Uncategorized

Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 26

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề “500 câu hỏi trắc nghiệm công chức môn tiếng anh có đáp án” (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Ngoài ra, các bạn có thể xem chuỗi các bài viết tài liệu tiếng anh ôn thi công chức viên chức đã đăng tải trên website
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát …., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 2: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. I regret going to his party last night.
Câu 3: Choose the word or phrase which best completes the sentence. It’s getting cold. You’d better not…….without a coat.
Câu 4: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The principal doesn’t permit………here.
Câu 5: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 6: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. “Would you like something to drink?” he asked.
Câu 7: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Geometry is a branch of mathematics                      the properties of lines, curves, shapes, and surfaces.
Câu 8: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 9: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 10: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 11: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. It doesn’t matter to them which film they go to.
Câu 12: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. The fruit and vegetables at the Shop Mart are always very fresh because they were shipped in every day from the local farm markets .
Câu 13: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 14: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Sarah couldn’t meet us,                               was a pity.
Câu 15: Choose the word or phrase which best completes the sentence. It is such an easy and                way to write a letter.
Câu 16: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided John Smith is a farmer. I bought his land.
Câu 17: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “We’re having a reunion this weekend. Why don’t you come?” John said to us.
Câu 18: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I need some small change to ……… the porter.
Câu 19: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He went to the library                  .
Câu 20: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The teacher suspected the student…….cheating in examination.
Câu 21: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided They couldn’t climb up the mountain because of the storm.
Câu 22: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Because of the increasing enrolment, the school has to employ teachers who are not…….for their jobs.
Câu 23: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The police questioned all guests. They ……. that one of them was a spy.
Câu 24: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Having been delayed by heavy traffic,                  .
Câu 25: Choose the word or phrase that best fits the sentence. At lon         the government is starting to listen to our problems.
Câu 26: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Constant of attack makes everyday life dangerous here.
Câu 27: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. I would rather you wore something more formal to work.
Câu 28: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. They arrived too late to get good seats.
Câu 29: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 30: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He went on doing it                                 our protests.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *