Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 75

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề “500 câu hỏi trắc nghiệm công chức môn tiếng anh có đáp án” (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Ngoài ra, các bạn có thể xem chuỗi các bài viết tài liệu tiếng anh ôn thi công chức viên chức đã đăng tải trên website
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát …., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 2: Choose the word or phrase which best completes the sentence. It’s high time the children                  .
Câu 3: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 4: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Geometry is a branch of mathematics                      the properties of lines, curves, shapes, and surfaces.
Câu 5: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided Although he is intelligent, he doesn’t do well at school.
Câu 6: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 7: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “You should have finished the report by now,” John told his secretary.
Câu 8: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 9: Choose the word or phrase which best completes the sentence. While attempting to reach his home before the storm, …………….
Câu 10: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 11: Choose the word or phrase which best completes the sentence. When the company had to close because of economic difficulties, he became…………….
Câu 12: Choose the word or phrase which best completes the sentence. If I had known you would come,               .
Câu 13: Choose the word or phrase which best completes the sentence. There has been a lot of ……… against nuclear weapons.
Câu 14: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. She started working as a secretary five years ago.
Câu 15: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Deforestation in South America is an issue of          importance.
Câu 16: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 17: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “Leave my house now or I’ll call the police!” shouted the lady to the man.
Câu 18: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He became…….because the company which he worked for decided to close down.
Câu 19: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The creation of nature reserves will help to ensure the             of many endangered species.
Câu 20: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 21: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided We didn’t go on holiday last year because we didn’t have enough money.
Câu 22: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 23: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. The director went fishing after he has attended the meetings.
Câu 24: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. It was thought that the accident was caused by human error.
Câu 25: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided When I arrived, they were having dinner.
Câu 26: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided He last had his blood tested ten months ago.
Câu 27: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “Shall I make you a coffee?” the girl said to the lady.
Câu 28: Intuition described in the passage can be explained by means of .
Câu 29: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Your hair badly needs , Tom!
Câu 30: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. Nancy isn’t used to walking so far.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *