Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 55

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề “500 câu hỏi trắc nghiệm công chức môn tiếng anh có đáp án” (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Ngoài ra, các bạn có thể xem chuỗi các bài viết tài liệu tiếng anh ôn thi công chức viên chức đã đăng tải trên website
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát …., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided We must take steps to preserve natural resources; otherwise the planet will be in danger.
Câu 2: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I like living in the countryside. It is               living in a town.
Câu 3: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. She started working as a secretary five years ago.
Câu 4: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “Cigarette?” he asked. “No,thanks.” I said.
Câu 5: Choose the word or phrase which best completes the sentence.                   is it from here to the supermarket? – Two kilometres.
Câu 6: Choose the best sentence made from the cues given Two miles/ long/ distance/ old man/ jog/ everyday.
Câu 7: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “Shall I make you a coffee?” the girl said to the lady.
Câu 8: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 9: Choose the word or phrase that best fits the sentence. If you       a chance to study in the USA , just take it.
Câu 10: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Luckily they still have ……… rice in the house.
Câu 11: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He is not very          . He is always willing to help everyone.
Câu 12: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 13: Choose the word or phrase which best completes the sentence. It is essential                .
Câu 14: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He agreed to sign the contact                 .
Câu 15: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Of two new teachers, one is experienced and……….
Câu 16: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Mr Pike’s passport ……… last month, so he will have to get a new one.
Câu 17: Choose the word or phrase which best completes the sentence. We have to …….military service in our country.
Câu 18: Choose the word or phrase which best completes the sentence. After getting a               in business administration he joined the recording company EMI.
Câu 19: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided The way to get the best out of me is to make me work very hard.
Câu 20: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 21: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. Although Chris was the stronger of the two, his opponent soon overpowered him.
Câu 22: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided The doctor said, “You really ought to rest for a few days, Jasmine.”
Câu 23: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. He is determined to continue working when he is 65.
Câu 24: Choose the word or phrase which best completes the sentence. “Did Amy’s parents leave her any money?” – “No, she has to support ……… now.”
Câu 25: Choose the word or phrase which best completes the sentence. After seeing the movie “Pride and Prejudice”,              .
Câu 26: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He went to the library                  .
Câu 27: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 28: Choose the word or phrase which best completes the sentence. When you got back, Harry                .
Câu 29: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 30: Choose the word or phrase which best completes the sentence. “When will Jean return me the book she borrowed?” – “When she ……… it.”


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *