Tài liệu ôn thi công chức đoàn thanh niên vòng 2

Bài viết đươc cập nhật lần cuối vào Tháng Ba 9, 2022 lúc 10:18 chiều

Bộ tài liệu ôn thi công chức đoàn thanh niên vòng 2 là bộ tài liệu ôn thi công chức tỉnh đoàn với đầy đủ các kiến thức từ lịch sử hình thành, khái niệm, vị trí, tính chất, vai trò… của đoàn TNCS Hồ Chí Minh . Bộ tài liệu ôn thi công chức đoàn thanh niên này có thể là một tài liệu quý đối với cac bạn có nhu cầu thi tuyển công chức tỉnh đoàn.

Trước khi tìm hiểu bộ tài liệu ôn thi đoàn thanh niên này, bạn đã có các tài liệu ôn thi công chức đảng đoàn thể khác chưa? Nếu chưa có click vào link để xem chi tiết nhé.

Ngoài ra, các bạn có thể truy cập vào website Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh để biết thêm các thông tin tuyển dụng.

Giới thiệu về bộ tài liệu ôn thi công chức đoàn thanh niên

Bộ tài liệu ôn thi công chức đoàn thanh niên gồm 3 bộ chính bao gồm:

Tài liệu ôn thi công chức đoàn thanh niên phần 1 ôn thi tuyển công chức tỉnh đoàn

Bộ tài liệu ôn thi đoàn thanh niên phần 1 bao gồm 5 phần chính:

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

1.1. Quá trình hình thành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

1.2. Quá trình phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

II- KHÁI NIỆM, VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT VÀ CHỨC NĂNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

2.1. Khái niệm

Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI nêu rõ: “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục đích, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

2.2. Vị trí, vai trò

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là thành viên của hệ thống chính trị, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đoàn phối hợp với các cơ quan nhà nước, các đoàn thể nhân dân, các tập thể và gia đình chăm lo giáo dục, đào tạo và bảo vệ thanh thiếu nhi; tổ chức cho đoàn viên thanh niên tích cực tham gia vào việc quản lý nhà nước và xã hội.

Vị trí, vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong được thể hiện ở các mối quan hệ sau đây:

2.2.1. Mối quan hệ của Đoàn đối với Đảng

Đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng, đội quân xung kích cách mạng phấn đấu vì mục tiêu lý tưởng của Đảng.

Tổ chức Đoàn đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện và tuyệt đối của Đảng. Đảng định hướng chính trị cho mọi hoạt động, nguyên tắc tổ chức của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Đảng chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ trẻ có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho Đảng.

Đoàn tham mưu, đề xuất với Đảng về những vấn đề liên quan đến thanh niên và công tác thiếu nhi, tham gia xây dựng, bảo vệ và tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, đóng góp ý kiến cho đảng viên và sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng. Đoàn tham gia giám sát, phản biện các chủ trương, đường lối của Đảng.

Mối quan hệ giữa Đảng với Đoàn là mối liên hệ gắn bó chặt chẽ. “Xây dựng Đoàn vững mạnh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước”.

2.3. Tính chất cơ bản

2.4. Chức năng cơ bản

2.5. Hệ thống tổ chức và nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

3.1. Xây dựng Đoàn về chính trị, tư tưởng

3.2. Xây dựng Đoàn về tổ chức

3.3. Xây dựng Đoàn về hành động

IV. ĐOÀN VIÊN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

4.1. Đoàn viên rèn luyện, phấn đấu theo chương trình “Rèn luyện đoàn viên”

4.2. Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

V. THANH NIÊN VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ MỚI

5.1. Bối cảnh tác động, thời cơ, thách thức đối với thanh niên Việt Nam

5.2. Dự báo tình hình thanh niên Việt Nam thời gian tới

5.3. Thanh niên phấn đấu trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời kỳ mới

Tài liệu ôn thi đoàn thanh niên phần 2

CÔNG TÁC GIÁO DỤC CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC

 1. Khái niệm công tác giáo dục
 2. Vị trí, vai trò của công tác giáo dục
 3. Nguyên tắc công tác giáo dục của Đoàn

II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÔNG TÁC GIÁO DỤC

 1. Giáo dục chính trị, tư tưởng
 2. Giáo dục truyền thống
 3. Giáo dục đạo đức, lối sống

III. PHƯƠNG THỨC CÔNG TÁC GIÁO DỤC.

 1. Tuyên truyền, cổ động
 2. Nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh niên

Chuyên đề NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TỔ CHỨC CỦA ĐOÀN CẤP CƠ SỞ

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ MÔ HÌNH TỔ CHỨC, BỘ MÁY CỦA ĐOÀN HIỆN NAY

 1. Về hệ thống tổ chức của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
 2. Một số đặc điểm cơ bản về mô hình tổ chức của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ở cấp cơ sở
 3. Bộ máy của cơ quan Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp

II. CÔNG TÁC ĐOÀN VIÊN

 1. Khái niệm đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh
 2. Công tác phát triển đoàn viên
 3. Công tác quản lý đoàn viên
 4. Công tác giới thiệu đoàn viên ứu tú cho Đảng Cộng sản Việt Nam

III. CÔNG TÁC CỦNG CỐ, XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐOÀN

 1. Về thành lập, giải thể, chia tách, sáp nhập, chuyển giao và tiếp nhận, tổ chức Đoàn
 2. Một số quy định về số lượng Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ của Đoàn các cấp và kéo dài hoặc rút ngắn thời gian nhiệm kỳ đại hội
 3. Quy định về rút tên và kiện toàn Ban Chấp hành Đoàn các cấp

IV. CÔNG TÁC CÁN BỘ ĐOÀN

 1. Khái niệm về cán bộ Đoàn
 2. Quan điểm và nguyên tắc về công tác cán bộ Đoàn
 3. Tiêu chuẩn của cán bộ Đoàn
 4. Nội dung của công tác cán bộ Đoàn

Chuyên đề: MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 1. Khái niệm về công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
 2. Phạm vi, trách nhiệm và nội dung công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
 3. Về Ủy ban Kiểm tra của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp

Chuyên đề: MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC VĂN PHÒNG CỦA ĐOÀN CẤP CƠ SỞ

A. SOẠN THẢO VĂN BẢN tài liệu ôn thi công chức tỉnh đoàn
I. THẨM QUYỀN BAN HÀNH VĂN BẢN CỦA ĐOÀN

 1. Nguyên tắc ban hành văn bản
 2. Thẩm quyền ban hành văn bản của cơ quan lãnh đạo, cơ quan chuyên trách Đoàn các cấp

II. QUY TRÌNH SOẠN THẢO VĂN BẢN

III. KỸ NĂNG SOẠN THẢO MỘT SỐ VĂN BẢN THÔNG DỤNG CỦA ĐOÀN

MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG CỦA ĐOÀN

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THI ĐUA KHEN THƯỞNG CỦA ĐOÀN

 1. Khái niệm thi đua
 2. Khái niệm khen thưởng
 3. Nguyên tắc thi đua
 4. Nguyên tắc khen thưởng
 5. Một số danh hiệu thi đua – Hình thức khen thưởng của Đoàn

II. MỘT SỐ LƯU Ý TRONG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG CỦA ĐOÀN

 1. Lưu ý trong việc đăng ký danh hiệu thi đua
 2. Lưu ý trong việc gửi hồ sơ

NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐOÀN KẾT TẬP HỢP THANH NIÊN

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐOÀN KẾT TẬP HỢP THANH NIÊN.

 1. Khái niệm công tác đoàn kết tập hợp thanh niên
 2. Mục tiêu của công tác đoàn kết tập hợp thanh niên

II. NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC ĐOÀN KẾT TẬP HỢP THANH NIÊN

 1. Nội dung đoàn kết tập hợp thanh niên
 2. Phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên

III. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐOÀN KẾT TẬP HỢP THANH NIÊN.

 1. Giải pháp về công tác chỉ đạo.
 2. Giải pháp về đổi mới phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên

IV. CÔNG TÁC ĐOÀN KẾT TẬP HỢP THANH NIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ, THANH NIÊN TÍN ĐỒ TÔN GIÁO
82

 1. Công tác đoàn kết tập hợp thanh niên dân tộc
 2. Công tác đoàn kết tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo

MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

Tài liệu ôn thi công chức đoàn thanh niên phần 3

Tập tài liệu gồm 08 chuyên đề trình bày những vấn đề cơ bản về lý luận công tác Đoàn, Hội, Đội.

 1. Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về thanh niên và công tác thanh niên.
 2. Những vấn đề cơ bản về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
 3. Tóm tắt Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên Việt Nam.
 4. Những vấn đề cơ bản về Hội LHTN Việt Nam.
 5. Những vấn đề cơ bản về Hội Sinh viên Việt Nam.
 6. Những vấn đề cơ bản về Đội TNTP Hồ Chí Minh.
 7. Những vấn đề tâm lý cơ bản của thanh thiếu niên.
 8. Cán bộ đoàn và phương pháp công tác của cán bộ đoàn.

Một số hình ảnh tham khảo tài liệu ôn thi đoàn thanh niên phần 3:

Cách tải về bộ tài liệu ôn thi công chức tỉnh đoàn

Bộ tài liệu ôn thi công chức đoàn thanh niên được bán với giá 100k/bộ tài liệu.

Nếu tham gia nhóm zalo tuyển dụng công chức viên chức sẽ được ưu đãi giảm giá nhé: https://zalo.me/g/pewdxa065

Bạn nào muốn mua bộ tài liệu ôn thi công chức tỉnh đoàn này thì ib mình qua email: congchuc24h.com@gmail.com hoặc ib qua fanpage: www.facebook.com/congchuc24h.

Sau khi chuyển tiền đủ vào tài khoản:

– DANG TRAN HOANG

– STK: 7900205230234AGRIBANK ngân hàng nông nghiệp Việt Nam, link để tải tài liệu sẽ được chuyển qua email cho các bạn.

Hy vọng bộ tài liệu ôn thi đoàn thanh niên vòng 2 này sẽ giúp ích cho các bạn có nhu cầu thi tuyển công chức tỉnh đoàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.