Uncategorized

Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 6

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề “500 câu hỏi trắc nghiệm công chức môn tiếng anh có đáp án” (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Ngoài ra, các bạn có thể xem chuỗi các bài viết tài liệu tiếng anh ôn thi công chức viên chức đã đăng tải trên website
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát …., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Geometry is a branch of mathematics                      the properties of lines, curves, shapes, and surfaces.
Câu 2: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 3: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He spoke               about the need to protect the tiger’s habitat in wildlife.
Câu 4: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He felt ashamed having done so little work.
Câu 5: Choose the word or phrase which best completes the sentence. We need the repairs done as                                as possible.
Câu 6: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided We must take steps to preserve natural resources; otherwise the planet will be in danger.
Câu 7: Choose the word which is closest in meaning to the underlined word. My father gave up smoking two years ago.
Câu 8: Choose the word which is closest in meaning to the underlined word. He was sacked after having an argument with his boss.
Câu 9: Choose the word or phrase which best completes the sentence.                 , he would have learned how to read.
Câu 10: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The more you talk about the situation,               .
Câu 11: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided The bread was too stale to eat.
Câu 12: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He played at concerts in Europe and America, made recordings and got good                                                  .
Câu 13: Choose the word or phrase which best completes the sentence. After the campaign, a special medal was…….to all people involved.
Câu 14: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 15: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. Despite feeling cold we kept walking.
Câu 16: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Einstein’s …….is really too difficult for the average people to understand.
Câu 17: Choose the word or phrase which best completes the sentence. She regretfully told him that                .
Câu 18: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. The teacher said to his students: “Never leave the room without asking for my permission.”
Câu 19: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He shouted at her. If he had known the whole story, he………so angry.
Câu 20: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The house we have rented is……., so we will have to buy some beds, chairs, tables, etc.
Câu 21: Choose the word or phrase which best completes the sentence. If I……… a camera, I would have taken some pictures.
Câu 22: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. The film was so boring that I fell asleep.
Câu 23: Choose the word or phrase which best completes the sentence. They will have finished the new school                      .
Câu 24: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 25: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 26: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He is the person                 .
Câu 27: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 28: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 29: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided We didn’t go on holiday last year because we didn’t have enough money.
Câu 30: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Those boys took a long ladder               .


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *