Uncategorized

Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 44

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề “500 câu hỏi trắc nghiệm công chức môn tiếng anh có đáp án” (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Ngoài ra, các bạn có thể xem chuỗi các bài viết tài liệu tiếng anh ôn thi công chức viên chức đã đăng tải trên website
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát …., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Nam didn’t go to the party because he                     .
Câu 2: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 3: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. Despite feeling cold we kept walking.
Câu 4: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. Although Chris was the stronger of the two, his opponent soon overpowered him.
Câu 5: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The police questioned all guests. They ……. that one of them was a spy.
Câu 6: Choose the word or phrase which best completes the sentence. She regretted to tell him that                 .
Câu 7: Choose the word or phrase that best fits the sentence. We decided to go out for dinner                   it was raining heavily.
Câu 8: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The man ……… we met on the train was the headmaster.
Câu 9: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 10: Choose the word or phrase which best completes the sentence. They are living in a house                .
Câu 11: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 12: Choose the word or phrase which best completes the sentence I have had a headache ……… yesterday.
Câu 13: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided Barbara didn’t wear the raincoat, so she got a cold.
Câu 14: Choose the word or phrase which best completes the sentence. According ……… Mary, you were in Hanoi last week.
Câu 15: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He agreed to sign the contact                 .
Câu 16: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Mr Pike’s passport ……… last month, so he will have to get a new one.
Câu 17: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The instructions from air traffic control were not fully explicit, and                                     .
Câu 18: Choose the word or phrase which is closest in meaning to the underlined word. I promptly went to sleep again.
Câu 19: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. The film was so boring that I fell asleep.
Câu 20: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 21: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I…….recently.
Câu 22: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided I can’t help feeling worried about Tom.
Câu 23: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 24: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided We must take steps to preserve natural resources; otherwise the planet will be in danger.
Câu 25: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Global warming is thought to be responsible for some of the world’s recent                                                            disasters.
Câu 26: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided David drove so fast; it was very dangerous.
Câu 27: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I am                        to see you here.
Câu 28: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The ……………….. I read about history, the ……….. it makes me realize how relevant history is to us today.
Câu 29: Choose the word or phrase which best completes the sentence. After the campaign, a special medal was…….to all people involved.
Câu 30: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Don’t forget to come here in time ,                          ?


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *