Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 74

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề “500 câu hỏi trắc nghiệm công chức môn tiếng anh có đáp án” (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Ngoài ra, các bạn có thể xem chuỗi các bài viết tài liệu tiếng anh ôn thi công chức viên chức đã đăng tải trên website
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát …., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Are you fed up ……… this job?
Câu 2: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 3: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The earlier she leaves,                .
Câu 4: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. Although Chris was the stronger of the two, his opponent soon overpowered him.
Câu 5: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. The meeting was put off because of the strike.
Câu 6: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Peter is             at the moment.
Câu 7: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 8: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. I haven’t written this kind of letter before.
Câu 9: Choose the word or phrase which best completes the sentence. “Did Amy’s parents leave her any money?” – “No, she has to support ……… now.”
Câu 10: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided The critics undervalued his new book.
Câu 11: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Her math result is ………than her English result.
Câu 12: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 13: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Alexander Fleming,                 , received the Nobel Prize in 1945.
Câu 14: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided Her sister is too young to get married.
Câu 15: Choose the word or phrase which best completes the sentence. When you arrived back at the hotel,                    ?
Câu 16: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I have been waiting you since 8 a.m.
Câu 17: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The instructions from air traffic control were not fully explicit, and                                     .
Câu 18: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided People protesting against pollution are marching to London.
Câu 19: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. The film was so boring that I fell asleep.
Câu 20: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided The film didn’t come up to my expectations.
Câu 21: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I…….recently.
Câu 22: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. He started computer programming as soon as he left school.
Câu 23: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 24: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. She was among the few who wants to quit smoking instead of cutting down.
Câu 25: Choose the word or phrase which best completes the sentence. After the campaign, a special medal was…….to all people involved.
Câu 26: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided David drove so fast; it was very dangerous.
Câu 27: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 28: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 29: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. The price of coffee is low last month, but everyone knows that it is going to increase this month.
Câu 30: Choose the word or phrase which best completes the sentence. There were two small rooms in the beach house,             served as a kitchen.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *