệm vụ:
Câu 4: Một trong những đặc điểm của quản lý tài chính công ở nước ta là:
Câu 5: Thực hiện các công việc liên quan đến đàm phán, ký kết các điều ước quốc tế về thuế và giải quyết các tranh chấp về thuế theo các điều ước quôc tế trong lĩnh vực thuế
Câu 6: Theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật là nhiệm vụ của:
Câu 7: Nội dung nào dưới đây không phải là yêu cầu về nội dung trong kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý hành chính nhà nước?
Câu 8: Nội dung nào dưới đây không nằm trong cơ cấu tài chính công ở nước ta?
Câu 9: Trong những hoạt động dưới đây, hoạt động nào được quan niệm là chức năng cơ bản của Nhà nước CHXHCN Việt Nam?
Câu 10: Để đăng ký dự tuyển công chức, người dự tuyển phải có đủ bao nhiêu điều kiện?
Câu 11: Tổng hợp, báo cáo và đánh giá kết quả công tác tổ chức cán bộ và thi đua khen thưởng nội bộ ngành thuế trong phạm vi toàn Cục Thuế theo quy định là nhiệm vụ của:
Câu 12: Xây dựng cơ sở dữ liệu của người nộp thuế về đăng ký thuế, khai thuế, khấu trừ thuế, nộp thuế, hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế thuộc lĩnh vực quản lý của hệ thống thuế
Câu 13: Một trong những nguyên tắc của quản lý tài chính công?
Câu 14: Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng được xác định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) là một xã hội như thế nào?
Câu 15: Xây dựng các quy định, quy trình, biện pháp nghiệp vụ thanh tra thuế, kiểm tra thuế; hướng dẫn, chỉ đạo cơ quan thuế các cấp triến khai thực hiện các quy định; biện pháp nghiệp vụ; kỹ năng về thanh tra thuế, kiếm tra thuế
Câu 16: Một trong những chức năng của pháp luật là:
Câu 17: Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 18: Một trong những nguyên tắc cơ bản của hoạt động công vụ là:
Câu 19: Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 20: Là cơ quan làm việc theo chế độ tập thể, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) có thẩm quyền ban hành văn bản sau:
Câu 21: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Thường trực Hội đồng nhân dân?
Câu 22: Quản lý công tác đầu tư xây dựng cơ bản, thẩm định hồ sơ dự án đầu tư xây dựng cơ bản nội bộ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt là nhiệm vụ của:
Câu 23: Theo Hiến pháp năm 2013, công dân có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân khi:
Câu 24: Một trong những đặc tính chủ yếu của nền hành chính nhà nước ta là:
Câu 25: Hệ thống NSNN gồm:
Câu 26: Theo luật NSNN, Bộ Tài chính có nhiệm vụ, quyền:
Câu 27: Thực hiện lập bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, lập bộ thuế hộ khoán là nhiệm vụ của:
Câu 28: Nguyên tắc Quản lý nhà nước về tài chính – tiền tệ:
Câu 29: Hệ thống chính trị Việt Nam không có đặc điểm nào dưới đây?
Câu 30: Thời gian tập sự của công chức loại D (Cán sự hoặc tương đương)


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *