Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 72

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề “500 câu hỏi trắc nghiệm công chức môn tiếng anh có đáp án” (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Ngoài ra, các bạn có thể xem chuỗi các bài viết tài liệu tiếng anh ôn thi công chức viên chức đã đăng tải trên website
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát …., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He loved performing but it was a very hard               .
Câu 2: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. I was very impressed by her excellent performance.
Câu 3: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 4: Choose the best sentence made from the cues given you/ entitle/ drive/ car/ your driving license.
Câu 5: Choose the word or phrase which best completes the sentence. You go on ahead and then I’ll catch ……… you.
Câu 6: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. I wish George had come to Italy with us.
Câu 7: Choose the word or phrase which best completes the sentence. It is high time we                              him like a child.
Câu 8: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. It was not only cold but it also snowed a few days ago.
Câu 9: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Peter speaks English well, and so …………..
Câu 10: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The rivers can be by chemicals.
Câu 11: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 12: Choose the word or phrase which best completes the sentence. This summer resort is absolutely wonderful and I’d ………. it to anyone.
Câu 13: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 14: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The principal doesn’t permit………here.
Câu 15: Choose the words or phrases which best complete the sentence. I remember ……… my mother said the grass in the garden needed ………..
Câu 16: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 17: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 18: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. Dr Alvarez was displeased because the student had turned  in an unacceptable report, so he made him to rewrite it.
Câu 19: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided Peter had very little money but managed to make ends meet.
Câu 20: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The elevator isn’t running now. It must be….order.
Câu 21: Choose the word or phrase which best completes the sentence. It was a lovely day yesterday. I wish I………at the seaside then.
Câu 22: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Global warming is thought to be responsible for some of the world’s recent                                                            disasters.
Câu 23: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided No sooner had she put the telephone down than her boss rang back.
Câu 24: Choose the word or phrase which best completes the sentence. A year ago he left EMI and formed a new company , New Media Systems, which              in multimedia programmes.
Câu 25: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 26: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The weather never seems as bad abroad as it does at home,….?
Câu 27: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Having been delayed by heavy traffic,                  .
Câu 28: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided He talked about nothing except the weather.
Câu 29: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. Scientists say forests are being destroyed by air pollution.
Câu 30: Choose the word or phrase which best completes the sentence. According ……… Mary, you were in Hanoi last week.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *