Tài Liệu Vòng 1Tài Liệu Vòng 2

Tài liệu ôn thi công chức quản lý thị trường đủ 2 vòng

CongChuc24h.Com giới thiệu bộ tài liệu ôn thi công chức quản lý thị trường đủ 2 vòng bao gồm đầy đủ các tài liệu vòng 1 và vòng 2 có đáp án đầy đủ và cập nhật luật mới nhất giúp các bạn có nhu cầu cần tìm tài liệu thi công chức quản lý thị trường đạt được các kiến thức đầy đủ và tự tin bước vào kỳ thi.

Khoan đã, có một nội dung quan trọng là các tài liệu thi công chức vòng 1 và vòng 2 có trên website và cách thức chung để tìm tài liệu ôn thi, kinh nghiệm ôn thi công chức thế nào các bạn đã biết chưa? Nếu chưa biết thì click vào link để xem bài viết chia sẻ của mình thôi nhé!

Giới thiệu sơ qua về kỳ thi tuyển dụng công chức quản lý thị trường

Ở đây, mình giới thiệu sơ qua về kỳ thi tuyển dụng công chức quản lý thị trường cho các bạn biết, đồng thời mình sẽ giới thiệu luôn cách tìm kiếm tài liệu ôn thi công chức xuất phát từ đâu để cho các bạn dễ hình dung. Bạn nào biết rồi thì bỏ qua phần này giúp mình nhé.

Các vòng thi phải trải qua

Trên Thông báo tuyển dụng của Tổng Cục quản lý thị trường thì bao giờ việc thi tuyển công chức quản lý thị trường bao gồm 2 vòng chính:

1. Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung

– Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên giấy

– Nội dung thi gồm 03 phần, thời gian thi như sau:

 • Phần I: Kiến thức chung, Thời gian thi 60 phút.
 • Phần II: Tiếng Anh, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.
 • Phần III: Tin học, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành trong bộ tài liệu tài liệu ôn thi công chức quản lý thị trường

– Hình thức thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút để chuẩn bị).

– Thang điểm: Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

– Nội dung: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

Như vậy, chung quy lại các bạn có thể thấy:

 • Đối với vòng 1 các bạn phải thi 3 môn là: kiến thức chung, tiếng anh, tin học (có một số bạn thắc mắc tin học bỏ lâu rồi tại sao vẫn thi thì các bạn xem tiếp giải đáp bên dưới)
 • Đối với vòng 2, thi theo hình thức phỏng vấn.

Các môn thi được miễn trừ (không phải thi)

Đối với 2 vòng thi, các bạn chỉ được miễn trừ 2 môn trong vòng 1 thôi (ngoại ngữ hoặc tin học hoặc cả 2) nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Đối với ngoại ngữ:
  • Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;
  • Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định;
  • Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số, trong trường hợp dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.
 • Đối với tin học, các bạn để ý rằng là hình thức thi viết nên chỉ được miễn trừ thi tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin;

Giới thiệu tài liệu ôn thi công chức quản lý thị trường

Tài liệu ôn thi công chức quản lý thị trường vòng 1

Tài liệu tài liệu ôn thi công chức quản lý thị trường Môn Kiến thức chung

Bộ tài liệu ôn thi công chức quản lý thị trường môn kiến thức chung được soạn thảo từ các văn bản sau:

 1. Hiến pháp năm 2013
 2. Luật Tổ chức chính phủ năm 2015
 3. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015
 4. Luật sửa đối, bổ sung một số điều của Luật Tô chức Chính phủ và Luật Tô chức chính quyền địa phương năm 2019
 5. Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008
 6. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019
 7. Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14
 8. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Luật số 63/2020/QH14 ngày 18 tháng 6 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
 9. Pháp lệnh Quản lý thị trường ngày 08 tháng 3 năm 2016
 10. Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ và Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ sửa đối, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ
 11. Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bố sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.
 12. Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương
 13. Nghị định 148/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường và Nghị định số 78/2019/NĐ- CP ngày 14 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 148/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường.
 14. Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định những người là công chức
 15. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
 16. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
 17. Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Tông cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương
 18. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ quy định về công tác văn thư

Chuyên đề 5: Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý thị trường

 • Luật Thương mại năm 2017
 • Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010
 • Luật xử phạt hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012 (vẫn còn hiệu lực đến trước 1/1/2022)
 • Nghị định số 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
 • Nghị định số 148/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường
 • Nghị định 98/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ công thương
 • Thông tư số 35/2018/TT-BCT ngày 12/10/2018 của Bộ Công Thương quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường.
 • Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công thương
 • Thông tư 09/2018/TT-BCT Quy định tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ các ngạch công chức Quản lý thị trường
 • Thông tư 33/2018/TT-BCT quy định về Thẻ kiểm tra thị trường ngày 08 tháng 10 năm 2018
 • Thông tư 18/2019/TT-BCT Quy định về hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường ngày 30 tháng 9 năm 2019
 • Nghị định số 78/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2019 sửa đổi bổ sung Nghị định số 148/2016/NĐ-CP
 • Thông tư số 27/2020/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2020 quy định về hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường

Rồi, như các bạn có thể thấy bộ tài liệu ôn thi công chức quản lý thị trường môn kiến thức chung chính xác là 2344 câu hỏi trắc nghiệm nhé

Tài liệu thi công chức quản lý thị trường môn tiếng anh

Tài liệu ôn thi công chức quản lý thị trường đối với môn tiếng anh đáp ứng bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDDT ngày 24 tháng 1 năm 2014 các bạn có thể tham khảo 02 bộ tài liệu dưới đây

Tài liệu thi quản lý thị trường môn tin học

Tài liệu ôn thi công chức quản lý thị trường môn tin học các bạn có thể tham khảo bộ tài liệu 600 câu hỏi và đáp án ôn thi công chức môn tin học với các 6 module chuyên đề theo chuẩn thông tư 03/2014/BTTTT.

Thi vòng 1 bao nhiêu điểm thì qua?

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người thi tuyển được thi tiếp vòng 2.

Như vậy có thể kết luận rằng đối với vòng 1 nói chung và môn thi kiến thức chung nói riêng, bạn chỉ cần đạt từ 50% trở lên là vượt qua được vòng 1.

Mẹo: Đến đây chắc bạn cũng tính được, trong danh sách các tài liệu ôn tập kèm theo thông báo tuyển dụng thì có 2/3 số tài liệu nằm ngoài chuyên ngành mà bạn ứng tuyển. Vậy một phép tính đơn giản trong đề thi bạn làm được 2/3 số câu chắc chắn là trên 50% rồi còn gì.

Tài liệu ôn thi công chức quản lý thị trường vòng 2

Tài liệu ôn thi công chức quản lý thị trường vòng 2 chủ yếu tập trung vào các câu hỏi được xây dựng dựa trên các văn bản sau:

 • Pháp lệnh 11/2016/UBTVQH13 về Quản lý thị trường ngày 08 tháng 3 năm 2016
 • Luật xử phạt hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012 (vẫn còn hiệu lực đến trước 1/1/2022)
 • Nghị định 98/2020/NĐ-CP ngày 26/08/2020 của Chính phủ
 • Nghị định số 148/2016/NĐCP ngày 04/11/2016 của Chính phủ
 • Thông tư 09/2018/TT-BCT Quy định tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ các ngạch công chức Quản lý thị trường
 • Thông tư 18/2019/TT-BCT Quy định về hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường ngày 30 tháng 9 năm 2019
 • Thông tư số 27/2020/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2020 quy định về hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường
 • Thông tư số 20/2019/TT-BCT ngày 30/10/2019 của Bộ Công thương
 • Thông tư số 33/2018/TT-BCT ngày 08/10/2018 của Bộ Công Thương
 • Quyết định 34/2018/QĐ-TTg ngày 10/08/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Tại sao tài liệu ôn thi công chức quản lý thị trường vòng 2 chủ yếu tập trung vào các văn bản trên vì như mình đã giải thích về kinh nghiệm ôn thi tại bài viết tài liệu ôn thi công chức – kinh nghiệm và chia sẻ ở đây mình cũng sẽ nói qua.

Do vòng 2 các bạn phải thi phỏng vấn, nên người ra câu hỏi sẽ không tập trung nhiều vào những câu hỏi khó đâu (vì có thời gian đâu mà suy nghĩ, các bạn chỉ có 15 phút chuẩn bị bài) do vậy họ sẽ tập trung ra các câu hỏi về kết hợp các điều luật là chính.

Mặt khác, các bạn sẽ thắc mắc tài liệu ôn thi công chức quản lý thị trường vòng 2 sao lại ít tập trung vào các văn bản khác thì các bạn phải nhớ rằng các bạn đang thi ở vị trí nào thì tài liệu sẽ hỏi thiên về văn bản hướng dẫn trực tiếp của ngành đó, điển hình ở đây chính là các Thông tư 09, Thông tư 18, Thông tư 27 là các thông tư chủ chốt đối với hoạt động thi hành công vụ của lực lượng quản lý thị trường.

Do đó mình đã soạn ra bộ 180 câu hỏi trọng yếu với 214 trang trong bộ tài liệu ôn thi công chức quản lý thị trường lần này

Các bạn có thể tham khảo tài liệu ôn thi công chức quản lý thị trường vòng 2 qua một số hình ảnh bên dưới:

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo bộ tài liệu ôn thi công chức quản lý thị trường qua video này.

Cách tải về bộ tài liệu ôn thi quản lý thị trường

Bộ tài liệu tài liệu ôn thi công chức quản lý thị trường này được bán với giá 500k/cả 2 vòng. Nếu các bạn mua lẻ bộ tài liệu tài liệu ôn thi công chức quản lý thị trường thì giá sẽ như sau:

 • Kiến thức chung: 200k với hơn 600 trang và 2344 câu hỏi
 • Tiếng anh b1 giá: 150k
 • Tin học 600 câu trắc nghiệm: 50k
 • Tài liệu vòng 2: 200k

Các bạn liên hệ qua email: congchuc24h.com@gmail.com hoặc ib qua fanpage: www.facebook.com/congchuc24h.

Sau khi chuyển tiền vào tài khoản:

 • Chủ tài khoản: Bui Ngoc Minh Son
 • Số tài khoản: 1022142660
 • Ngân hàng: SHB (Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội).
 • Nội dung chuyển khoản: Tên facebook hoặc email của bạn và tên tài liệu cần mua

Các bạn chuyển khoản xong chụp màn hình gửi qua fanpage hoặc qua email cho mình, link tải tài liệu được chuyển qua email các bạn.

Hy vọng bộ tài liệu ôn thi công chức quản lý thị trường sẽ thực sự hữu ích với các bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *