Tài Liệu Vòng 1

Tài liệu ôn thi công chức khối đảng đoàn thể vòng 1 có đáp án

Congchuc24h.com giới thiệu tới các bạn bộ “2.098 câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung khối đảng đoàn thể có đáp án” . Đây là một trong những tài liệu ôn thi công chức khối đảng đoàn thể được tập hợp văn bản luật đầy đủ nhất về khối Đảng đoàn thể cho các bạn tham khảo và luyện tập.

Khoan đã, trước khi xem chi tiết bộ tài liệu, các bạn có thể tìm kiếm tài liệu ôn thi công chức khối Đảng, đoàn thể trên website tại link trên nhé!

Giới thiệu về bộ tài liệu ôn thi công chức khối đảng đoàn thể

Như các bạn đã biết nội dung thi công chức khối Đảng và kiến thức khối Mặt trận, đoàn thể, trong đươc chia thành 02 vòng bao gồm:

 • Vòng 1 – thi trắc nghiệm kiến thức chung khối đảng đoàn thể và môn Ngoại ngữ trên máy tính (Một số bạn thắc mắc về môn tin học thì đối với việc thi trắc nghiệm kiến thức chung và tiếng anh trên máy tính sẽ được miễn thi môn tin học nhé – tại sao thì các bạn xem giải thích cuối bài phần chú thích nhé).
 • Vòng 2 – thi viết môn Nghiệp vụ chuyên ngành.

Tại vòng 1 tiếng anh và tin học có thể các bạn được miễn, tuy nhiên môn kiến thức chung là bắt buộc phải thi và không được miễn, đó cũng là lý do mình xây dựng bộ tài liệu ôn thi công chức khối đảng đoàn thể này.

Có thể nói bộ tài liệu ôn thi công chức khối đảng đoàn thể vô cùng hay và bổ ích đã được cập nhật được các văn bản quy phạm pháp luật mới nhất cho các bạn.

Bộ tài tài liệu ôn thi công chức khối đảng đoàn thể này với hơn 2.098 câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung khối đảng bao từ rất nhiều các văn bản quy phạm pháp luật nội dung cơ bản về:

– Hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội;

– Quản lý hành chính nhà nước, công chức, công vụ, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước

Các bạn lưu ý, tài liệu sẽ được chia là 02 bộ gồm bộ tài liệu ôn thi công chức khối đảng đoàn thể gồm 2.098 câu (đây là bộ mới) và tài liệu ôn thi công chức khối đảng đoàn thể gồm 615 câu (bộ cũ) để tham khảo vì một số văn bản của bộ 615 vẫn chưa hết hiệu lực nhé.

Các văn bản biên soạn nên bộ tài liệu ôn thi công chức khối đảng đoàn thể với 2.098 câu (bộ mới nhất) bao gồm:

 1. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.
 2. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 28/11/2013.
 3. Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12, ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức số 52/2019/QH14, ngày 25/11/2019
 4. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi 2019
 5. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, sửa đổi năm 2020
 6. Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ
 7. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
 8. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
 9. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP, ngày 18/9/2020 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.
 10. Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng;
 11. Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về những điều đảng viên không được làm.
 12. Hướng dẫn 01-HD/TW 2021 thi hành Điều lệ Đảng
 13. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 14. Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
 15. Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
 16. Quy định số 66-QĐ/TW, ngày 06/02/2017 quy định về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng.
 17. Hướng dẫn số 36-HD/VPTW, ngày 03/4/2018 về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng.
 18. Nghị quyết số 76/NQ-CP, ngày 15/7/2021 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.
 19. Quyết định 1847/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Văn hoá công vụ

Một số hình ảnh bộ tài liệu ôn thi công chức khối đảng đoàn thể với 2.098 câu cho các bạn tham khảo:

Các tài liệu tham khảo khác (bộ tài liệu ôn thi công chức khối đảng cũ gồm 615 câu kèm theo để các bạn tham khảo):

 1. Hiến pháp năm 2013
 2. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015
 3. Luật Cán bộ công chức năm 2008
 4. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
 5. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội XI ban hành
 6. Bộ Nội vụ: Tài liệu Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên (ban hành kèm theo Quyết định số 2721/QĐ-BNV ngày 28-12-2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) gồm 2 chuyên đề: – Chuyên đề Nhà nước trong hệ thống chính trị – Chuyên đề Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước
 7. Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 8-11-2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tong thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020
 8. Nghị quyết số 39-NQ/TƯ ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị “về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”
 9. Luật phòng chống tham nhũng 2018
 10. Nghị quyết số 19-NQ/TƯ ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Tiếp tục đỗi mới hệ thống tỗ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”
 11. Nghị quyết số 26-NQ/TƯ ngày 19-5-2018, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đăng khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”
 12. Chương trình số 01-Ctr/TU ngày 26-4-2016 về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), tạo sự chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đến Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016-2020.
 13. Luật thi đua khen thưởng
 14. Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2013
 15. Nghị quyết số 18-NQ/TƯ ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”

Lưu ý: Bộ 615 câu trắc nghiệm chỉ mang tính chất tham khảo vì bỏ đi thì mình tiếc bởi trong bộ 615 vẫn còn một số văn bản còn có hiệu lực nên nếu tham khảo bộ 615 này thì chỉ học các văn bản còn hiệu lực thôi nhé!

Và còn rất nhiều tài liệu khác cũng đã được biên soạn thêm đối với bộ tài liệu ôn thi công chức khối đảng đoàn thể lần này….

Có thể nói đây là tài liệu ôn thi công chức khối đảng đoàn thể tổng hợp tương đối đầy đủ khối lượng kiến thức đủ để các bạn có thể tự tin dự thi các kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức môn kiến thức chung khối Đảng đoàn thể.

Hơn thế nữa, congchuc24h.com còn có rất nhiều tài liệu ôn thi công chức, viên chức khối đảng đoàn thể tại link trên, các bạn truy cập và lựa chọn tài liệu phù hợp cho mình nhé.

Ngoài ra từ bộ tài liệu ôn thi công chức khối đảng đoàn thể này, congchuc24h.com đã soạn ra bộ “300 bộ đề thi kiến thức chung có đáp án ôn thi công chức khối Đảng, đoàn thể” cho các bạn.

Các bạn truy cập link và ôn thi trực tuyến online miễn phí.

Bộ đề trắc nghiệm kiến thức chung khối đảng này rất hữu ích đối với các bạn, chỉ cần có mạng dù ở đâu chỉ với một chiếc điện thoại cũng có thể ôn luyện được.

Một vài hình ảnh về bộ tài liệu trắc nghiệm kiến thức chung khối đảng đoàn thể cho các bạn tham khảo:

Các bạn có thể xem qua video giới thiệu chi tiết về tài liệu ôn thi công chức khối đảng đoàn thể và bộ “300 kiến thức chung có đáp án ôn thi công chức khối Đảng, đoàn thể”

Cách tải về bộ tài liệu ôn thi công chức đảng đoàn thể

Bộ tài liệu ôn thi công chức khối đảng đoàn thể được bán với giá 150k/tài liệu.

Bạn nào muốn mua tài liệu tài liệu ôn thi công chức khối đảng đoàn thể ib qua email hoặc fanpage cho mình: 

Sau khi chuyển tiền vào tài khoản:

 • Chủ tài khoản: Bui Ngoc Minh Son
 • Số tài khoản: 1022142660
 • Ngân hàng: SHB (Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội).
 • Nội dung chuyển khoản: Tên facebook hoặc email của bạn và tên tài liệu cần mua

Các bạn chuyển khoản xong chụp màn hình gửi qua fanpage hoặc qua email cho mình, link tải tài liệu được chuyển qua email các bạn.

Hy vọng bộ tài liệu tài liệu ôn thi công chức khối đảng đoàn thể sẽ hữu ích đối với các bạn

Chúc các bạn ôn thi tốt!

Mặc dù đã có gắng tuy nhiên chắc chắn bộ tài liệu ôn thi công chức khối đảng đoàn thể lần này không thể tránh được sai sót.

Do vậy, Congchuc24h.com rất mong muốn các bạn đóng góp thật nhiều cho bộ tài liệu ôn thi công chức khối đảng đoàn thể ngày càng hoàn thiện hơn nhé.

Trân trọng cảm ơn!

4 thoughts on “Tài liệu ôn thi công chức khối đảng đoàn thể vòng 1 có đáp án

 • Nguyễn Hữu Mạnh

  Không biết tải kiểu gì và Chuyển khoản ghi nội dung gì á shop

  Reply
 • Trịnh Thăng Khánh

  Mình muốn mua bộ tài liệu ôn thi công chức khối đảng, đoàn thể

  Reply
 • đỗ thị hằng

  Bộ tài liệu ôn thi khối đảng đoàn thể

  Reply
  • Bạn liên hệ qua email bạn nhé

   Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *