Uncategorized

Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 15

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề “500 câu hỏi trắc nghiệm công chức môn tiếng anh có đáp án” (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Ngoài ra, các bạn có thể xem chuỗi các bài viết tài liệu tiếng anh ôn thi công chức viên chức đã đăng tải trên website
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát …., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Because of the increasing enrolment, the school has to employ teachers who are not…….for their jobs.
Câu 2: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Mr Pike’s passport ……… last month, so he will have to get a new one.
Câu 3: Choose the word or phrase which best completes the sentence. If we had asked her,              
Câu 4: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “I will pay back the money, Gloria.” said Ivan.
Câu 5: Choose the word or phrase which best completes the sentence. It is imperative that this letter                                  immediately.
Câu 6: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The creation of nature reserves will help to ensure the             of many endangered species.
Câu 7: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided Peter had very little money but managed to make ends meet.
Câu 8: Choose the word or phrase which best completes the sentence. After seeing the movie “Pride and Prejudice”,              .
Câu 9: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 10: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. Successful as they were, they were far from happy.
Câu 11: Choose the word or phrase that best fits the sentence. The farmers were sure that they          another good harvest the next year.
Câu 12: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided He talked about nothing except the weather.
Câu 13: Choose the word or phrase which best completes the sentence. By next Friday, Sam ……… five speeches.
Câu 14: Choose the word or phrase which best completes the sentence. It was a lovely day yesterday. I wish I………at the seaside then.
Câu 15: Choose the word or phrase which best completes the sentence. When was the last time she ……… her bedroom?
Câu 16: Choose the word or phrase which best completes the sentence.                 , he wouldn’t have missed the train
Câu 17: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 18: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Sarah couldn’t meet us,                               was a pity.
Câu 19: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 20: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He is not very          . He is always willing to help everyone.
Câu 21: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided He knew it was time to lose some weight.
Câu 22: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “You should have finished the report by now,” John told his secretary.
Câu 23: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “Leave my house now or I’ll call the police!” shouted the lady to the man.
Câu 24: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. There’s no point in persuading him to do this.
Câu 25: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I was named                             my grandfather.
Câu 26: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He devotes most of his time……photography.
Câu 27: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “It’s too stuffy in this room, isn’t it?” said the guest.
Câu 28: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 29: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. The director went fishing after he has attended the meetings.
Câu 30: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *