Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 3

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề “500 câu hỏi trắc nghiệm công chức môn tiếng anh có đáp án” (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Ngoài ra, các bạn có thể xem chuỗi các bài viết tài liệu tiếng anh ôn thi công chức viên chức đã đăng tải trên website
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát …., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Choose the word or phrase which best completes the sentence. When he                        up his performing career, people around him were more disappointed than he was.
Câu 2: Choose the word or phrase which best completes the sentence. When you got back, Harry                .
Câu 3: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 4: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 5: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 6: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided Unless someone has a key, we cannot get into the house.
Câu 7: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 8: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 9: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 10: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I like living in the countryside. It is               living in a town.
Câu 11: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The principal doesn’t permit………here.
Câu 12: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 13: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Let’s go dancing, ……… ?
Câu 14: Choose the word or phrase which best completes the sentence. We don’t sell foreign newspapers because there is no……… for them.
Câu 15: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “Shall I make you a coffee?” the girl said to the lady.
Câu 16: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. With six children on her hands, she is extremely busy.
Câu 17: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. I regret going to his party last night.
Câu 18: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 19: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. I won’t sell the painting, no matter how much you offer me.
Câu 20: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 21: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided There’s no point in persuading Jane to change her mind.
Câu 22: Choose the word or phrase which best completes the sentence. If I had enough money,                  .
Câu 23: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided They couldn’t climb up the mountain because of the storm.
Câu 24: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 25: Choose the word or phrase which best completes the sentence. An old man taught her how ……… the violin.
Câu 26: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided People protesting against pollution are marching to London.
Câu 27: Choose the word or phrase which best completes the sentence. There were two small rooms in the beach house,             served as a kitchen.
Câu 28: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 29: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The elevator isn’t running now. It must be….order.
Câu 30: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Alex did not do very well in class               .


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *