Uncategorized

Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 5

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề “500 câu hỏi trắc nghiệm công chức môn tiếng anh có đáp án” (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Ngoài ra, các bạn có thể xem chuỗi các bài viết tài liệu tiếng anh ôn thi công chức viên chức đã đăng tải trên website
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát …., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Choose the best sentence made from the cues given you/ entitle/ drive/ car/ your driving license.
Câu 2: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I plan to come back to Korean,……… we had a chance to visit ten years ago.
Câu 3: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 4: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. I can’t get my feet into these shoes.
Câu 5: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. She was among the few who wants to quit smoking instead of cutting down.
Câu 6: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “Would you like to come to my birthday party, Sarah?” asked Frederic.
Câu 7: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 8: Choose the word which is closest in meaning to the underlined word. The gang admitted they had committed four recent bank robberies.
Câu 9: Choose the word or phrase which best completes the sentence. It’s getting cold. You’d better not…….without a coat.
Câu 10: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 11: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided The critics undervalued his new book.
Câu 12: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided Wealthy as they were, they were far from happy.
Câu 13: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 14: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 15: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Are you satisfied                            the result of the final test?
Câu 16: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 17: Choose the word or phrase which best completes the sentence. After retiring, my aunt spent her ……… on an expensive holiday.
Câu 18: Choose the word or phrase which best completes the sentence.               Christmas Eve, people often have parties at midnight.
Câu 19: Choose the word or phrase which best completes the sentence. “Why didn’t you buy that car?” – “Because it was so expensive that I couldn’t ……… it.
Câu 20: Intuition described in the passage can be explained by means of .
Câu 21: Choose the word or phrase which best completes the sentence. ………… games without asking for my permission.
Câu 22: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 23: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided I can’t help feeling worried about Tom.
Câu 24: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Her math result is ………than her English result.
Câu 25: Choose the best sentence made from the cues given. not until/ he / grow / understand / the matter.
Câu 26: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The doctor advised Robert                  to lose weight.
Câu 27: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 28: Choose the word or phrase which best completes the sentence. You can’t really go                                           in the countryside nowadays without seeing some evidence of man’s influence.
Câu 29: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Tom asked me                 .
Câu 30: Choose the word or phrase which best completes the sentence.              , the workers will stop working.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *