Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án số 286

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức.
Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề

(Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để xem tài liệu).
Đề thi trắc nghiệm có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. 

Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới,AD sẽ sửa câu hỏi. 
Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, từ “ngạch” được hiểu là:
Câu 2: Theo luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Ủy ban nhân dân có nhiệm vụ quyền hạn sau
Câu 3: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc tính chủ yếu của nền hành chính nhà nước ta?
Câu 4: Ủy ban nhân dân không phải thực hiện nghĩa vụ nào sau đây trước Hội đồng nhân dân?
Câu 5: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức 2008, nội dung nào sau đây không phải là nội dung đánh giá công chức?
Câu 6: Uỷ ban nhân dân có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 7: Nội dung nào dưới đây phản ánh đúng vai trò của văn bản QLNN?
Câu 8: Trong các nhiệm vụ quyền hạn sau đây nhiệm vụ và quyền hạn nào không thuộc thủ tướng Chính phủ?
Câu 9: Bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ quyền hạn sau
Câu 10: Chủ tịch nhân dân cấp xã do chủ thể nào sau đây bầu?
Câu 11: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, thẩm quyền của Chính phủ được ban hành văn bản nào dưới đây?
Câu 12: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật?
Câu 13: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, có bao nhiêu nguyên tắc trong thi hành công vụ?
Câu 14: Căn cứ vào kết quả đánh giá, công chức được phân loại đánh giá theo mấy mức?
Câu 15: Nội dung nào dưới đây không phải là yêu cầu về nội dung của văn bản quản lý hành chính nhà nước?
Câu 16: Nội dung nào sau đây không phải là nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ?
Câu 17: Theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật là nhiệm vụ của:
Câu 18: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có nhiệm vụ:
Câu 19: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm của áp dụng pháp luật ở nước ta?Câu 20: Quy định ngạch, chức danh, mã số công chức; mô tả, quy định vị trí việc làm và cơ cấu công chức để xác định số lượng biên chế là nội dung nào sau đây?
Câu 21: Cơ quan nào dưới đây có quyền quyết định biên chế và quản lý cán bộ, công chức làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước ở Trung ương, quy định định mức biên chế hành chính, sự nghiệp thuộc Uỷ ban nhân dân ( Theo Pháp lệnh cán bộ, công chức năm 2003)?
Câu 22: Thời gian tập sự của công chức loại C (Chuyên viên hoặc tương đương)
Câu 23: Một trong những yêu cầu về nội dung của Quyết định quản lý hành chính nhà nước là:
Câu 24: Khoản thu nào dưới đây chiếm tỷ trọng lớn nhất trong thu NSNN ở Việt Nam
Câu 25: Nội dung nào trong các nội dung sau là những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến đạo đức công vụ theo Luật cán bộ, công chức năm 2008?
Câu 26: ội dung nào dưới đây là đặc tính của nền hành chính nhà nước ta?
Câu 27: Kiểm tra các trường hợp người nộp thuế sáp nhập, giải thể, phá sản, ngừng kê khai, chấm dứt hiệu lực mã số thuế, chuyển đổi hình thức sở hữu hoặc tổ chức sắp xếp lại doanh nghiệp, cổ phần hoá doanh nghiệp… thuộc phạm vi Cục Thuế quản lý là nhiệm vụ của:
Câu 28: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm của áp dụng pháp luật ở nước ta?
Câu 29: Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 30: Phương án nào dưới đây đúng với cơ sở hình thành bản chất hệ thống chính trị Việt Nam?


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *