Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 24

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề “500 câu hỏi trắc nghiệm công chức môn tiếng anh có đáp án” (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Ngoài ra, các bạn có thể xem chuỗi các bài viết tài liệu tiếng anh ôn thi công chức viên chức đã đăng tải trên website
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát …., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided We didn’t go on holiday last year because we didn’t have enough money.
Câu 2: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I have two history books, but         are about American history.
Câu 3: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Garlic is a plant that grows                           there is a warm climate.
Câu 4: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 5: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. My sister enjoys read about wild animals and natural mysteries.
Câu 6: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The man ……… we met on the train was the headmaster.
Câu 7: Choose the word or phrase which best completes the sentence. ……..are people who leave their country to live in another one.
Câu 8: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. Not until I left home did I realize how much my father meant to me.
Câu 9: Choose the word or phrase that best fits the sentence. If you       a chance to study in the USA , just take it.
Câu 10: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided People protesting against pollution are marching to London.
Câu 11: Choose the best sentence made from the cues given. not until/ he / grow / understand / the matter.
Câu 12: Choose the word or phrase which best completes the sentence. When the film finishes,                .
Câu 13: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. I can’t get my feet into these shoes.
Câu 14: Choose the best sentence made from the cues given Two miles/ long/ distance/ old man/ jog/ everyday.
Câu 15: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Tom asked me                 .
Câu 16: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 17: Choose the word or phrase which best completes the sentence. It takes him thirty minutes to go               every day.
Câu 18: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 19: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. Dew usually disappeared by seven o’clock in the morning when the sun comes up.
Câu 20: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 21: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He became…….because the company which he worked for decided to close down.
Câu 22: Choose the word or phrase which best completes the sentence. They are living in a house                .
Câu 23: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided There’s no point in persuading Jane to change her mind.
Câu 24: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. A map show the location of the property will be sent to you .
Câu 25: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 26: Choose the word or phrase which best completes the sentence. When you got back, Harry                .
Câu 27: Choose the word or phrase which best completes the sentence. If I had enough money,                  .
Câu 28: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I hear that your examinations are next week. You…….very hard at the moment.
Câu 29: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 30: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I hope that you ……… me when you come to London.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *