Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 7

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề “500 câu hỏi trắc nghiệm công chức môn tiếng anh có đáp án” (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Ngoài ra, các bạn có thể xem chuỗi các bài viết tài liệu tiếng anh ôn thi công chức viên chức đã đăng tải trên website
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát …., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 2: Choose the best sentence made from the cues given. never/ life/ I/ see/ mess/ this.
Câu 3: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 4: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Nam didn’t go to the party because he                     .
Câu 5: Choose the word or phrase which best completes the sentence. It is such an easy and                way to write a letter.
Câu 6: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The earlier she leaves,                .
Câu 7: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 8: Choose the word or phrase which best completes the sentence. It takes him thirty minutes to go               every day.
Câu 9: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. My sister enjoys read about wild animals and natural mysteries.
Câu 10: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 11: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Some people are born rich;                        are born poor.
Câu 12: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 13: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided Although he is intelligent, he doesn’t do well at school.
Câu 14: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. Although Chris was the stronger of the two, his opponent soon overpowered him.
Câu 15: Choose the word or phrase that best fits the sentence When we were children we                             skating.
Câu 16: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He loved performing but it was a very hard               .
Câu 17: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Have you ever met the man              ?
Câu 18: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided John Smith is a farmer. I bought his land.
Câu 19: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided The woman was too weak to lift the suitcase.
Câu 20: Choose the best sentence made from the cues given. it/ be/ careless/ you/ not/ to/ close/ windows/ last night.
Câu 21: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided He asked, “Why didn’t she take the final exam?”
Câu 22: Choose the word or phrase which best completes the sentence. You go on ahead and then I’ll catch ……… you.
Câu 23: Choose the word or phrase which best completes the sentence. You                        forget what I told you . It is very important.
Câu 24: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “I would study English if I were you,” Mai’s friend said.
Câu 25: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. It was not only cold but it also snowed a few days ago.
Câu 26: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 27: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He became…….because the company which he worked for decided to close down.
Câu 28: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 29: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. He won’t find a seat unless he’s got a ticket.
Câu 30: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. You might get on better for your customers if you showed them some courtesy .


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *