Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 71

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề “500 câu hỏi trắc nghiệm công chức môn tiếng anh có đáp án” (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Ngoài ra, các bạn có thể xem chuỗi các bài viết tài liệu tiếng anh ôn thi công chức viên chức đã đăng tải trên website
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát …., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 2: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 3: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided I found myself at a loss to understand my closest friend’s words.
Câu 4: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I think your house really needs                              .
Câu 5: Choose the word or phrase which best completes the sentence. It is such an easy and                way to write a letter.
Câu 6: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Please drop ………for a cup of coffee whenever you are passing.
Câu 7: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. He survived the operation thanks to skilful surgery.
Câu 8: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 9: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “If I were you, I would go to see the doctor”, David said to Claudia.
Câu 10: Choose the word or phrase that best fits the sentence. It is no use                             to him – He never listens.
Câu 11: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Recent evidence makes it possible for the investigators to conclude that                                                                .
Câu 12: Choose the best sentence made from the cues given. it/ be/ careless/ you/ not/ to/ close/ windows/ last night.
Câu 13: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 14: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Because of the increasing enrolment, the school has to employ teachers who are not…….for their jobs.
Câu 15: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 16: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I haven’t got                     that English book.
Câu 17: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 18: Choose the word or phrase which best completes the sentence. When was the last time she ……… her bedroom?
Câu 19: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 20: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided It’s a basic requirement in the modern world to be able to deal with figures.
Câu 21: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 22: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Mary showed me some pictures                                                       by her father.
Câu 23: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 24: Choose the word or phrase which is closest in meaning to the underlined word. I promptly went to sleep again.
Câu 25: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 26: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Nam didn’t go to the party because he                     .
Câu 27: Choose the word which best completes the sentence Nothing will prevent him ……… succeeding.
Câu 28: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided He last had his eyes tested ten months ago.
Câu 29: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 30: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *