Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 68

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề “500 câu hỏi trắc nghiệm công chức môn tiếng anh có đáp án” (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Ngoài ra, các bạn có thể xem chuỗi các bài viết tài liệu tiếng anh ôn thi công chức viên chức đã đăng tải trên website
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát …., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Nam studies hard                 .
Câu 2: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 3: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. In spite of the heavy rain, all we enjoyed the excursion .
Câu 4: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 5: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I ……… out if I hadn’t been so tired.
Câu 6: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. It doesn’t make any difference if it rains because they will still go.
Câu 7: Choose the word or phrase which best completes the sentence. In bacteria and other organisms,                 .
Câu 8: Choose the word or phrase which best completes the sentence. John’s score on the test is the highest in the class. He              
Câu 9: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “Stop smoking or you’ll be ill,” the doctor told me.
Câu 10: Choose the word or phrase which best completes the sentence. We’ll be late for the meeting                .
Câu 11: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Paul ……… with us for about nine days by now.
Câu 12: Choose the word which is closest in meaning to the underlined word. The gang admitted they had committed four recent bank robberies.
Câu 13: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 14: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. He is determined to continue working when he is 65.
Câu 15: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I hear that your examinations are next week. You…….very hard at the moment.
Câu 16: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. May I suggest Monday for our trip to Bristol?
Câu 17: Choose the word or phrase that best fits the sentence. James has two brothers .One is a doctor,           is a teacher.
Câu 18: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I am                        to see you here.
Câu 19: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. “If only I’d learnt to drive,” Roger said.
Câu 20: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. They arrived too late to get good seats.
Câu 21: Choose the word or phrase which best completes the sentence.              , we couldn’t have continued with the project.
Câu 22: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. Would you mind turning your radio down a little please?
Câu 23: Choose the best sentence made from the cues given Two miles/ long/ distance/ old man/ jog/ everyday.
Câu 24: Choose the word or phrase which best completes the sentence. After you have paid a bill, you are given a ………to show that you have paid.
Câu 25: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided Wealthy as they were, they were far from happy.
Câu 26: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 27: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He shouted at her. If he had known the whole story, he………so angry.
Câu 28: Choose the word or phrase which best completes the sentence. It is imperative that this letter                                  immediately.
Câu 29: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. There isn’t much call for cars with large engines any more.
Câu 30: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Sarah couldn’t meet us,                               was a pity.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *