Tài Liệu Vòng 1Tài Liệu Vòng 2

Tài liệu ôn thi công chức kho bạc nhà nước đủ 2 vòng có đáp án

Congchuc24h.com giới thiệu đến các bạn bộ “Tài liệu ôn thi công chức kho bạc nhà nước đủ 2 vòng có đáp án”. Bộ tài liệu ôn thi kho bạc nhà nước lần này bao gồm môn kiến thức chung 1530 câu hỏi được biên soạn theo khung danh mục tài liệu tham khảo của Kho bạc nhà nước đã được cập nhật luật mới nhất, tiếng anh hơn 2600 câu hỏi A2 hoặc B1 có đáp án và giải thích chi tiết và tài liệu chuyên ngành vòng 2 ngạch kế toán viên hoặc chuyên viên tùy từng vị trí tuyển dụng.

Khoan đã, trước khi tìm hiểu về bộ tài liệu bạn có biết rằng trên website còn có rất nhiều tài liệu ôn thi, đề thi công chức viên chức các chuyên ngành khác không? Hãy tham khảo nhé

Giới thiệu bộ tài liệu ôn thi công chức kho bạc nhà nước

Tài liệu thi kho bạc nhà nước môn kiến thức chung

Bộ tài liệu ôn thi kho bạc môn kiến thức chung được biên soạn theo khung danh mục tài liệu tham khảo trên Thông báo tuyển dụng công chức Kho bạc nhà nước năm 2024 (ấn link để xem chi tiết) bao gồm chi tiết các văn bản sau:

1. Hệ thống chính trị và tổ chức bộ máy nhà nước gồm:

 • Hiến pháp 2013
 • Luật  Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13;
 • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13;
 • Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
 • Nghị định 101/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

2. Công chức, công vụ và quản lý hành chính nhà nước, gồm:

 • Luật cán bộ, công chức năm 2008;
 • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 và Luật Viên chức số 58/2010/QH12
 • Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
 • Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/03/2020 của chính phủ về công tác văn thư

3. Tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống KBNN, gồm:

 • Quyết định 26/2015/QĐ-TTg ngày 8/7/2015, Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ tài chính;
 • Quyết định 1618/QĐ-BTC ngày 22/8/ 2019 của Bộ Tài chính quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 • Quyết định 4526/QĐ-KBNN ngày 04/9/2019 của Kho bạc Nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố và Kho bạc Nhà nước khu vực trực thuộc Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tài liệu thi công chức kho bạc môn tiếng anh độ A2

Bộ tài liệu ôn thi công chức kho bạc nhà nước môn tiếng trình độ A2 (Click vào link để xem chi tiết) bao gồm các phần chính sau:

 • 400 Câu Multiple Choice – Có Đáp Án, giải thích
 • 300 Câu Tìm Lỗi Sai – Có Đáp Án, giải thích
 • 650 Câu Đọc Hiểu Tiếng Anh – Có Đáp Án, giải thích
 • 500 Cầu Điền Từ Tiếng Anh – Có Đáp Án, giải thích
 • 200 Câu Trắc Nghiệm Từ Trái Nghĩa – Có Đáp Án, giải thích
 • 200 Câu Trắc Nghiệm Từ Đồng Nghĩa – Có Đáp Án, giải thích
 • 200 Câu Trắc Nghiệm Trọng Âm – Có Đáp Án, giải thích
 • 200 Câu Trắc Nghiệm Ngữ Âm – Có Đáp Án, giải thích
 • 180 Câu Trắc Nghiệm Điền Từ Trong Tiếng Anh – Có Đáp Án, giải thích
 • 1128 câu hỏi trắc nghiệm bao gồm 4 phần chính đó là: ngữ pháp, điền từ (đục lỗ), sắp xếp câu, hoàn thiện câu và đọc hiểu (rèn luyện thêm sau khi đã học các bộ trên)
 • Bộ 30 đề thi thử có đáp án, giải thích chi tiết (bao gồm 1 bộ có đáp án và 1 bộ không đáp án).
 • Bộ 30 đề thi thử tham khảo có đáp án.
 • Đặc biệt sách trắc nghiệm tiếng anh mà các bạn đã từng thi rồi review lại năm nào cũng có 1 số câu trong bộ tài liệu này (308 trang).

Bộ tài liệu kho bạc nhà nước môn tiếng anh trình độ B1

Bộ tài liệu thi kho bạc nhà nước môn tiếng anh trình độ B1 (Click vào link để xem chi tiết) bao gồm các phần chính sau:

 • 650 Câu Đọc Hiểu Tiếng Anh – Có Đáp Án, giải thích
 • 500 Cầu Điền Từ Tiếng Anh – Có Đáp Án, giải thích
 • 400 Câu Multiple Choice – Có Đáp Án, giải thích
 • 300 Câu Tìm Lỗi Sai – Có Đáp Án, giải thích
 • 180 Câu Trắc Nghiệm Điền Từ Trong Tiếng Anh – Có Đáp Án, giải thích
 • 200 Câu Trắc Nghiệm Từ Trái Nghĩa – Có Đáp Án, giải thích
 • 200 Câu Trắc Nghiệm Từ Đồng Nghĩa – Có Đáp Án, giải thích
 • 200 Câu Trắc Nghiệm Trọng Âm – Có Đáp Án, giải thích
 • 200 Câu Trắc Nghiệm Ngữ Âm – Có Đáp Án, giải thích
 • 910 câu hỏi trắc nghiệm bao gồm 4 phần chính đó là: ngữ pháp, điền từ (đục lỗ), sắp xếp câu, hoàn thiện câu và đọc hiểu (rèn luyện thêm sau khi đã học các bộ trên)
 • Bộ 30 đề thi thử có đáp án, giải thích chi tiết (bao gồm 1 bộ có đáp án và 1 bộ không đáp án).
 • Bộ 30 đề thi thử tham khảo có đáp án.
 • Đặc biệt sách trắc nghiệm tiếng anh mà các bạn đã từng thi rồi review lại năm nào cũng có 1 số câu trong bộ tài liệu này (308 trang).

Tài liệu ôn thi công chức kho bạc nhà nước vòng 2

Bộ tài liệu ôn thi kho bạc nhà nước vòng 2 bao gồm các tài liệu ngạch chuyên viên và tài liệu ngạch kế toán viên

Tài liệu ôn thi kho bạc nhà nước ngạch chuyên viên

Bộ tài liệu ôn thi công chức kho bạc nhà nước ngạch chuyên viên bao gồm các phần sau:

 1. Hướng dẫn cách học
 2. Luật ngân sách
 3. Luật đầu tư công
 4. Đề cương
 5. Mindmap
 6. Đề thi thử
 7. Đề thi các năm

Đối với số lượng các câu hỏi tự luận vòng 2 của bộ Tài liệu ôn thi kho bạc nhà nước ngạch chuyên viên trong Luật Ngân sách và Luật Đầu tư công được chi tiết như sau:

 • Đề cương tự luận Luật Ngân sách:
  • Các câu hỏi về Luật Ngân sách 137 câu.
  • Nghị định 163/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Ngân sách 73 câu hỏi.
  • Một số câu hỏi lý thuyết Luật ngân sách mở rộng 8 câu hỏi.
 • Đề cương tự luật Luật Đầu tư công:
  • Luật Đầu tư công 96 câu hỏi
  • Nghị định 40/2020/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết Luật Đầu tư công 57 câu hỏi

Ngoài ra trong bộ tài liệu ôn thi kho bạc nhà nước ngạch chuyên viên bao gồm hơn 11 video chuyên ngành và rất nhiều tài liệu hướng dẫn kèm theo

Tài liệu ôn thi kho bạc ngành kế toán viên

Bộ tài liệu ôn thi công chức kho bạc nhà nước ngạch KTV bao gồm các phần sau:

 • Hướng dẫn cách học
 • Luật kế toán
 • Luật ngân sách
 • Đề thi các năm
 • Đề cương
 • Mindmap
 • Đề thi thử
 • Video học

Đối với số lượng các câu hỏi tự luận vòng 2 của bộ Tài liệu ôn thi kho bạc ngành kế toán viên trong Luật Ngân sách và Luật kế toán được chi tiết như sau:

 • Đề cương tự luận Luật Ngân sách:
  • Các câu hỏi về Luật Ngân sách 137 câu.
  • Nghị định 163/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Ngân sách 73 câu hỏi.
  • Một số câu hỏi lý thuyết Luật ngân sách mở rộng 8 câu hỏi.
 • Đề cương tự luận Luật Kế toán:
  • Luật Kế toán108 câu hỏi
  • Nghị định 174/2016/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết Luật Kế toán 31 câu hỏi

Ngoài ra trong bộ tài liệu ôn thi kho bạc nhà nước ngạch kế toán viên bao gồm hơn 13 video chuyên ngành và rất nhiều tài liệu hướng dẫn kèm theo

Hướng dẫn cách in, học, kinh nghiệm ôn thi trong bộ tài liệu ôn thi kho bạc nhà nước

Đối với bộ Tài liệu ôn thi kho bạc nhà nước ngạch chuyên viên: Các bạn in và học các tài liệu ở thư mục Luật ngân sách và Luật đầu tư công, lưu ý học kĩ Luật ngân sách.

Đối với bộ Tài liệu ôn thi kho bạc nhà nước ngạch kế toán viên: Các bạn in và học tài liêu ở thư mục Luật ngân sách và Luật kế toán, lưu ý học kĩ Luật kế toán.

Trước khi học nhớ xem Video cô giảng và các file hướng dãn cách học trước nhé!

NÊN IN DANH MỤC TÀI LIỆU HỌC ra để dễ hệ thống các Luật cần học.

Rất nhiều bạn khi bắt tay vào học Môn chuyên ngành sẽ không phân biệt được nên học Luật nào để đầy đủ, chính xác và mới nhât, cũng như năm được những điểm mới , bổ sung, thay thế so với Luật cũ, nay mình chia sẻ 1 chút về cách đọc và học các VĂN BẢN môn chuyên ngành nhé! Trong DANH MỤC MÔN CHUYÊN NGÀNH mình gửi, thì đều hướng dẫn các bạn nên học VĂN BẢN HỢP NHẤT vì đây là VB đã cập nhật, bổ sung những Luật sửa đổi và cả Luật gốc nên sẽ chính xác nhất

Chuyên ngành có luật ngân sách, ND 163, TT342 , luật đầu tư công, NĐ 40, luật kế toán, TT 88, NĐ 174 , NĐ 151…. có vẻ rất rồi rắm rồi đây nhưng các bạn lưu ý rằng:

 • Có 2 yếu tố chính: văn bản cơ sở và kiến thức mở. Văn bản cơ sở là gì? là những gì gọi là luật hoặc sát Luật nhất. Các bạn cứ đọc trước những cái đó và phải nắm kỹ, thuộc lòng như cháo những cái đó trước khi đọc những cái khác. Từ vb cơ sở các bạn sẽ dễ tìm hiểu thêm là còn cần phải học cái gì nữa chứ chưa gì đã rối như canh hẹ thế này thì chỉ tẩu hỏa nhập ma thôi. Hơn nữa, KB đang có khá nhiều dự thảo thay đổi, đến những người đang làm cũng mất thời gian tổng hợp, nghiên cứu nên hãy chờ thêm ít lâu nữa để mọi người có thể hỗ trợ các bạn tốt hơn.
 • Kiến thức mở là thông tin thời sự, liên hệ thực tế. Đề năm ngoái cái này rất nhiều và cũng nhờ nó mà các COCC ko có thực lực phải bó gối. Đây có thể là thử thách nhưng cũng là cơ hội cho những ai có khả năng thực sự. Nên từ giờ bên cạnh học các vb thì hãy hãy đọc báo kinh tế, nghe thời sự chú ý mấy bài phân tích đánh giá của các chuyên gia kinh tế, sẽ rất có ích khi làm bài.

Mẹo nhỏ của là khi đọc VẤN ĐỀ gì đặc biệt là kiến thức chung thì nên liên hệ luôn với thực tế, vừa dễ nhớ vừa đc thêm điểm khi thi. Và sau khi học xong chủ đề nào nên hệ thống lại bằng sơ đồ cây, mindmap….
Khi đọc Luật hay một văn bản nào đó, Luôn đặt cho mình những câu hỏi và cố gắng liên hệ thực tế để giải thích vì sao như thế?… làm như vậy các bạn mới nhớ lâu và hiểu nó được.

Đầu tiên là phải hỏi. Mình đang đọc văn bảo nào? Số mấy? Quy định cái gì? Cho ai? Hiệu lực khi nào?Trong mỗi quy định cụ thể (các điều) hãy tự đặt câu hỏi, tại sao nó như này mà không như kia?

Ví dụ. Luật NSNN có quy định: Chi ngân sách nhà nước gồm Chi thường xuyên, chi đầu tư phát triển, chi trả nợ, viện trợ, cho vay. Thì sẽ tự hỏi /Chi thường xuyên gồm những cái gì? Tại sao cái này lại chi thường xuyên mà ko phải đầu tư?/, Chi đầu tư gồm những gì (sẽ so sánh và biết được nó khác thường xuyên như nào)?. Làm như thế các bạn sẽ nhớ lâu hơn. Khi người ta hỏi ngược lại (trắc nghiệm) “Chi lương của các cơ quan nhà nước thuộc loại chi nào?” Các bạn sẽ dễ tìm ra.

Chứ đọc thuộc lòng mà không hiểu nó đang nói cái gì thì những bạn có trí nhớ siêu phàm mới làm được? chứ học như thế thì mai sẽ quên hết thôi (học hiểu, nắm ý) sau đó trau chuốt cho chính xác từ như quy định. Chứ đừng mong thuộc không sót một chữ điều này xong rồi đến điều khác.
Hãy cứ học, đọc qua tài liệu đã nhé, chưa học qua nên thấy mọi cái đều khó.

Nhắc lại với các bạn là xem đề chỉ để biết cấu trúc và cách người ta ra đề như nào (dài như thế có làm được không,…) Chú ý không nên tập hợp đề để học tủ theo đề. Mà phải học hết rồi mở đề ra giải dần nhé.

Cách tải về bộ tài liệu ôn thi kho bạc nhà nước

Bạn nào cần mua lẻ thì giá sẽ như sau:

 • Tiếng anh (A2 hoặc B1) giá 150k
 • Kiến thức chung giá: 200k
 • Chuyên ngành (Chuyên viên hoặc Kế toán viên) giá: 150k

Trường hợp các bạn không mua lẻ mà mua trọng bộ tài liệu ôn thi công chức kho bạc nhà nước thì bộ tài liệu ôn thi kho bạc nhà nước đầy đủ 2 vòng có đáp án này được bán trọn bộ với giá 450k/bộ.

Bạn nào muốn mua bộ câu hỏi trắc nghiệm này thì các bạn soạn một danh sách các tài liệu mà bạn muốn tải qua email: congchuc24h.com@gmail.com hoặc ib qua fanpage: www.facebook.com/congchuc24h.

Các bạn có thể lựa chọn cả bộ có đáp án và không có đáp án tùy theo yêu cầu của các bạn nhé.

Sau khi chuyển tiền vào tài khoản:

 • Chủ tài khoản: Bui Ngoc Minh Son
 • Số tài khoản: 1022142660
 • Ngân hàng: SHB (Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội).
 • Nội dung chuyển khoản: Tên facebook hoặc email của bạn và tên tài liệu cần mua

Các bạn chuyển khoản xong chụp màn hình gửi qua fanpage hoặc qua email cho mình, link tải tài liệu được chuyển qua email các bạn.

Hy vọng bộ tài liệu ôn thi công chức kho bạc nhà nước lần này sẽ hữu ích đối với các bạn.

Chúc các bạn ôn thi tốt!

12 thoughts on “Tài liệu ôn thi công chức kho bạc nhà nước đủ 2 vòng có đáp án

 • Phương Nam

  Tôi muốn mua bộ trắc nghiệm thi kho bạc nhà nước thì làm thế nào?

  Reply
  • Bạn ib tới fanpage sẽ phản hồi lại cho bạn nhé. Mà hình như bạn đã mua thành công rồi nhỏ?

   Reply
   • Nguyễn Đình Lực

    Tôi muốn mua bộ tài liệu trắc nghiệm?

    Reply
  • bộ tài liệu bên mình bán với giá 200k, nếu mua, bạn chuyển khoản qua tk – STK: 7900205230234 AGRIBANK Ngân hàng nông nghiệp Việt Nam, link để tải tài liệu sẽ được chuyển qua email cho các bạn. Có gì thắc mắc bạn liên hệ qua fanpage: facebook.com/congchuc24h hoặc qua email: congchuc24h.com@gmail.com nhé

   Reply
 • Chi

  Tôi muốn mua bộ tài liệu trắc nghiệm này thì liên hệ như thế nào?

  Reply
  • bộ tài liệu bên mình bán với giá 200k, nếu mua, bạn chuyển khoản qua tk – STK: 7900205230234 AGRIBANK Ngân hàng nông nghiệp Việt Nam, link để tải tài liệu sẽ được chuyển qua email cho các bạn. Có gì thắc mắc bạn liên hệ qua fanpage: facebook.com/congchuc24h hoặc qua email: congchuc24h.com@gmail.com nhé

   Reply
 • Nguyễn Đình Lực

  Tôi muốn mua bộ tài liệu trắc nghiệm ôn thi KBNN thì làm thế nào?

  Reply
  • Chào bạn, bạn có ý định mua bộ tài liệu kho bạc bên mình? nếu bạn đã nghiên cứu kỹ về bộ tài liệu này và quyết định mua thì CK qua tài khoản dưới giúp mình nhé:
   – DANG TRAN HOANG
   – STK: 7900205230234 AGRIBANK Ngân hàng nông nghiệp Việt Nam.
   Link để tải tài liệu sẽ được chuyển qua email cho các bạn.

   Reply
 • Lê chánh tín

  tôi mua bộ tài liệu trắc nghiẹm ôn thi thi làm thế nào ??

  Reply
  • Chào bạn, bạn có ý định mua bộ tài liệu kho bạc bên mình? nếu bạn đã nghiên cứu kỹ về bộ tài liệu này và quyết định mua thì CK qua tài khoản dưới giúp mình nhé:
   – DANG TRAN HOANG
   – STK: 7900205230234 AGRIBANK Ngân hàng nông nghiệp Việt Nam.
   Link để tải tài liệu sẽ được chuyển qua email cho các bạn.

   Reply
   • Nguyễn Thi Thu Thủy

    Mình còn hoạt động k Admin ơi

    Reply
    • có chứ bạn, bạn có thể liên hệ qua email hoặc fanpage để trả được trả lời nhanh hơn bạn nhé

     Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *