Tài Liệu Vòng 2

Tài liệu ôn thi Kiểm toán nhà nước đủ 2 vòng có đáp án

Bộ tài tài liệu ôn thi Kiểm toán nhà nước với đầy đủ vòng 1 và vòng 2. Bộ tài liệu ôn thi công chức Kiểm toán nhà nước này được sử dụng đối với các bạn có nhu cầu ôn thi vào kiểm toán nhà nước. Đây có thể coi là bộ tài liệu ôn thi công chức kiểm toán nhà nước rất cơ bản và đầy đủ.

Khoan đã, trước khi xem chi tiết bộ tài liệu, các bạn có thể tìm kiếm tài liệu ôn thi công chức khác trên website tại link trên nhé!

Giới thiệu về bộ tài liệu ôn thi Kiểm toán nhà nước

Bộ tài liệu ôn thi công chức sở tài chính vòng 1 bao gồm 03 môn: Kiến thức chung, tiếng anh B1 và tin học (nếu có). Các bạn tham khảo bài viết bên dưới về từng môn.

Tài liệu công chức Kiểm toán nhà nước môn kiến thức chung

Đối với môn kiến thức chung, đa số là 70% là nằm ở các luật như Luật Hiến pháp, luật cán bộ công chức …, 30% còn lại thường rơi vào cơ cấu tổ chức, đá đưa qua một số vấn đề về chuyên ngành.

Bộ tài liệu ôn thi công chức nhóm ngành tài chính môn kiến thức chung bao gồm 4 chuyên đề trong đó:

Chuyên đề 1: Một số nội dung cơ bản về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy nhà nước

 • Hiến pháp năm 2013
 • Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước năm 2019
 • Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi 2019
 • Luật Tổ chức chính phủ năm 2015, sửa đổi 2019
 • Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
 • Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ
 • Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014

Chuyên đề 2: Văn bản, soạn thảo văn bản

 • Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, sửa đổi năm 2020
 • Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ
 • Nghị định 30/2020/NĐ-CP Về công tác văn thư

Chuyên đề 3: Cán bộ, công chức; công vụ và kỷ luật; kỷ cương công vụ

 • Luật Cán bộ, công chức năm 2008
 • Luật Cán bộ, công chức sửa đổi năm 2019
 • Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ
 • Nghị định số 138/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (Thay thế cho Nghị định số 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ)
 • Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ
 • Nghị định 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ
 • Nghị định số 112/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức ( Thay thế cho Nghị định số 34/2011/NĐ-CP)
 • Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018
 • Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước
 • Quyết định số 03/2017/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ
 • Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ
 • Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức– Nghị định 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ
 • Nghị định 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Chuyên đề 4: Cải cách hành chính

 • Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ : Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030
 • Quyết định số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015
 • Nghị quyết số 45/2016/NQ-TTg ngày 19/10/2016
 • Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017
 • Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010
 • Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013
 • Nghị định số 92/2017/NĐ-CP
 • Nghị định 61/2018/NĐ-CP Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Tài liệu ôn thi công chức Kiểm toán nhà nước môn tiếng anh

Đối với môn tiếng anh đáp ứng bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDDT ngày 24 tháng 1 năm 2014 các bạn có thể tham khảo bộ Đề thi công chức tiếng anh b1 có đáp án và giải thích chi tiết (click vào link để xem chi tiết). Đây là bộ tài liệu cũng rất hiếm vì bộ này mình đã mất rất nhiều công sức để biên soạn phần giải thích cặn kẽ cho các bạn.

Bộ tài liệu tiếng anh B1 này các bạn sẽ được trang bị nền tảng kiến thức về khung B1 do bộ tài liệu giải thích chi tiết kiến thức và các cấu trúc câu … cho các bạn đối chiếu, luyện tập.

Khung năng lực bậc 3 ôn thi công chức, viên chức bao gồm 2650 câu hỏi cùng đáp án và giải thích cho các bạn ôn luyện. Các chủ đề cập nhật trong bộ đề trắc nghiệm tiếng anh b1 bao gồm:

 • 400 Câu Multiple Choice – Có Đáp Án
 • 300 Câu Tìm Lỗi Sai – Có Đáp Án
 • 650 Câu Đọc Hiểu Tiếng Anh – Có Đáp Án
 • 500 Cầu Điền Từ Tiếng Anh – Có Đáp Án
 • 200 Câu Trắc Nghiệm Từ Trái Nghĩa – Có Đáp Án
 • 200 Câu Trắc Nghiệm Từ Đồng Nghĩa – Có Đáp Án
 • 200 Câu Trắc Nghiệm Trọng Âm – Có Đáp Án
 • 200 Câu Trắc Nghiệm Ngữ Âm – Có Đáp Án
 • 180 Câu Trắc Nghiệm Điền Từ Trong Tiếng Anh

Tài liệu ôn thi Kiểm toán nhà nước vòng 2

Bộ tài liệu ôn thi Kiểm toán nhà nước vòng 2 bao gồm các bộ sau:

 • Bộ câu hỏi môn Lý thuyết kiểm toán: Đề cương lý thuyết kiểm toán + Bộ câu hỏi ôn thi
 • Bộ câu hỏi về Luật Kiểm toán nhà nước 2015 (đã được cập nhật 29/VBHN-VPQH năm 2019)
 • 354 Câu trắc nghiệm lý thuyết kiểm toán (tham khảo).

Tài liệu ôn thi Kiểm toán nhà nước vòng 2 – Môn lý thuyết kiểm toán

Bộ tài liệu ôn thi Kiểm toán nhà nước vòng 2 chính là môn Lý thuyết kiểm toán gồm Đề cương lý thuyết kiểm toán + bộ câu hỏi ôn thi, một trong những nội dung bắt buộc mà các Kiểm toán viên phải nắm chắc. Các bạn có thể tham khảo nội dung tài liệu ôn thi kiểm toán nhà nước môn lý thuyết kiểm toán thông qua Mục lục bên dưới.

MỤC LỤC:

 • I. Khái niệm về kiểm toán
  • 1. KHÁI NIỆM KIỂM TOÁN
 • II. Phân loại kiểm toán
  • 1. CÁC TIÊU THỨC PHÂN LOẠI KIỂM TOÁN
  • 2. PHÂN LOẠI KIỂM TOÁN THEO LOẠI HÌNH (THEO CHỨC NĂNG)
  • 3. PHÂN LOẠI KIỂM TOÁN THEO CHỦ THỂ : KT ĐỘC LẬP, NỘI BỘ, NHÀ NƯỚC
 • III. Những khái niệm cơ bản trong kiểm toán
  • 1. CƠ SỞ DẪN LIỆU
  • 3. GIAN LẬN VÀ SAI SÓT
  • 4. TRỌNG YẾU VÀ RỦI RO
   • 4.1. Trọng yếu
   • 4.2. Rủi ro
   • 4.3. Mối quan hệ giữa trọng yếu và rủi ro kiểm toán
  • 5. BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN
 • IV. Các bước cơ bản trong quy trình kiểm toán
  • 1. LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN
  • 2. THỰC HIỆN KIỂM TOÁN
  • 4. SO SÁNH CÁC QUY TRÌNH KIỂM TOÁN
   • 4.1. So sánh quy trình kiểm toán nhà nước với kiểm toán độc lập
   • 4.2. So sánh quy trình kiểm toán nhà nước với kiểm toán nội bộ
 • V. Phương pháp kiểm toán
  • 1. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN CƠ BẢN:
  • 2. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN TUÂN THỦ
  • 3. MỘT SỐ KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ CHỌN MẪU KIỂM TOÁN
 • CÂU HỎI ÔN TẬP THÊM
  • 1. Phân biệt chọn mẫu xác suất và chọn mẫu phi xác xuất
  • 2. Phân biệt chọn mẫu thống kê và chọn mẫu phi thống kê
  • 3. Sự khác nhau rủi ro chọn mẫu và rủi ro không do chọn mẫu
  • 4. Ý nghĩa của chọn mẫu thay thế và chọn mẫu ko thay thế
  • 5. Các yếu tốt chủ yếu quyết định cỡ mẫu cần chọn trong chọn mẫu thuộc tính
  • 6. Đặc trưng của mẫu theo đơn vị tiền tệ

Một số hình ảnh về bộ đề cương ôn thi kiểm toán nhà nước môn lý thuyết kiểm toán cho các bạn tham khảo:

Một số hình ảnh về bộ câu hỏi ôn thi kiểm toán nhà nước môn lý thuyết kiểm toán cho các bạn tham khảo:

Tài liệu ôn thi Kiểm toán nhà nước vòng 2 – Luật kiểm toán nhà nước

Cách tải tài liệu ôn thi Kiểm toán nhà nước

Bộtài liệu ôn thi Kiểm toán nhà nước này được bán với giá 500k/trọn bộ (cả vòng 1 và vòng 2).

Các bạn cũng có thể mua lẻ từng bộ tài liệu và giá như sau:

 • Kiến thức chung: 150k
 • Tiếng anh B1: 150k
 • Vòng 2 – Môn lý thuyết kiểm toán: 300k

Bạn nào muốn mua tài liệu ôn thi Kiểm toán nhà nước liên hệ với bên mình email: congchuc24h.com@gmail.com hoặc ib qua fanpage: www.facebook.com/congchuc24h.

Sau khi chuyển tiền vào tài khoản:

 • Chủ tài khoản: Bui Ngoc Minh Son
 • Số tài khoản: 1022142660
 • Ngân hàng: SHB (Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội).
 • Nội dung chuyển khoản: Tên facebook hoặc email của bạn và tên tài liệu cần mua

Các bạn chuyển khoản xong chụp màn hình gửi qua fanpage hoặc qua email cho mình, link tải tài liệu được chuyển qua email các bạn.

Mặc dù đã rất cố gắng trong khâu biên soạn bộ tài liệu ôn thi Kiểm toán nhà nước lần này tuy nhiên cũng rất khó để tránh khỏi sai sót trong quá trình soạn thảo.

Nếu có thắc mắc về bộ câu hỏi trắc nghiệm nói chung và bộ ôn thi Kiểm toán nhà nước nói riêng, các bạn liên hệ qua email ở trên nhé.

Hy vọng bộ tài liệu trắc nghiệm kiến thức chung y tế sẽ hữu ích đối với các bạn!

2 thoughts on “Tài liệu ôn thi Kiểm toán nhà nước đủ 2 vòng có đáp án

 • Hoàng Phương Anh

  bộ tài liệu ôn thi kiểm toán nhà nước ạ

  Reply
  • bạn liên hệ qua email hoặc fanpagge congchuc24h bạn nhé

   Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *