Uncategorized

Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án số 43

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức.
Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề

(Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để xem tài liệu).
Đề thi trắc nghiệm có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. 

Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới,AD sẽ sửa câu hỏi. 
Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Đặc tính nào dưới đây không phải là đặc tính của nền hành chính nhà nước
Câu 2: Xây dựng kế hoạch hàng năm về đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động; Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc in, quản lý, sử dụng, hoá đơn, ấn chỉ thuế theo quy định là nhiệm vụ của:
Câu 3: Theo tính chất pháp lý, quyết định nào dưới đây không phải là quyết định quản lý hành chính nhà nước?
Câu 4: Nghiên cứu, hướng dẫn, đề xuất việc giải quyết các tranh chấp, tố tụng về thuế theo quy định của pháp luật là nhiệm vụ của:
Câu 5: Thời điểm nào sau đây không phải thời điểm đánh giá công chức theo quy định tại Luật cán bộ, công chức 2008?
Câu 6: Người dự tuyển công chức được tuyển dụng thông qua xét tuyển khi đạt đủ các điều kiện nào?
Câu 7: Chi cục thuế có số thu dưới 50 tỷ đồng/năm (không kể thu từ dầu và đất), trong cơ cấu tổ chức không có đội nào sau đây:Câu 8: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức, một người làm việc trong cơ quan của Nhà nước được gọi là công chức khi đáp ứng được mấy điều kiện?
Câu 9: Nhiệm vụ nào dưới đây tác động đến hiệu quả hoạt động của Quốc hội?
Câu 10: Hoạt động công vụ của cán bộ, công chức quy định trong Luật cán bộ, công chức 2008 là việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức theo quy định của Luật này và các quy định khác có liên quan, vì hoạt động công vụ của:
Câu 11: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có nhiệm vụ:
Câu 12: Theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09/03/2015, về chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm, đối tượng nào sau đây sẽ nghỉ chế độ nhưng vẫn được xem xét nâng ngạch không qua thi tuyển?
Câu 13: Nội dung thi tuyển công chức quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008
Câu 14: Chính sách phát triển các thành phần kinh tế, chính sách tài chính tiền tệ thuộc nhóm công cụ nào trong các công cụ quản lý nhà nước về kinh tế
Câu 15: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, biệt phái là việc được cử đến làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ
Câu 16: Đặc tính nào dưới đây không phải là đặc tính của nền hành chính nước ta
Câu 17: Nội dung nào dưới đây là quyền của cán bộ, công chức được quy định trong Luật cán bộ, công chức 2008?
Câu 18: Lãnh đạo của Chi cục thuế bao gồm:
Câu 19: Trong cơ quan lãnh đạo của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị xã hội cấp tỉnh, cơ quan lãnh đạo nào mà cấp uỷ cùng cấp không lập đảng đoàn?
Câu 20: Một trong những phương hướng chung nhằm hoàn thiện các cơ quan nhà nước theo hướng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là
Câu 21: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật?
Câu 22: Chọn đáp án đúng nhất
Câu 23: Quyết định quản lý hành chính Nhà nước có đặc điểm nào dưới đây?
Câu 24: Ủy ban nhân dân không phải thực hiện nghĩa vụ nào sau đây trước Hội đồng nhân dân?
Câu 25: Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây:
Câu 26: Theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật là nhiệm vụ của:
Câu 27: Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật quy định trong Luật cán bộ, công chức 2008 là một trong các
Câu 28: Nội dung nào dưới đây không phải là vai trò chủ yếu của Tài chính công ở nước ta?
Câu 29: Tiếp nhận và trực tiếp giải quyết hồ sơ khai thuế, tính thuế, thông báo thuế của cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh là nhiệm vụ của:
Câu 30: Tố chức triển khai chương trình, kế hoạch công tác tuyên truyền – hỗ trợ người nộp thuế


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *