Tài Liệu Vòng 1

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mầm non ôn thi giáo viên vòng 1

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mầm non ôn thi giáo viên với 652 câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung có đáp án đã được cập nhật luật mới nhất và được tập hợp từ nhiều chuyên đề như: câu hỏi trắc nghiệm luật viên chức, câu hỏi trắc nghiệm về điều lệ trường mầm non.. Đây là một bộ tài liệu nằm trong bộ tài liệu ôn thi viên chức mần non.

Các bạn có thể tìm hiểu về thông tin tuyển dụng giáo viên toàn quốc bằng cách truy cập vào cổng thông tin điện tử thành phố, sở nội vụ hoặc cổng thông tin Sở Giáo dục các tỉnh nhé. Ví dụ như ở Hà Nội các bạn tham khảo các website: hanoi.gov.vn hoặc hanoi.edu.vn

Khoan đã, trước khi tìm hiểu về bộ tài liệu này bạn có biết rằng còn rất nhiều bộ tài liệu ôn thi giáo viên hoặc tài liệu ôn thi viên chức trên website chưa? Click vào link trên để tham khảo nhé!

Giới thiệu về bộ ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mầm non

Bộ tài liệu Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mầm non ôn thi viên chức mần non này bao gồm 652 câu hỏi trắc nghiệm được lồng ghép bởi 8 phần sau:

Phần 1: Câu hỏi trắc nghiệm luật viên chức

Câu 1: Phạm vi điều chỉnh luật viên chức. Câu hỏi trắc nghiệm luật viên chức

A. Luật này quy định về viên chức; quyền và nghĩa vụ của viên chức, tuyển dụng viên chức

B. Luật này quy định về viên chức; nghĩa vụ của viên chức; tuyển dụng, sử dụng vả quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

C. Luật này quy định về việc tuyển dụng viên chức, quyền của viên chứC.

D. Luật này quy định về viên chức; quyền, nghĩa vụ của viên chức; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập

Đáp án: D Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mầm non

Câu 2: Viên chức là gì? Câu hỏi trắc nghiệm luật viên chức

A. Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

B. Viên chức được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương tứ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

C. Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập, được hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lâp.

D. Viên chức là công dân Việt Nam, làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, được hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật

Đáp án: A

……

Phần 2: Luật Giáo dục

Câu 220: Theo Luật giáo dục 2019. Chọn phương án đúng về Tính chất, nguyên lý giáo dục?

A. Tất cả các phương án đều đúng

B. Hoạt động giáo dục nhằm phát triển toàn diện con người Việt Nam có đạo đức, tri thức, văn hóa, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp

C. Hoạt động giáo dục nhằm nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

D. Hoạt động giáo dục được thực hiện theo nguyên lý học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội.

Đáp án: D Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mầm non

Câu 221: Theo Luật giáo dục 2019. Giáo dục thường xuyên là?

A. Giáo dục mà mọi công dân trong độ tuổi quy định bắt buộc phải học tập để đạt được trình độ học vấn tối thiểu theo quy định của pháp luật và được Nhà nước bảo đảm điều kiện để thực hiện

B. Giáo dục để thực hiện một chương trình giáo dục nhất định, được tổ chức linh hoạt về hình thức thực hiện chương trình, thời gian, phương pháp, địa điểm, đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người họC.

C. Quá trình tổ chức hoạt động giáo dục để mọi công dân trong độ tuổi đều được học tập và đạt đến trình độ học vấn nhất định theo quy định của pháp luật.

D. Giáo dục theo khóa học trong cơ sở giáo dục để thực hiện một chương trình giáo dục nhất định, được thiết lập theo mục tiêu của các cấp học, trình độ đào tạo và được cấp văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân.

Đáp án: B Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mầm non

Câu 222: Theo Luật giáo dục 2019. Phổ cập giáo dục là?

A. Giáo dục theo khóa học trong cơ sở giáo dục để thực hiện một chương trình giáo dục nhất định, được thiết lập theo mục tiêu của các cấp học, trình độ đào tạo và được cấp văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân.

B. Quá trình tổ chức hoạt động giáo dục để mọi công dân trong độ tuổi đều được học tập và đạt đến trình độ học vấn nhất định theo quy định của pháp luật.

C. Giáo dục mà mọi công dân trong độ tuổi quy định bắt buộc phải học tập để đạt được trình độ học vấn tối thiểu theo quy định của pháp luật và được Nhà nước bảo đảm điều kiện để thực hiện

D. Giáo dục để thực hiện một chương trình giáo dục nhất định, được tổ chức linh hoạt về hình thức thực hiện chương trình, thời gian, phương pháp, địa điểm, đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người họC.

Đáp án: B

….

Phần 3: Câu hỏi trắc nghiệm điều lệ trường mầm non

Câu 522: Điều lệ trường mầm non KHÔNG quy định về câu hỏi trắc nghiệm về điều lệ trường mầm non

A. Chương trình và các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

B. Tài sản của trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

C. Quan hệ giữa trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập với gia đình và xã hội.

D. Tài sản của trường mẫu giáo tư thục, nhà trẻ, nhóm trẻ gia đình, lớp mẫu giáo độc lập.

Đáp án: D Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mầm non

Câu 523: Nhiệm vụ và quyền hạn của trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập là câu hỏi trắc nghiệm về điều lệ trường mầm non

A. Tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ ba tháng tuổi đến sáu tuổi theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

B. Tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ một tháng tuổi đến năm tuổi theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

C. Tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ hai tháng tuổi đển sáu tuổi theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

D. Tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ hai tháng tuổi đến năm tuổi theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Đáp án: A

Phần 4: Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non trong Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mầm non

Câu 580: Quỵ chế đánh giá xếp loại giáo viên mầm non áp dụng

A. Đối với giáo viên hiện đang công tác trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên và trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp công lập.

B. Đối với giáo viên, giảng viên hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

C. Đối với giáo viên, giảng viên hiện đang công tác tại các cơ sở gỉáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và sau đại học và viên chức không trực tiếp giảng dạy tại các cơ sở giáo dụC.

D. Đối với giáo viên hiện đang công tác trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên.

Đáp án: A

Câu 581: Đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non nhằm mục đích

A. Là một nội dung quan trọng của công tác quản lý cán bộ.

B. Là phải đảm bảo khách quan, khoa học, công khai, công bằng, dân chủ, phản ánh đúng năng lực và phẩm chất của giáo viên.

C. Là phải làm rõ được ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực và hiệu quả công tác, khả năng phát triển của giáo viên.

D. Làm rõ năng lực, trình độ, kết quả công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống làm căn cứ để các cấp quản lý giáo dục bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên.

Đáp án: D

Phần 5: Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non trong Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mầm non

Phần 6: Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

Câu 604: Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non bao gồm:

A. Các yêu cầu của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non; tiêu chuẩn xếp loại, quy trình đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non.

B. Tiêu chuẩn xếp loại, quy trình đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non.

C. Các yêu cầu của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non; tiêu chuẩn xếp loại giáo viên mầm non.

D. Các yêu cầu của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

Đáp án: A

Câu 605: Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mầm non

A. Là hệ thống các yêu cầu cơ bản về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; kiến thức; kỹ năng sư phạm mà giáo viên mầm non cần phải đạt đượC.

B. Là hệ thống các yêu cầu cơ bản về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; kiến thức; kỹ năng sư phạm mà giáo viên mầm non cần phải đạt được nhằm đáp ứng mục tiêu giáo dục mầm non.

C. Là hệ thống các yêu cầu cơ bản về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; kiến thức; kỹ năng sư phạm của giáo viên mầm non.

D. Là hệ thống các yếu cầu cơ bản về phẩm chất chính trị, kiến thức; kỹ năng sư phạm của giáo viên mầm non.

Đáp án: B

…..

Phần 7: Quy định về đạo đức nhà giáo trong bộ Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mầm non

Câu 623: Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo đục và Đào tạo quy định về:

A. Đạo đức nhà giáo.

B. Về nhân cách nhà giáo.

C. Những điều nhà giáo không được làm.

D. Nhiệm vụ của nhà giáo.

Đáp án: A

Câu 624: Theo quy định về đạo đức nhà giáo: “có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm sự điều động, phân công của tổ chức; có ý thức tập thể, phấn đấu vì lợi ích chung” là một khoản thuộc quy định:

A. Phẩm chất chính trị;

B. Lối sống tác phong;

C. Đạo đức nghề nghiệp;

D. Giữ gìn, bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo.

Đáp án: B

….

Phần 8: Quy định chế độ làm việc giáo viên mầm non trong bộ Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mầm non

Câu 636: Thời gian làm việc trong một năm của giáo viên mầm non là:

A. 43 tuần

B. 41 tuần

C. 40 tuần

D. 42 tuần

Đáp án: D

Câu 637: Thời gian giáo viên mầm non làm công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ (sau đây gọi chung là dạy trẻ) là

A. 35 tuần

B. 36 tuần

C. 32 tuần

D. 30 tuần

Đáp án: A Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mầm non

….

và còn rất nhiều câu hỏi khác nữa trong bộ ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mầm non.

Cách tải về bộ ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mầm non

Bộ tài liệu ôn thi viên chức mần non được bán với giá 100k/bộ.

Sau khi chuyển tiền vào tài khoản:

 • Chủ tài khoản: Bui Ngoc Minh Son
 • Số tài khoản: 1022142660
 • Ngân hàng: SHB (Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội).
 • Nội dung chuyển khoản: Tên facebook hoặc email của bạn và tên tài liệu cần mua

Các bạn chuyển khoản xong chụp màn hình gửi qua fanpage hoặc qua email cho mình, link tải tài liệu được chuyển qua email các bạn.

Hy vọng bộ tài liệu ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mầm non sẽ hữu ích cho các bạn.

Chúc các bạn ôn thi tốt!

2 thoughts on “Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mầm non ôn thi giáo viên vòng 1

 • Nguyễn Thị Thu Hiền

  Mình muốn tìm hiểu bộ đề thi trắc nghiệm ngân hàng câu hỏi mầm non

  Reply
  • lương

   bạn có bộ đề thi chưa bạn, chắc bạn thi rồi a

   Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *