Uncategorized

Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 97

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề “500 câu hỏi trắc nghiệm công chức môn tiếng anh có đáp án” (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Ngoài ra, các bạn có thể xem chuỗi các bài viết tài liệu tiếng anh ôn thi công chức viên chức đã đăng tải trên website
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát …., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Einstein’s …….is really too difficult for the average people to understand.
Câu 2: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided Is it essential to meet your aunt at the station ?
Câu 3: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He shouted at her. If he had known the whole story, he………so angry.
Câu 4: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Sarah couldn’t meet us,                               was a pity.
Câu 5: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 6: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. He is determined to continue working when he is 65.
Câu 7: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The creation of nature reserves will help to ensure the             of many endangered species.
Câu 8: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Her math result is ………than her English result.
Câu 9: Choose the word or phrase which best completes the sentence. John contributed fifty dollars, but he wishes he could contribute                               .
Câu 10: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 11: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 12: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. It was thought that the accident was caused by human error.
Câu 13: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. Nancy isn’t used to walking so far.
Câu 14: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Luckily they still have ……… rice in the house.
Câu 15: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Having been delayed by heavy traffic,                  .
Câu 16: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 17: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I ……… out if I hadn’t been so tired.
Câu 18: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Some people choose violent films, some others prefer …… ones.
Câu 19: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The road is                .
Câu 20: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 21: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I can dance more ………than my friends.
Câu 22: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 23: Choose the best sentence made from the cues given. number/ factor/ relate/ voice/ reveal/ personality/ speaker.
Câu 24: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Constantly staying in cold weather may bring ………pneumonia.
Câu 25: Choose the best sentence made from the cues given. not until/ he / grow / understand / the matter.
Câu 26: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 27: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 28: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I don’t know him                          to borrow money from him.
Câu 29: Choose the word or phrase that best fits the sentence. If you       a chance to study in the USA , just take it.
Câu 30: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided We didn’t go on holiday last year because we didn’t have enough money.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *