Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 25

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề “500 câu hỏi trắc nghiệm công chức môn tiếng anh có đáp án” (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Ngoài ra, các bạn có thể xem chuỗi các bài viết tài liệu tiếng anh ôn thi công chức viên chức đã đăng tải trên website
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát …., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 2: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “I will pay back the money, Gloria.” said Ivan.
Câu 3: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “I would study English if I were you,” Mai’s friend said.
Câu 4: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Football is thought               in the world.
Câu 5: Choose the word or phrase which best completes the sentence.               that she didn’t see her parents often.
Câu 6: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Alex did not do very well in class               .
Câu 7: Choose the word or phrase which best completes the sentence. We don’t sell foreign newspapers because there is no……… for them.
Câu 8: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 9: Choose the word or phrase which best completes the sentence.         of the newspapers in the world are written in English.
Câu 10: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I am                        to see you here.
Câu 11: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “Shall I make you a coffee?” the girl said to the lady.
Câu 12: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Are you fed up ……… this job?
Câu 13: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The police explained to us……… to get to the market.
Câu 14: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. May I suggest Monday for our trip to Bristol?
Câu 15: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided She said, “John, I’ll show you around my city when you’re here.”
Câu 16: Choose the word or phrase which best completes the sentence. It’s high time the children                  .
Câu 17: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 18: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 19: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The elevator isn’t running now. It must be….order.
Câu 20: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Alexander Fleming,                 , received the Nobel Prize in 1945.
Câu 21: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. Would you mind not smoking here ?
Câu 22: Choose the word or phrase which best completes the sentence. You can’t really go                                           in the countryside nowadays without seeing some evidence of man’s influence.
Câu 23: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. I am worried with the confidential information falling into the wrong hands .
Câu 24: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He can make change in his timetable when he wants to. It means that he’s got a ……… timetable.
Câu 25: Choose the word which is closest in meaning to the underlined word. He was sacked after having an argument with his boss.
Câu 26: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. Refusal to give a breath sample to the police could lead to your arrest.
Câu 27: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 28: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He felt ashamed having done so little work.
Câu 29: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Did he tell you              ?
Câu 30: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. The holiday wouldn’t have cost so much if they hadn’t gone abroad.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *