Tài Liệu Vòng 2

[Full] Bộ tài liệu ôn thi công chức kế toán tài chính vòng 2 có đáp án

Bộ tài liệu ôn thi công chức kế toán vòng 2 có đáp án là bộ tài liệu ôn thi công chức ngành kế toán tài chính với hàng trăm câu hỏi về Luật, Nghị định, Thông tư chuyên sâu về kế toán ôn thi công chức đã được cập nhật luật mới nhất. Bộ tài liệu ôn thi công chức kế toán này cũng phù hợp là bộ tài liệu ôn thi viên chức kế toán và cũng là bộ câu hỏi phỏng vấn viên chức kế toán rất tốt. Hy vọng bộ tài liệu này sẽ hữu ích đối với các bạn.

Khoan đã, trước khi tìm hiểu bộ tài liệu này bạn có biết rằng trên website còn có rất nhiều tài liệu ôn thi công chức khác không? Hãy tìm hiểu nhé! Ngoài ra, nếu các bạn đang muốn tìm hiểu bộ tài liệu ôn thi viên chức kê toán trường học vòng 2 chuyên sâu thì theo đường link để tham khảo nhé!

Giới thiệu bộ tài liệu ôn thi công chức kế toán tài chính

Đối với các bạn có ý định thi công chức kế toán thì phần lớn là không có tài liệu hoặc tài liệu rất sơ sài dẫn đến việc ôn thi rất khó khăn đối với các bạn.

Chính vì vậy mình quyết định chia sẻ với các bạn trọn bộ tài liệu ôn thi công chức chuyên ngành kế toán đầy đủ nhất mà mình có được.

Bộ tài liệu ôn thi công chức chuyên ngành kế toán được chia sẻ với mục đích giúp các bạn có thể nắm bắt được các kiến thức cần thiết chuẩn bị cho kỳ thi công chức sắp tới.

Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Tài liệu ôn thi công chức kế toán tài chính – Bộ câu hỏi liên quan đến Luật kế toán

Các bạn có thể tham khảo bộ tài liệu ôn thi công chức kế toán – Bộ câu hỏi liên quan đến Luật kế toán được xây dựng từ các văn bản sau, mỗi văn bản luật dưới đây là một bộ riêng các câu hỏi (tại mỗi bộ cũng sẽ lồng các câu hỏi liên hệ trong từng bộ):

 • Luật kế toán số 88/2015/QH13 (vẫn còn hiêu lực)
 • Nghị định số Nghị định số 174/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật kế toán (vẫn còn hiệu lực)
 • Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp (vẫn còn hiệu lực)

Một số hình ảnh cho các bạn tham khảo:

Tài liệu ôn thi công chức nghành kế toán – Bộ câu hỏi liên quan đến Luật Ngân sách

Bộ câu hỏi liên quan đến Luật ngân sách trong bộ tài liệu ôn thi công chức kế toán sẽ bao gồm các văn bản sau (tại mỗi bộ cũng sẽ lồng các câu hỏi liên hệ trong từng bộ):

 • Luật ngân sách nhà nước 83/2015/QH13 (vẫn còn hiêu lực)
 • Nghị định số Nghị định số 163/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật ngân sách (vẫn còn hiệu lực)
 • Thông tư 342/2016/TT-BTC hướng dẫn Luật Ngân sách, Thông tư số 81/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 342/2016/TT-BTC (vẫn còn hiệu lực)
 • Thông tư số 61/2017/TT-BTC hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước. Thông tư 90/2018/TT-BTC  ngày 28/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ

Một số hình ảnh cho các bạn tham khảo :

Tài liệu thi công chức kế toán – Giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp

Các bạn lưu ý, đối với thi công chức kế toán thường sẽ không có câu hỏi liên hệ mà được thay bằng các bài tập kế toán hành chính sự nghiệp. Do đó nhằm giúp các bạn ôn thi tốt, làm quen với lý thuyết và các dạng đề thi (nếu có) liên quan đến kế toán hành chính sự nghiệp, bên mình cung cấp cho các bạn một bộ giáo trình có giá trị bao gồm các lý thuyết chuyên đề về kế toán hành chính sự nghiệp kèm theo như sau:

Tài liệu ôn thi công chức chuyên ngành tài chính kế toán – Bộ câu hỏi liên quan đến Luật quản lý sử dụng tài sản công

Bộ câu hỏi liên quan đến Luật quản lý sử dụng tài sản công sẽ bao gồm các văn bản sau:

 • Luật quản lý sử dụng tài sản công 15/2017/QH14. (vẫn còn hiêu lực)
 • Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
 • Thông tư 144/2017/TT-BTC về hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (đã cập nhật Thông tư 48/2023/TT-BTC)

Một vài hình ảnh cho các bạn tham khảo:

Tài liệu ôn thi công chức kế toán – Bộ câu hỏi liên quan đến Luật Đầu Tư công

Các bạn có thể tham khảo bộ tài liệu ôn thi công chức kế toán – Bộ câu hỏi liên quan đến Luật Đầu Tư công được xây dựng từ các văn bản sau, mỗi văn bản luật dưới đây là một bộ riêng các câu hỏi (tại mỗi bộ cũng sẽ lồng các câu hỏi liên hệ trong từng bộ):

 • Luật Đầu tư công 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 06 năm 2019 (đã được cập nhật Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH Luật Đầu tư công ngày 25/01/2022)
 • Nghị định 99/2021/NĐ-CP quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công

Tài liệu ôn thi công chức kế toán – Bộ câu hỏi liên quan đến Luật quản lý sử dụng vốn nhà nước

Các bạn có thể tham khảo bộ tài liệu ôn thi công chức kế toán – Bộ câu hỏi liên quan đến Luật quản lý sử dụng vốn nhà nước được xây dựng từ các văn bản sau:

 • Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội
 • Luật số 35/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.
 • Văn bản hợp nhất 40/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp do Văn phòng Quốc hội ban hành

Tài liệu ôn thi công chức kế toán – Bộ câu hỏi liên hệ thực tế

Thông thường đề thi đối với thi công chức, viên chức kế toán không có câu hỏi liên hệ thực tế mà thay bằng bài tập định khoản và tính toán. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây đề thi công chức viên chức chuyên ngành kế toán đã xuất hiện các câu hỏi liên hệ thực tế liên quan đến các vấn đề về kế toán và tài chính.

Do đó, mình sẽ bổ sung một số câu hỏi liên hệ thực tế trọng yếu hay gặp (10 câu hỏi) trong lần cập nhật của bộ tài liệu ôn thi công chức, viên chức ngành kế toán tài chính lần này.

Một số hình ảnh cho các bạn tham khảo:

Tài liệu ôn thi công chức kế toán – Bộ câu hỏi liên quan đến Luật, Nghị định, Thông tư, tài liệu tổng hợp khác

Bộ câu hỏi liên quan đến Luật, Nghị định, Thông tư khác sẽ bao gồm các văn bản sau:

 • Nghị định 60/2021/NĐ-CP quy định về giao quyền tự chủ tài chính cho đơn vị sự nghiệp công. (vẫn còn hiêu lực)
 • Thông tư 56/2022/TT-BTC hướng dẫn nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 • Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT quy định về tài trợ cho cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
 • Nghị định 99/2021/NĐ-CP quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công
 • Thông tư 18/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2020 hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước
 • Thông tư 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị

Một vài hình ảnh cho các bạn tham khảo:

Cách tải về bộ tài liệu thi công chức kế toán

Do danh mục tài liệu ôn thi công chức chuyên ngành kế toán tài chính sẽ là khác nhau tại từng cơ quan quan tuyển dụng do đó mình sẽ không để giá cố định bộ tài liệu mà các bạn chọn các tài liệu cần thiết rồi sau đó ib mình qua email: congchuc24h.com@gmail.com hoặc qua fanpage facebook: facebook.com/congchuc24h để được báo giá cụ thể nhé.

Ngoài ra, nếu bạn còn yêu cầu thêm các tài liệu khác nữa mà trong bộ tài liệu ôn thi công chức kế toán này chưa có thì bạn có thể ib bên mình để cung cấp đủ cho các bạn nhé!

Đặc biệt: Các bạn có thể yêu cầu thêm tài liệu về các luật dưới Comment để mình có thể hoàn thiện hơn bộ tà liệu này nhé!

Sau khi bạn đã ib mình và được báo giá cụ thể theo yêu cầu của các bạn đối với bộ tài liệu ôn thi công chức kế toán này, các bạn chuyển khoản qua tài khoản bên dưới nhé:

Sau khi chuyển tiền vào tài khoản:

 • Chủ tài khoản: Bui Ngoc Minh Son
 • Số tài khoản: 1022142660
 • Ngân hàng: SHB (Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội).
 • Nội dung chuyển khoản: Tên facebook hoặc email của bạn và tên tài liệu cần mua

Các bạn chuyển khoản xong chụp màn hình gửi qua fanpage hoặc qua email cho mình, link tải tài liệu được chuyển qua email các bạn.

19 thoughts on “[Full] Bộ tài liệu ôn thi công chức kế toán tài chính vòng 2 có đáp án

 • ngoan

  tôi cần tài liệu lthi vòng 2 lien quan đên luật kế toán 2015, thông tư 107, nghị định 174

  Reply
  • Khanh

   Tôi cần tài liệu liên quan đến bộ câu hỏi về Luật quản lý, sử dụng tài sản công; NĐ 151/2017 của chính phủ

   Reply
  • Hoà

   E xin tài liệu thi kế toán trường a

   Reply
 • phuong

  tôi cần bộ câu hỏi liên quan đến Luật NSNN, Nghị đinh 163, NĐ 342, Thông tư 90, Thông tư 13, Thông tư 61 và các câu hỏi thực tế

  Reply
 • phuong

  thi vòng 2

  Reply
 • vũ hiển

  tài liệu vòng 2

  Reply
 • Đặng Minh Trạng

  Tôi cần bộ câu hỏi có đáp án thi vòng 2 gồm Luật NSNN 2015, Luật Kế toán 2015, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 20174; Nghị định 163/2016 quy định chi tiết Luật NSNN; Nghi định 174/2016 quy định chi tiết Luật Kế toán.

  Reply
  • bạn phản hồi qua email giúp mình nhé!

   Reply
 • Dương Thị Thanh Hà

  Tài liệu thì tuyển công chức mầm non ngành kế toán ạ

  Reply
 • Hồng

  Tài liệu thi tuyển công chức ngành tài chính – kế toán

  Reply
 • Nhi

  Tài liệu thi tuyển viên chức kế toán trường học

  Reply
  • Hoa

   Cho e xin tai lieu on ke toan trương hoc ạ

   Reply
 • Loandinh

  Thông tư 107/2017 thi viên chức kế toán trung cấp ạ

  Reply
 • Đinh Thị Lan

  Cho tôi xin tài liệu ôn thi kế toán mầm non ạ

  Reply
 • thương

  cho tôi xin tài liệu thi kế toán tiểu học ạ

  Reply
 • xin đề và đáp an với ạ

  Reply
 • Phạm Thị Yến

  Em xin tài liệu ôn thi viên chức kế toán tại trường đại học ạ

  Reply
  • Tuyến

   Tài liệu nghiệp vụ kế toán hành chính sự nghiệp (thi vòng 2)

   Reply
   • Bạn liên hệ qua email hoặc fanpage congchuc24h nhé

    Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *