Tài Liệu Vòng 1

Tài liệu ôn thi Hải Quan vòng 1 có đáp án

Congchuc24h.com xin giới thiệu với các bạn tài liệu ôn thi hải quan vòng 1 có đáp án. Có thể nói bộ tài liệu ôn thi công chức hải quan này cực kỳ đầy đủ và đã cập nhật các Luật mới nhất (năm 2023) với các câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung 2.689 câu và tiếng anh B1 hơn 2.600 câu cho các bạn luyện tập.

Khoan đã, trước khi nghiên cứu bộ tài liệu ôn thi công chức Hải Quan vòng 1 này bạn có biết rằng còn có bộ tài liệu ôn thi công chức hải quan vòng 2 có đáp án nữa không? Hãy tham khảo nhé.

Giới thiệu bộ tài liệu ôn thi hải quan vòng 1

Môn kiến thức chung ôn thi công chức hải quan

Môn kiến thức chung trong bộ tài liệu ôn thi hải quan vòng 1 được biên soạn từ các nguồn luật mới nhất với 2.689 câu trắc nghiệm có đáp án được biên soạn công phu, tỷ mỉ từ các văn bản vẫn còn có hiệu lực sau:

I. Hệ thống chính trị và tổ chức bộ máy nhà nước:

 1. Hiến pháp năm 2013
 2. Luật tổ chức chính phủ số 76/2017/QH 13
 3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13.
 4. Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.
 5. Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ

II. Công chức, công vụ và quản lý hành chính nhà nước:

 1. Luật Cán bộ, công chức năm 2008.
 2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 và Luật Viên chức số 58/2010/QH12.
 3. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.
 4. Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 18/6/2020.
 5. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.
 6. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
 7. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/08/2020 của Chính Phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.
 8. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/03/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.
 9. Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030.
 10. Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ.

III. Hệ thống tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ ngành Hải quan:

 1. Luật Hải quan số 54/2014/QH13.
 2. Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính.
 3. Quyết định số 1919/QĐ-BTC ngày 06/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 4. Quyết định số 1384/QĐ-BTC ngày 20/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm tra sau thông quan trực thuộc Tổng cục Hải quan.
 5. Quyết định số 1385/QĐ-BTC ngày 20/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Giám sát quản lý về hải quan trực thuộc Tổng cục Hải quan.
 6. Quyết định số 1386/QĐ-BTC ngày 20/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý rủi ro trực thuộc Tổng cục Hải quan.
 7. Quyết định số 1387/QĐ-BTC ngày 20/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuế xuất nhập khẩu trực thuộc Tổng cục Hải quan.
 8. Quyết định số 1388/QĐ-BTC ngày 20/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm định hải quan trực thuộc Tổng cục Hải quan.
 9. Quyết định số 1399/QĐ-BTC ngày 20/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tra chống buôn lâu trực thuộc Tổng cục Hải quan.
 10. Quyết định số 1052/QĐ-BTC ngày 16/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công nghệ thong tin và thống kê hải quan trực thuộc Tổng cục Hải quan.
 11. Quyết định số 1066/QĐ-BTC ngày 16/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng thuộc Tổng cục Hải quan.
 12. Quyết định số 1068/QĐ-BTC ngày 16/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tài vụ- Quản trị trực thuộc Tổng cục Hải quan.
 13. Quyết định số 1069/QĐ-BTC ngày 16/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ thuộc Tổng cục Hải quan.
 14. Quyết định số 1048/QĐ-BTC ngày 16/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp táp quốc tế thuộc Tổng cục Hải quan.
 15. Quyết định số 1050/QĐ-BTC ngày 16/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thanh tra-Kiểm tra thuộc Tổng cục Hải quan.
 16. Quyết định số 1051/QĐ-BTC ngày 16/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế thuộc Tổng cục Hải quan.

Một số hình ảnh về bộ tài liệu ôn thi hải quan môn kiến thức chung cho các bạn tham khảo:

Môn tiếng anh ôn thi công chức hải quan

Đối với môn tiếng anh trong bộ tài liệu ôn thi hải quan đáp ứng bậc 3 (trình độ B1) khung năng lực ngoại ngữ Việt nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDDT ngày 24 tháng 1 năm 2014 các bạn có thể tham khảo bộ Đề thi công chức tiếng anh b1 có đáp án và giải thích chi tiết (click vào link để xem chi tiết). Đây là bộ tài liệu cũng rất hiếm vì bộ này mình đã mất rất nhiều công sức để biên soạn phần giải thích cặn kẽ cho các bạn.

Đối với môn tiếng anh trong bộ tài liệu ôn thi hải quan đáp ứng bậc 4 (trình độ B2) khung năng lực ngoại ngữ Việt nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDDT ngày 24 tháng 1 năm 2014 các bạn có thể tham khảo bộ Tài liệu ôn thi công chức môn tiếng anh trình độ B2 (click vào link để xem chi tiết). Bộ tài liệu tiếng anh B2 này cũng được biên soạn phần giải thích cặn kẽ cho các bạn.

Bộ tài liệu tiếng anh B1, B2 trên trang bị cho các bạn nền tảng kiến thức về khung B1, B2 cho các bạn đối chiếu, luyện tập.

Như vậy, đến đây các bạn có thể so sánh bộ tài liệu ôn thi hải quan vòng 1 đã tổng hợp toàn bộ những yêu cầu then chốt để các bạn có thể tự tin bước vào kỳ thi tuyển công chức hải quan nhé.

Hơn thế nữa, trong các câu hỏi trắc nghiệm của bộ tài liệu ôn thi công chức hải quan vòng 1 này mình đã thêm một số câu hỏi trắc nghiệm chuyên sâu hơn về nghiệm vụ hải quan cho các bạn tham khảo và học tập.

Các bạn có thể tham khảo bài viết về tài liệu ôn thi công chức hải quan qua video dưới nhé:

Tài liệu thi công chức Hải Quan vòng 2

Bộ tài liệu thi công chức Hải Quan vòng 2 bên mình có bài viết riêng giới thiệu từng phần, các bạn tham khảo tại đây nhé!

Cách thức mua bộ tài liệu ôn thi công chức hải quan vòng 1

Trọn bộ tài liệu ôn thi hải quan vòng 1 được bán với giá 300k/bộ bao gồm kiến thức chung và tiếng anh B1.

Ngoài ra các bạn có thể mua lẻ bộ tài liệu thi công chức hải quan vòng 1 và giá từng bộ tài liệu sẽ như sau:

 • Kiến thức chung: 200k/bộ
 • Tiếng anh B1 hoặc B2: 150k/bộ

Bạn nào muốn mua tài liệu liệt kê danh sách các tài liệu mà bạn muốn tải qua email: congchuc24h.com@gmail.com hoặc ib qua fanpage: www.facebook.com/congchuc24h.

Sau khi chuyển tiền vào tài khoản:

 • Chủ tài khoản: Bui Ngoc Minh Son
 • Số tài khoản: 1022142660
 • Ngân hàng: SHB (Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội).
 • Nội dung chuyển khoản: Tên facebook hoặc email của bạn và tên tài liệu cần mua

Các bạn chuyển khoản xong chụp màn hình gửi qua fanpage hoặc qua email cho mình, link tải tài liệu được chuyển qua email các bạn.

Hy vọng bộ câu hỏi ôn thi công chức hải quan sẽ hữu ích đối với các bạn.

Chúc các bạn ôn thi hiệu quả nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *