Tài Liệu Vòng 2

Tài liệu ôn thi công chức thi hành án dân sự vòng 2

Tài liệu ôn thi công chức thi hành án dân sự vòng 2 là bộ tài liệu nghiệp vụ chuyên ngành thi hành án với 55 câu hỏi và đáp án chi tiết kèm theo với tổng số 124 trang. Đây là một bộ tài liệu hữu ích đối với các bạn có nhu cầu ôn thi công chức thi hành án dân sự (ôn thi công chức THADS).

Khoan đã, trước khi đọc bài viết bạn có biết rằng trên website có rất nhiều tài liệu ôn thi công chức với rất nhiều chuyên ngành khác hay không? hãy tham khảo nhé!

Giới thiệu bộ tài liệu ôn thi công chức thi hành án dân sự vòng 2

Nhằm giúp các bạn thí sinh có nhu cầu ôn thi công chức thi hành án dân sự có trong tay bộ tài liệu ôn tập hữu ích dễ đọc, dễ học, dễ hiểu, congchuc24h.com biên soạn bộ tài liệu ôn thi công chức thi hành án bao gồm 55 câu hỏi ôn tập xúc tích và đáp án chi tiết kèm theo với tổng số 124 trang.

Chi tiết 55 câu hỏi trong bộ tài liệu ôn thi công chức thi hành án dân sự

 1. Anh/chị hãy phân tích các loại tài sản mà pháp luật quy định không được kê biên trong thi hành án dân sự? Anh chị hãy đưa ra các giải pháp khi thi hành các quy định của pháp luật thi hành án dân sự đối với các tài sản không được kê biên?
 2. Nêu những trường hợp Thủ trưởng cơ quan thi hành án ra quyết định Thi hành án chủ động? Thời hạn ra quyết định thi hành án chủ động? Trình bày Chuẩn mực đạo đức Chấp hành viên.
 3. Anh/Chị hãy so sánh nhiệm vụ, quyền hạn giữa Chấp hành viên với Thừa phát lại. Nêu các giải pháp hoàn thiện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chấp hành viên và Thừa phát lại
 4. Các hình thức bán tài sản kê biên? Trình tư, thủ tục và thẩm quyền bán tài sản kê biên?
 5. Anh (Chị) hãy trình bày cơ sở, biện pháp thực hiện cưỡng chế thi hành án dân sự. Phân biệt biện pháp bảo đảm THADS với biện pháp cưỡng chế THADS.
 6. Trình bày biện pháp cưỡng chế (bpcc) thi hành án đối với tài sản là “Tiền”, “Giấy tờ có giá” theo PL THADS hiện hành
 7. Trình bày cách thức cưỡng chế thi hành án đối với tài sản là Vật theo PL THADS hiện hành
 8. Anh (Chị) hãy nêu các khoản được xét miễn, giảm THA; nguyên tắc, thẩm quyền, điều kiện, về xác minh điều kiện xét, miễn giảm THA theo quy định pháp luật hiện hành
 9. Phân biệt Tạm đình chỉ, Đình chỉ trong công tác THADS tài liệu ôn thi công chức thi hành án dân sự
 10. Trình bày đặc điểm, ý nghĩa, nêu nguyên tắc thỏa thuận thi hành án được quy định trong pháp luật THADS hiện hành
 11. Hoạt động kiểm sát bảo đảm thực hiện biện pháp bảo đảm trong THADS được thực hiện như thế nào?
 12. Trình bày Phí thi hánh án dân sự (mức phí thu, các trường hợp được miễn, giảm, không chịu phí thi hành án dân sự)?
 13. Anh/chị hãy phân biệt giữa khiếu nại và tố cáo trong THADS? Cách thức phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo trong THADS được thực hiện như thế nào?
 14. hân tích “Biện pháp cưỡng chế khai thác tài sản của người phải thi hành án” trong THADS?
 15. Anh/chị hãy trình bày Quy trình giải quyết khiếu nại trong công tác thi hành án dân sự?
 16. Anh (Chị) hãy nêu Thẩm quyền THA của Cơ quan THADS?
 17. Theo Anh/Chị tại sao lại cho rằng biện pháp bảo đảm là tiền đề của biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự
 18. Anh/Chị hãy phân tích, đánh giá về biện pháp cưỡng chế khấu trừ tiền trong tài khoản theo quy định pháp luật THADS hiện hành?
 19. Anh/Chị hãy phân tích, đánh giá về biện pháp cưỡng chế thu hồi, xử lý tiền, giấy tờ có giá của người phải thi hành án theo quy định pháp luật THADS hiện hành?
 20. Phân tích Quyền yêu cầu thi hành án dân sự theo LTHADS hiện hành.
 21. Anh (Chị) hãy trình bày Quy định của Pháp luật về Hoãn THADS. Nêu những bất cập, khó khăn trong việc thực hiện hoãn THADS. Qua đó, hãy nêu đề xuất, kiến nghị của Anh (Chị) để hoàn thiện.
 22. Trình bày hệ thống tố chức THADS, nhiệm vụ , quyền hạn của cơ quan THADS. tài liệu ôn thi công chức thi hành án dân sự
 23. So sánh biện pháp cưỡng chế kê biên tài sản là quyền sử dụng đất với kê biên tài sản là nhà ở? Bình luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật thi hành án dân sự về 02 biện pháp cưỡng chế nêu trên?
 24. Trình bày về Quyền, Nghĩa vụ của người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong công tác THADS như thế nào.
 25. Trình bày đặc điểm, ý nghĩa của biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự. tài liệu ôn thi công chức thi hành án dân sự
 26. Nội dung các biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự được quy định như thế nào? Trình bày mối quan hệ giữa biện pháp bảo đảm THADS với biện pháp cưỡng chế THADS.
 27. Trình bày đặc điểm, nội dung của biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự?
 28. Trình bày tiêu chuẩn bổ nhiệm, nâng ngạch, chuyển ngạch thẩm tra viên, thẩm tra viên chính, thẩm tra viên cao cấp. Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của thẩm tra viên
 29. Tiêu chuẩn chấp hành viên, chế độ đối với chấp hành viên trong luật THADS?Nhiệm vụ, quyền hạn của Chấp hành viên, Những việc Chấp hành viên không được làm, trường hợp nào miễn nhiệm chấp hành viên?
 30. Trình bày Nội dung, nguyên tắc phân cấp quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự?
 31. Trình bày tiêu chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm Thủ trưởng Cơ quan THADS. Nêu nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ trưởng Cơ quan THADS
 32. Trình bày Quyền, nghĩa vụ của Đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong THADS.
 33. Trình bày Nguyên tắc đấu giá tài sản; nêu các tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá hiện nay. Các hành vi bị nghiêm cấm Đấu giá theo Quy định Luật đấu giá tài sản hiện hành?
 34. Trình bày Quyền và nghĩa vụ của Tổ chức đấu giá tài sản trong bộ tài liệu ôn thi công chức thi hành án dân sự
 35. Trình bày Quy định về hình thức, nguyên tắc, trình tự thực hiện Đấu giá trực tuyến và trách nhiệm của Tố chức đấu giá tài sản.
 36. So sánh biện pháp phong tỏa tài khoản, tài sản ở nơi gửi giữ của người phải thi hành án với biện pháp tạm giữ tài sản, giấy tờ của đương sự ?
 37. Hãy trình bày các giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật về biện pháp cưỡng chế khấu trừ tiền trong tài khoản; thu hồi, xử lý tiền, giấy tờ có giá của người phải thi hành án
 38. Anh/chị đánh giá những khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp giữa cơ quan THADS và các cơ quan có liên quan trong công tác thi hành án dân sự hiện nay? Hãy đưa ra những giải pháp khắc phục tồn tại nêu trên.
 39. Giải pháp tháo gỡ, giải quyết các án tồn trong công tác thi hành án dân sự hiện nay
 40. Anh/Chị hãy đánh giá thực trạng công tác thi hành án dân sự đối với các khoản bị chiếm đoạt trong vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Hãy đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thi hành án dân sự đối với các khoản bị chiếm đoạt trong vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế
 41. Anh/Chị hãy phân tích, đánh giá về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình kê biên, xử lý tài sản để thi hành án hiện nay. Qua đó đưa ra giải pháp khắc phục
 42. Anh/Chị hãy trình bày nguyên tắc, thẩm quyền và trình tự thủ tục thực hiện ủy thác THADS hiện hành
 43. Anh/Chị hãy trình bày những bất cập trong công tác tổ chức đấu giá, xử lý tài sản kê biên để thi hành án hiện nay? Nêu những giải pháp để khắc phục những bất cập đó
 44. Anh/Chị hãy nêu quy định của pháp luật về việc bán đấu giá và xử lý kết quả bán đấu giá tài sản thi hành án hiện hành?
 45. Anh/Chị nêu quy định pháp lý về việc xử lý tài sản không có người tham gia đấu giá, bán đấu giá không thành trong công tác thi hành án dân sự hiện nay?
 46. Anh/Chị hãy trình bày trường hợp nào Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền chủ động ra quyết định thi hành án đối với bản án, quyết định của Tòa án? Trình bày thời hạn ra quyết định thi hành án chủ động trong các trường hợp nêu trên.
 47. Anh/Chị nêu các vướng mắc, khó khăn trong công tác xử lý vật chứng, tài sản trong thi hành án dân sự hiện nay? Từ đó đưa ra hướng giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc đó
 48. Anh/Chị trình bày khó khăn, vướng mắc trong công tác kê biên, xử lý tài sản là động sản để thi hành án hiện nay?
 49. Anh/Chị hãy phân tích những điểm mới về điều kiện xác minh thi hành án trong Nghị định số 33/2020/NĐ-CP so với Nghị định số 62/2015/NĐ-CP của Chính phủ?
 50. Anh/Chị hãy trình bày quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá theo quy định pháp luật THADS và Luật Đấu giá tài sản hiện nay? Đánh giá những bất cập còn tồn tại.
 51. Hãy đánh giá những khó khăn khi áp dụng các quy định pháp luật về quyền và nghĩa vụ của người mua được tài sản thi hành án? Anh/Chị bằng sự hiểu biết của mình hãy đưa ra những giải pháp khắc phục khó khăn nêu trên
 52. Anh/Chị trình bày các trường hợp nào bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất nhập cảnh đối với người phải thi hành án
 53. Anh (chị) hãy phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật thi hành án dân sự hiện hành về thời hiệu thi hành án dân sự.
 54. Anh/Chị trình bày quy định của pháp luật về Đình chỉ thi hành án dân sự. Đánh giá các bất cập và nêu giải pháp hoàn thiện quy định của pháp luật về việc đình chỉ thi hành án dân sự hiện nay?
 55. Phân tích các nguyên tắc phải tuân thủ khi áp dụng biện pháp cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án, kể cả tài sản đang do người thứ ba giữ?

Với 55 câu hỏi trong tài liệu ôn thi thi hành án dân sự nêu trên đã cung cấp hầu hết các dạng câu hỏi từ câu hỏi lý thuyết, câu hỏi so sánh và dạng câu hỏi liên hệ thực tế, đề xuất giải pháp cho các bạn tham khảo và ôn luyện nhé.

Một số hình ảnh trong bộ tài liệu ôn thi công chức thi hành án

Hoặc các bạn có thể tham khảo bộ tài liệu ôn thi công chức thi hành án qua video bên dưới:

Cách thức tải bộ tài liệu thi hành án dân sự

Bộ tài liệu thi hành án dân sự này được bán với giá 100k/tài liệu.

Bạn nào muốn mua tài liệu ôn thi công chức thi hành án dân sự này thì các bạn soạn một danh sách các tài liệu mà bạn muốn tải qua email: congchuc24h.com@gmail.com hoặc ib qua fanpage: www.facebook.com/congchuc24h.

Sau khi chuyển tiền vào tài khoản:

 • Chủ tài khoản: Bui Ngoc Minh Son
 • Số tài khoản: 1022142660
 • Ngân hàng: SHB (Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội).
 • Nội dung chuyển khoản: Tên facebook hoặc email của bạn và tên tài liệu cần mua

Các bạn chuyển khoản xong chụp màn hình gửi qua fanpage hoặc qua email cho mình, link tải tài liệu được chuyển qua email các bạn.

4 thoughts on “Tài liệu ôn thi công chức thi hành án dân sự vòng 2

 • Ngọc anh

  Tôi cần mua bộ câu hỏi và trả lời 55 câu hỏi thi công chức THADS nêu trên.

  Reply
 • Lê Thanh Hùng

  Tôi cần mua bộ câu hỏi và tră lời 55 câu thi công chức THADS nêu trên, mong được phản hồi!

  Reply
 • trần văn thảo

  tôi muôn mua tai lieu ôn thi vong 2 công chức ngành thi hành an dan su

  Reply
 • cung phi tai phuong

  tôi cần mua bộ câu hỏi và trả lời 55 câu hỏi thi công chức THADS nêu trên

  Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *