Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 77

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề “500 câu hỏi trắc nghiệm công chức môn tiếng anh có đáp án” (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Ngoài ra, các bạn có thể xem chuỗi các bài viết tài liệu tiếng anh ôn thi công chức viên chức đã đăng tải trên website
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát …., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. He won’t find a seat unless he’s got a ticket.
Câu 2: Choose the word or phrase which best completes the sentence. After getting a               in business administration he joined the recording company EMI.
Câu 3: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided I didn’t arrive in time to see her.
Câu 4: Choose the word or phrase which best completes the sentence. She regretfully told him that                .
Câu 5: Choose the word or phrase which best completes the sentence. An old man taught her how ……… the violin.
Câu 6: Choose the word or phrase which best completes the sentence. “When will Jean return me the book she borrowed?” – “When she ……… it.”
Câu 7: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. Despite feeling cold we kept walking.
Câu 8: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 9: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He can make change in his timetable when he wants to. It means that he’s got a ……… timetable.
Câu 10: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I was named                             my grandfather.
Câu 11: Choose the word or phrase which best completes the sentence. When was the last time she ……… her bedroom?
Câu 12: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. The holiday wouldn’t have cost so much if they hadn’t gone abroad.
Câu 13: Choose the word which best completes the sentence Nothing will prevent him ……… succeeding.
Câu 14: Choose the word or phrase which best completes the sentence. When he                        up his performing career, people around him were more disappointed than he was.
Câu 15: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Let’s go dancing, ……… ?
Câu 16: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “Would you like to come to my birthday party, Sarah?” asked Frederic.
Câu 17: Choose the best sentence made from the cues given. They/ leave/ early/ not catch/ traffic.
Câu 18: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. We had a flat tire, so it took three hours longer than usual to get there.
Câu 19: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. Would you mind not smoking here ?
Câu 20: Choose the word or phrase which best completes the sentence. It’s high time the children                  .
Câu 21: Choose the word or phrase which best completes the sentence. She didn’t ……….doing the ironing, as she didn’t want to go out anyway.
Câu 22: Choose the word or phrase that best fits the sentence. If you       a chance to study in the USA , just take it.
Câu 23: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “We’re having a reunion this weekend. Why don’t you come?” John said to us.
Câu 24: Choose the word or phrase which best completes the sentence. His answer was so confused that the teacher could hardly make any ………of it at all.
Câu 25: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “I will pay back the money, Gloria.” said Ivan.
Câu 26: Choose the word or phrase which best completes the sentence. After retiring, my aunt spent her ……… on an expensive holiday.
Câu 27: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided John Smith is a farmer. I bought his land.
Câu 28: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Constantly staying in cold weather may bring ………pneumonia.
Câu 29: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He is the person                 .
Câu 30: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided She said, “John, I’ll show you around my city when you’re here.”


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *