Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 87

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề “500 câu hỏi trắc nghiệm công chức môn tiếng anh có đáp án” (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Ngoài ra, các bạn có thể xem chuỗi các bài viết tài liệu tiếng anh ôn thi công chức viên chức đã đăng tải trên website
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát …., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Choose the word or phrase which best completes the sentence. It is essential                .
Câu 2: Choose the word or phrase which best completes the sentence. If I had enough money,                  .
Câu 3: Choose the word or phrase which best completes the sentence. It is imperative that this letter                                  immediately.
Câu 4: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided My boss works better when he’s pressed for time.
Câu 5: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. I would rather have an egg for breakfast.
Câu 6: Choose the word which is closest in meaning to the underlined word. He was sacked after having an argument with his boss.
Câu 7: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 8: Choose the word or phrase which best completes the sentence. By next Friday, Sam ……… five speeches.
Câu 9: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 10: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The police questioned all guests. They ……. that one of them was a spy.
Câu 11: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I have two history books, but         are about American history.
Câu 12: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided Unless someone has a key, we cannot get into the house.
Câu 13: Choose the word or phrase which best completes the sentence. “Did Amy’s parents leave her any money?” – “No, she has to support ……… now.”
Câu 14: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 15: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Because of the increasing enrolment, the school has to employ teachers who are not…….for their jobs.
Câu 16: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He felt ashamed having done so little work.
Câu 17: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. They arrived too late to get good seats.
Câu 18: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided The car was so expensive that I didn’t buy it
Câu 19: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. May I suggest Monday for our trip to Bristol?
Câu 20: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. The fruit and vegetables at the Shop Mart are always very fresh because they were shipped in every day from the local farm markets .
Câu 21: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Sue has been our next-door neighbour for years;            
Câu 22: Choose the word or phrase which best completes the sentence.              , they would have had what they wanted.
Câu 23: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 24: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided He knew it was time to lose some weight.
Câu 25: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Constant of attack makes everyday life dangerous here.
Câu 26: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He loved performing but it was a very hard               .
Câu 27: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Shakespeare, ……………………………………………… is the world’s greatest dramatist, was born in a little cottage.
Câu 28: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 29: Choose the word or phrase which best completes the sentence. It’s getting cold. You’d better not…….without a coat.
Câu 30: Choose the word or phrase that best fits the sentence.                        his childhood in DALAT, he knew the city well


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *