Tài liệu ôn thi công chức khối đảng đoàn thể vòng 1 có đáp án

Congchuc24h.com giới thiệu tới các bạn bộ “615 câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung khối đảng đoàn thể có đáp án” . Đây là một trong những tài liệu ôn thi công chức khối đảng đoàn thể chỉ có duy nhất trên Congchuc24h mà không có bất cứ nơi nào có

Như các bạn đã biết nội dung thi công chức khối Đảng và kiến thức khối Mặt trận, đoàn thể, trong đươc chia thành 02 vòng bao gồm:

  • Vòng 1 – thi trắc nghiệm kiến thức chung khối đảng đoàn thể và môn Ngoại ngữ trên máy tính (Một số bạn thắc mắc về môn tin học thì đối với việc thi trắc nghiệm kiến thức chung và tiếng anh trên máy tính sẽ được miễn thi môn tin học nhé – tại sao thì các bạn xem giải thích cuối bài phần chú thích nhé).
  • Vòng 2 – thi viết môn Nghiệp vụ chuyên ngành.

Tài liệu ôn thi công chức vòng 1tài liệu ôn thi công chức vòng 2 các bạn có thể truy cập website congchuc24h.com để tìm kiếm hoặc ấn trực tiếp vào link trên nhé.

Giới thiệu sơ qua về bộ tài liệu ôn thi công chức khối đảng đoàn thể

Có thể nói đây là bộ tài liệu ôn thi công chức khối đảng đoàn thể vô cùng hay và bổ ích đã được cập nhật về cơ bản các văn bản quy phạm pháp luật mới nhất

Ngoài ra, các bạn có thể tìm kiếm tài liệu ôn thi công chức khối Đảng, đoàn thể trên website tại link này

Bộ tài tài liệu ôn thi công chức khối đảng đoàn thể này bao gồm 615 câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung khối đảng bao từ rất nhiều các văn bản quy phạm pháp luật nội dung cơ bản về:

– Hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội;

– Quản lý hành chính nhà nước, công chức, công vụ, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước

Các bạn có thể tham khảo các hình bên dưới:

1. Hiến pháp năm 2013

2. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015

3. Luật Cán bộ công chức năm 2008

4. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

5. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội XI ban hành

6. Bộ Nội vụ: Tài liệu Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên (ban hành kèm theo Quyết định số 2721/QĐ-BNV ngày 28-12-2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) gồm 2 chuyên đề: – Chuyên đề Nhà nước trong hệ thống chính trị – Chuyên đề Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

7. Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 8-11-2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tong thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020

8. Nghị quyết số 39-NQ/TƯ ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị “về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”

9. Luật phòng chống tham nhũng 2018

10.  Nghị quyết số 19-NQ/TƯ ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Tiếp tục đỗi mới hệ thống tỗ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”

11.  Nghị quyết số 26-NQ/TƯ ngày 19-5-2018, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đăng khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”

12.  Chương trình số 01-Ctr/TU ngày 26-4-2016 về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), tạo sự chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đến Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016-2020.

13.  Luật thi đua khen thưởng

14.  Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2013

15.  Nghị quyết số 18-NQ/TƯ ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”

Và còn rất nhiều tài liệu khác cũng đã được biên soạn thêm đối với bộ tài liệu ôn thi công chức khối đảng đoàn thể lần này….

Có thể nói đây là tài liệu ôn thi công chức khối đảng đoàn thể tổng hợp tương đối đầy đủ khối lượng kiến thức đủ để các bạn có thể tự tin dự thi các kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức môn kiến thức chung khối Đảng đoàn thể.

Hơn thế nữa, congchuc24h.com còn có rất nhiều tài liệu ôn thi công chức, viên chức khối đảng đoàn thể tại link trên, các bạn truy cập và lựa chọn tài liệu phù hợp cho mình nhé.

Ngoài ra từ bộ tài liệu ôn thi công chức khối đảng đoàn thể này, congchuc24h.com đã soạn ra bộ “300 bộ đề thi kiến thức chung có đáp án ôn thi công chức khối Đảng, đoàn thể” cho các bạn.

Các bạn truy cập link và ôn thi trực tuyến online miễn phí.

Bộ đề trắc nghiệm kiến thức chung khối đảng này rất hữu ích đối với các bạn, chỉ cần có mạng dù ở đâu chỉ với một chiếc điện thoại cũng có thể ôn luyện được.

Một vài hình ảnh về bộ tài liệu trắc nghiệm kiến thức chung khối đảng đoàn thể cho các bạn tham khảo:

Các bạn có thể xem qua video giới thiệu chi tiết về tài liệu ôn thi công chức khối đảng đoàn thể và bộ “300 kiến thức chung có đáp án ôn thi công chức khối Đảng, đoàn thể”

Một số câu hỏi tham khảo trong tài liệu ôn thi công chức khối đảng đoàn thể

Các câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung khối đảng liên quan đến công chức và thi hành công vụ

Câu 1: Theo Hiến pháp Việt Nam 2013, cơ quan nào là Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam?
A. Đảng Cộng sản Việt Nam
B. Chính Phủ
C. Quốc hội
D. Nhân dân
Đáp án: A

Câu 2: Theo Hiến pháp Việt Nam 2013, Đảng Cộng sản Việt Nam là đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp nào?
A. giai cấp công nhân
B. nhân dân lao động
C. giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc
D. của cả dân tộc
Đáp án: C

Các câu hỏ trắc nghiệm kiến thức chung khối đảng đoàn thể liên quan luật thi đua khen thưởng

Câu 405: Theo Luật Thi đua khen thưởng 15/2003/QH11, đâu là Căn cứ xét khen thưởng?
A. Tiêu chuẩn khen thưởng
B. Phạm vi, mức độ ảnh hưởng của thành tích
C. Trách nhiệm và hoàn cảnh cụ thể lập được thành tích
D. Cả 3 ý trên đều đúng
Đáp án: D

Câu 408: Theo Luật Thi đua khen thưởng 15/2003/QH11, hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm trong thi đua, khen thưởng?
A. Tổ chức thi đua, khen thưởng trái với chính sách, pháp luật của Nhà nước; lợi dụng thi đua, khen thưởng để vụ lợi
B. Cản trở hoặc ép buộc tham gia các phong trào thi đua
C. Kê khai gian dối, làm giả hồ sơ, xác nhận, đề nghị sai trong thi đua, khen thưởng
D. Cả 3 ý trên đều đúng
Đáp án: D

Các câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung khối đảng liên quan đến luật thực hành tiết kiệm

Câu 490: Theo Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí 44/2013/QH13, Chính phủ quy định và tổ chức thực hiện chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại theo mấy phương thức?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Đáp án: B

Các câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung khối đảng liên quan đến các tổ chức chính trị

Câu 524: Công đoàn Việt Nam ra đời ngày tháng năm nào?
A. Ngày 28/7/1929
B. Ngày 28/7/1930
C. Ngày 28/7/1931
D. Ngày 28/7/1932
Đáp án: a

Câu 526: Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức tại Hà Nội năm 2014 (nhiệm kỳ 2014 – 2019) là lần thứ bao nhiêu ?
A. Lần thứ VI
B. Lần thứ VII
C. Lần thứ VIII
D. Lần thứ IX
Đáp án: c

Câu 529: Đâu là nguồn thu tài chính của công đoàn do đoàn viên công đoàn đóng?
A. Ngân sách Nhà nước cấp hỗ trợ.
B. Kinh phí công đoàn.
C. Đoàn phí công đoàn.
D. Các nguồn thu khác.
Đáp án: c

Câu 534: Đoàn thể chính trị – xã hội nào được thành lập sớm nhất?
A. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
B. Hội Nông dân Việt Nam.
C. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
D. Công đoàn Việt Nam.
Đáp án: d

Câu 541: Hệ thống tổ chức của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được tổ chức theo mấy cấp?
A. Theo 3 cấp
B. Theo 4 cấp
C. Theo 5 cấp
D. Theo 6 cấp
Đáp án: b

Câu 544: Hiệp thương dân chủ là nguyên tắc tổ chức, hoạt động đặc thù của tổ chức nào sau đây:
A. Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.
B. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
C. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
D. Hội Cựu chiến binh Việt Nam
Đáp án: b

Câu 547: Hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là giám sát mang tính chất nào sau đây?
A. Quyền lực
B. Công cộng
C. Nhân dân
D. Quần chúng
Đáp án: a

Câu 548: Hội Cựu chiến binh Việt Nam được quyết định thành lập từ năm nào?
A. Năm 1988
B. Năm 1989
C. Năm 1990
D. Năm 1991
Đáp án: b

Câu 558: Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam thành lập ngày, tháng, năm nào?
A. Ngày 18 tháng 11 năm 1930
B. Ngày 19 tháng 5 năm 1941
C. Ngày 29 tháng 5 năm 1946
D. Ngày 03 tháng 3 năm 1951
Đáp án: a

Câu 564: Nghị định số 56/2012-NĐ-CP, ngày 16/7/2012 của Chính phủ quy định về trách nhiệm của các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp bảo đảm cho tổ chức hội nào dưới đây tham gia quản lý nhà nước ?
A. Hội Thanh niên Việt Nam
B. Hội Nông dân Việt Nam
C. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
D. Hội Cựu chiến binh Việt Nam
Đáp án: c

Các câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung khối đảng đoàn thể liên quan đến các lĩnh vực khác

Câu 584: Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” được phát động lần đầu tiên tại Đại hội Phụ nữa Toàn quốc lần thứ mấy?
A. Lần thứ VII.
B. Lần thứ VIII.
C. Lần thứ IX.
D. Lần thứ X.
Đáp án: c

Câu 595: Theo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam, hiện nay chi hội nông dân họp định kỳ mấy tháng 1 lần?
A. Mỗi tháng 1 lần
B. 2 tháng 1 lần
C. 3 tháng 1 lần
D. 6 tháng 1 lần
Đáp án: c

Câu 615: Vai trò, trách nhiệm của Công đoàn được Hiến pháp nước ta ghi nhận thành một điều riêng biệt đầu tiên từ năm nào:
A. 1959
B. 1980
C. 1992
D. 2013
Đáp án: b

Trên đây chỉ là phần giới thiêu sơ qua về bộ trắc nghiệm kiến thức chung khối đảng đoàn thể, để có nhiều thông tin chi tiết về bộ trắc nghiệm kiến thức chung khối đảng đoàn thể các bạn tham khảo cách tải bên dưới nhé.

Cách tải về bộ tài liệu trắc nghiệm kiến thức chung khối đảng đoàn thể

Bộ tài liệu ôn thi công chức khối đảng đoàn thể được bán với giá 100k/tài liệu.

Bạn nào muốn mua tài liệu tài liệu ôn thi công chức khối đảng đoàn thể ib qua email hoặc fanpage cho mình: 

Sau khi chuyển tiền đủ vào tài khoản:

– DANG TRAN HOANG

– STK: 7900205230234AGRIBANK – Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam, link để tải tài liệu sẽ được chuyển qua email cho các bạn.

Hy vọng bộ tài liệu tài liệu ôn thi công chức khối đảng đoàn thể sẽ hữu ích đối với các bạn

Chúc các bạn ôn thi tốt!

Theo quy định tại 138/2020/NĐ-CP, Chính phủ đã quy định mới về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Một trong những nội dung thay đổi là về cấu trúc đề thi công chức. 
1. Thi kiến thức chung
 Đề thi phần này gồm 60 câu hỏi. Nội dung của phần này gồm hiểu biết chung về:
 Hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã họi;
 Quản lý hành chính Nhà nước;
 Công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. 
 So với quy định trước đây tại khoản 4 Điều 1 Nghị định 161/2018/NĐ-CP, nội dung phần này đã được thu hẹp lại, chỉ còn gồm 03 nội dung nêu trên.
2. Thi ngoại ngữ
 Phần thi ngoại ngữ này, đề thi cũng gồm 30 câu hỏi trong 30 phút theo yêu cầu của vị trí việc làm gồm một trong các thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác do người đứng đầu cơ quan tuyển dụng công chức quyết định.
 Tuy nhiên, khác với trước đây, hiện nay, 30 câu hỏi trong phần thi này phải theo yêu cầu của vị trí việc làm (trước đây không quy định).
3. Thi tin học
Trường hợp nếu tổ chức thi trên máy vi tính thì nội dung thi trắc nghiệm không có phần thi tin học và trường hợp ngược lại vẫn như quy định trước đây.

Mặc dù đã có gắng tuy nhiên chắc chắn bộ tài liệu ôn thi công chức khối đảng đoàn thể lần này không thể tránh được sai sót.

Do vậy, Congchuc24h.com rất mong muốn các bạn đóng góp thật nhiều cho bộ tài liệu ôn thi công chức khối đảng đoàn thể ngày càng hoàn thiện hơn nhé.

Trân trọng cảm ơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *