Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 81

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề “500 câu hỏi trắc nghiệm công chức môn tiếng anh có đáp án” (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Ngoài ra, các bạn có thể xem chuỗi các bài viết tài liệu tiếng anh ôn thi công chức viên chức đã đăng tải trên website
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát …., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided The critics undervalued his new book.
Câu 2: Choose the word or phrase which best completes the sentence.              , the workers will stop working.
Câu 3: Choose the word or phrase that best fits the sentence When we were children we                             skating.
Câu 4: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 5: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. There was no alternative for them but to look for a new flat.
Câu 6: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I…….recently.
Câu 7: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. There is no point in asking Tom for help.
Câu 8: Choose the best sentence made from the cues given Two miles/ long/ distance/ old man/ jog/ everyday.
Câu 9: Choose the word or phrase which best completes the sentence. There has been a lot of ……… against nuclear weapons.
Câu 10: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 11: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. She started working as a secretary five years ago.
Câu 12: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 13: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 14: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I hear that your examinations are next week. You…….very hard at the moment.
Câu 15: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 16: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided The children couldn’t go swimming because the sea was too rough.
Câu 17: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. The teacher said to his students: “Never leave the room without asking for my permission.”
Câu 18: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 19: Choose the word or phrase which best completes the sentence.                 , he would have learned how to read.
Câu 20: Choose the word or phrase that best fits the sentence. We decided to go out for dinner                   it was raining heavily.
Câu 21: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 22: Choose the word or phrase which best completes the sentence. It was lovely weather that we spent the whole day on the beach.
Câu 23: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Garlic is a plant that grows                           there is a warm climate.
Câu 24: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. With six children on her hands, she is extremely busy.
Câu 25: Choose the word or phrase which best completes the sentence. After you have paid a bill, you are given a ………to show that you have paid.
Câu 26: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 27: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The doctor advised Robert                  to lose weight.
Câu 28: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Twenty five dollars…..too much to pay for that shirt.
Câu 29: Choose the word or phrase which best completes the sentence. She regretted to tell him that                 .
Câu 30: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Paul ……… with us for about nine days by now.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *