Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 45

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề “500 câu hỏi trắc nghiệm công chức môn tiếng anh có đáp án” (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Ngoài ra, các bạn có thể xem chuỗi các bài viết tài liệu tiếng anh ôn thi công chức viên chức đã đăng tải trên website
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát …., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 2: Choose the word or phrase which best completes the sentence. It takes him thirty minutes to go               every day.
Câu 3: Choose the word or phrase which best completes the sentence. ………… games without asking for my permission.
Câu 4: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 5: Choose the word or phrase which best completes the sentence. We decided            out because because of the bad weather.
Câu 6: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The diesel engine was named ……… its inventor Rudolf Diesel.
Câu 7: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. I won’t sell the painting, no matter how much you offer me.
Câu 8: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 9: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. I would rather you wore something more formal to work.
Câu 10: Choose the word or phrase which best completes the sentence. There was a short silence and then footsteps were heard ………from the direction of the library.
Câu 11: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. It doesn’t matter to them which film they go to.
Câu 12: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided The bread was too stale to eat.
Câu 13: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided The film didn’t come up to my expectations.
Câu 14: Choose the word or phrase which best completes the sentence. It’s getting cold. You’d better not…….without a coat.
Câu 15: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 16: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 17: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Alex did not do very well in class               .
Câu 18: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided They couldn’t climb up the mountain because of the storm.
Câu 19: Choose the word or phrase which best completes the sentence.                 , he would have learned how to read.
Câu 20: Choose the word or phrase which best completes the sentence.              , the workers will stop working.
Câu 21: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 22: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 23: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided ” Why don’t you reply to the President’s offer right now?” said Mary to her husband
Câu 24: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Mary showed me some pictures                                                       by her father.
Câu 25: Choose the best sentence made from the cues given you/ entitle/ drive/ car/ your driving license.
Câu 26: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided He asked, “Why didn’t she take the final exam?”
Câu 27: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “Shall I make you a coffee?” the girl said to the lady.
Câu 28: Intuition described in the passage can be explained by means of .
Câu 29: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. Today was such   beautiful day that I couldn’t bring myself to complete all my chores.
Câu 30: Choose the word or phrase which best completes the sentence. “If a thing isn’t ……… ,” he said, “I can’t give it away.”


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *