Uncategorized

Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án số 56

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm thuế môn kiến thức chung có đáp án trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức.
Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề

(Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để xem tài liệu).
Đề thi trắc nghiệm có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. 

Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới,AD sẽ sửa câu hỏi. 
Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam?
Câu 2: Một trong các điều kiện bổ nhiệm vào ngạch phải bảo đảm là điều kiện nào sau đây?Câu 3: Nguyên tắc hoạt động công vụ là:
Câu 4: Phương thức tuyển dụng công chức:
Câu 5: Quyết định quản lý hành chính nhà nước có đặc điểm nào dưới đây?
Câu 6: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có nhiệm vụ:
Câu 7: Theo luật tổ chức chính quyền địa phương, cơ cấu tổ chức của chính quyền địa phương tỉnh gồm
Câu 8: Cục Thuế ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Cục Thuế) là tổ chức trực thuộc:
Câu 9: Các chế độ sở hữu trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Câu 10: Các nguyên tắc tổ chức chi ngân sách
Câu 11: Thường trực HĐND có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 12: Theo quy định hiện hành, số lượng Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh loại I có ?
Câu 13: Nội dung nào dưới đây là đặc trưng của tài chính công ở nước ta?
Câu 14: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, cơ quan quản lý cán bộ, công chức là
Câu 15: Khi chuyển ngạch công chức?
Câu 16: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân ( UBND) tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 17: Nội dung nào dưới đây không phải là một loại quyết định quản lý hành chính nhà nước?
Câu 18: Luật tổ chức Chính phủ được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19-6-2015 quy định số lượng cấp phó như thế nào?
Câu 19: Nội dung nào dưới đây là yêu cầu đối với quản lý tài chính công ở nước ta?
Câu 20: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, nội dung nào dưới đây không phải là quyền của cán bộ, công chức?
Câu 21: Tổ chức quản lý nhập – xuất – tồn các loại ấn chỉ, lưu trữ, bảo quản, kiểm kê ấn chỉ, báo cáo theo quy định là nhiệm vụ của:
Câu 22: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, phân biệt công chức theo ngạch được bổ nhiệm, công chức gồm có các loại sau đây?
Câu 23: Chủ trì hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức triển khai thống nhất và kiểm tra việc thực hiện các chính sách thu; các quy trình, biện pháp quản lý các khoản thu từ đất trên địa bàn theo quy định là nhiệm vụ của:
Câu 24: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008, cán bộ, công chức có mấy quyền được bảo đảm các điều kiện thi hành công vụ?
Câu 25: Trong nội dung đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức (là một trong 4 nội dung cải cách hành chính nhà nước) của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 – 2010 có nội dung nào dưới đây?
Câu 26: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008 trường hợp nào sau đây công chức được hưởng chế độ thôi việc?
Câu 27: Bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ quyền hạn sau
Câu 28: Kiểm tra các hồ sơ miễn, giảm các khoản thu từ đất thuộc thẩm quyền quản lý của Cục Thuế trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật là nhiệm vụ của:
Câu 29: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008, nội dung nào dưới đây không quy định trong nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân
Câu 30: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc áp dụng văn bản quản lý hành chính Nhà nước.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *