Uncategorized

Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 43

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề “500 câu hỏi trắc nghiệm công chức môn tiếng anh có đáp án” (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Ngoài ra, các bạn có thể xem chuỗi các bài viết tài liệu tiếng anh ôn thi công chức viên chức đã đăng tải trên website
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát …., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Choose the word or phrase which best completes the sentence. “How do you know this is the right plane?” – “The ticket agent said it would be at ………. “
Câu 2: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The earlier she leaves,                .
Câu 3: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Because of the increasing enrolment, the school has to employ teachers who are not…….for their jobs.
Câu 4: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 5: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The council intends to raise awareness of the effects of traffic pollution on our                                             .
Câu 6: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “It’s too stuffy in this room, isn’t it?” said the guest.
Câu 7: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He went on doing it                                 our protests.
Câu 8: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He felt ashamed having done so little work.
Câu 9: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 10: Choose the word or phrase which best completes the sentence. “Why didn’t you buy that car?” – “Because it was so expensive that I couldn’t ……… it.
Câu 11: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided Because they erected a barn, the cattle couldn’t get out into the wheat field.
Câu 12: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. With six children on her hands, she is extremely busy.
Câu 13: Choose the word or phrase which best completes the sentence. We have to …….military service in our country.
Câu 14: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 15: Choose the word or phrase which best completes the sentence. ……..are people who leave their country to live in another one.
Câu 16: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Recent evidence makes it possible for the investigators to conclude that                                                                .
Câu 17: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Taking exercise             .
Câu 18: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided My boss works better when he’s pressed for time.
Câu 19: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 20: Choose the word or phrase which best completes the sentence. After seeing the movie “Pride and Prejudice”,              .
Câu 21: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 22: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Constantly staying in cold weather may bring ………pneumonia.
Câu 23: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I think your suggestion is probably the best one……the long run.
Câu 24: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 25: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 26: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided Unlike his sister, Bob exercises every day.
Câu 27: Choose the word or phrase which best completes the sentence. John contributed fifty dollars, but he wishes he could contribute                               .
Câu 28: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Are you satisfied                            the result of the final test?
Câu 29: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 30: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Those boys took a long ladder               .


2 thoughts on “Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 43

  • Lien

    Cau 6 dap an b chu nhi

    Reply
  • Lien

    Cau 6 dap an a chu nhi

    Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *