Uncategorized

Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 50

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề “500 câu hỏi trắc nghiệm công chức môn tiếng anh có đáp án” (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Ngoài ra, các bạn có thể xem chuỗi các bài viết tài liệu tiếng anh ôn thi công chức viên chức đã đăng tải trên website
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát …., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Choose the word or phrase which best completes the sentence. She didn’t ……….doing the ironing, as she didn’t want to go out anyway.
Câu 2: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I…….recently.
Câu 3: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Sarah couldn’t meet us,                               was a pity.
Câu 4: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. They arrived too late to get good seats.
Câu 5: Choose the word or phrase which best completes the sentence. This summer resort is absolutely wonderful and I’d ………. it to anyone.
Câu 6: Choose the word which is closest in meaning to the underlined word. My father gave up smoking two years ago.
Câu 7: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 8: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The instructions from air traffic control were not fully explicit, and                                     .
Câu 9: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The earlier she leaves,                .
Câu 10: Choose the word or phrase which best completes the sentence. We’ll be late for the meeting                .
Câu 11: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I hear that your examinations are next week. You…….very hard at the moment.
Câu 12: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. The meeting was put off because of the strike.
Câu 13: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Einstein’s …….is really too difficult for the average people to understand.
Câu 14: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 15: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 16: Choose the word or phrase which best completes the sentence. You had better at home until you feel better.
Câu 17: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 18: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The police questioned all guests. They ……. that one of them was a spy.
Câu 19: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 20: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided He last had his blood tested ten months ago.
Câu 21: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Paul ……… with us for about nine days by now.
Câu 22: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The policemen………the robbery are looking for three young men.
Câu 23: Choose the word or phrase which best completes the sentence. We don’t sell foreign newspapers because there is no……… for them.
Câu 24: Choose the word or phrase which best completes the sentence. His answer was so confused that the teacher could hardly make any ………of it at all.
Câu 25: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 26: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. A map show the location of the property will be sent to you .
Câu 27: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Your hair badly needs , Tom!
Câu 28: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided He last had his eyes tested ten months ago.
Câu 29: Choose the word or phrase which best completes the sentence.              , we couldn’t have continued with the project.
Câu 30: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *