Uncategorized

Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 80

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề “500 câu hỏi trắc nghiệm công chức môn tiếng anh có đáp án” (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Ngoài ra, các bạn có thể xem chuỗi các bài viết tài liệu tiếng anh ôn thi công chức viên chức đã đăng tải trên website
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát …., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 2: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “Leave my house now or I’ll call the police!” shouted the lady to the man.
Câu 3: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. He likes the picture which was painting by Michael last year .
Câu 4: Choose the word or phrase which best completes the sentence. ……….., he would have been able to pass the exam.
Câu 5: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 6: Choose the words or phrases which best complete the sentence. Did you accuse Nam of ……….. a plate? Well, I saw him ……… It off the table with his elbow.
Câu 7: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Nam studies hard                 .
Câu 8: Choose the word or phrase which best completes the sentence. If I had known you would come,               .
Câu 9: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 10: Choose the word or phrase which best completes the sentence. After leaving university , he decided to             himself to a career in music.
Câu 11: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Einstein’s …….is really too difficult for the average people to understand.
Câu 12: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 13: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I think the computer is such a                                      invention.
Câu 14: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 15: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. He is determined to continue working when he is 65.
Câu 16: Choose the word or phrase which best completes the sentence. John contributed fifty dollars, but he wishes he could contribute                               .
Câu 17: Choose the word or phrase which best completes the sentence. There are 350                  in the environmental skills course.
Câu 18: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided The doctor said, “You really ought to rest for a few days, Jasmine.”
Câu 19: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Football is thought               in the world.
Câu 20: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided He last had his eyes tested ten months ago.
Câu 21: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided Wealthy as they were, they were far from happy.
Câu 22: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided The boy was not allowed to have any friends, so he felt lonely.
Câu 23: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 24: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. I regret going to his party last night.
Câu 25: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 26: Choose the word or phrase that best fits the sentence. It is no use                             to him – He never listens.
Câu 27: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. I was very impressed by her excellent performance.
Câu 28: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 29: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given They were so surprised by the news that he didn’t know what to do.
Câu 30: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *