Tài liệu thi công chức văn phòng thống kê vòng 2

Congchuc24h.com giới thiệu bộ tài liệu thi công chức văn phòng thống kê vòng 2 dùng cho tuyển công chức cấp xã. Bộ tài liệu ôn thi công chức văn phòng thống kê lần này được chia sẻ gồm đề cương và 50 câu hỏi tự luân và các câu hỏi liên hệ kèm theo.

Giới thiệu bộ tài liệu thi công chức văn phòng thống kê

Đối với các bạn có ý định thi công chức xã thì phần lớn là không có tài liệu hoặc tài liệu rất sơ sài dẫn đến việc ôn thi rất khó khăn đối với các bạn. Chính vì vậy mình quyết định chia sẻ với các bạn trọn bộ tài liệu ôn thi công chức xã chuyên ngành văn phòng – thống kê mà mình có được.

Bộ tài liệu thi công chức văn phòng thống kê được chia sẻ với mục đích giúp các bạn có thể nắm bắt được các kiến thức cần thiết chuẩn bị cho kỳ thi công chức sắp tới.

Bộ tài liệu ôn thi công chức xã phường chuyên ngành chức danh văn phòng – thống kê đã được cập nhật hầu hết các văn bản mới nhất.

Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!.

Các bạn có thể tham khảo tài liệu thi công chức văn phòng thống kê qua một vài câu hỏi trong bộ tài liệu bên dưới:

Bộ tài liệu thi công chức văn phòng thống kê – Bộ câu hỏi ôn thi

Bộ tài liệu thi công chức văn phòng thống kê – Bộ câu hỏi ôn thi bao gồm gồm 65 câu hỏi (cập nhật mới nhất đã có đáp án, các bạn tham khảo bên dưới)

TÀI LIỆU THI CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG THỐNG KÊ

(Dùng cho thi tuyển công chức cấp xã)

Câu 1: Anh (chị) hãy cho biết: Luật Thống kê năm 2015, quy định về Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê và sử dụng dữ liệu, thông tin thống kê như thế nào?
Trả lời: Theo quy định tại Luật Thống kê năm 2015:
Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thống kê và sử dụng thông tin thống kê

 1. Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thống kê nhà nước và sử dụng thông tin thống kê nhà nước gồm:
  a) Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, không kịp thời, cản trở việc cung cấp thông tin theo phương án điều tra thống kê, chế độ báo cáo thống kê và từ dữ liệu hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định;
  b) Khai man, làm sai lệch dữ liệu thông tin thống kê;
  c) Can thiệp, ép buộc, áp đặt, mua chuộc, đe dọa, dụ dỗ người khác khai man, làm sai lệch dữ liệu, thông tin thống kê và sử dụng thông tin thống kê;
  d) Thực hiện sai các quy định trong phương án điều tra thống kê, chế độ báo cáo thống kê, sử dụng dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê; tự sửa đổi thông tin khi thực hiện điều tra, báo cáo thống kê và cung cấp thông tin từ dữ liệu hành chính;
  đ) Báo cáo, công bố, phổ biến thông tin thống kê không chính xác;
  e) Tiết lộ thông tin thống kê thuộc danh mục bí mật nhà nước; tiết lộ dữ liệu, thông tin thống kê chưa được công bố; sử dụng dữ liệu, thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân ngoài mục đích thống kê khi chưa được sự đồng ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân đó;
  g) Quyết định điều tra thống kê, ban hành chế độ báo cáo thống kê trái quy định của pháp luật về thống kê.
 2. Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê ngoài thống kê nhà nước gồm:
  a) Các hành vi quy định tại các điểm b, c và e khoản 1 Điều này;
  b) Thu thập, phổ biến thông tin thống kê thuộc bí mật nhà nước, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Câu 2: Anh (chị) hãy cho biết: Luật Thống kê năm 2015, quy định về Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thống kê và sử dụng thông tin thống kê như thế nào?

Câu 3: Anh (chị) hãy cho biết: Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, quy định về Trách nhiệm của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc phổ biến thông tin thống kê nhà nước như thế nào?

….

Câu 14: Anh (chị) hãy cho biết: Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ Quy Luật Lưu trữ năm 2011, quy định về Thống kê nhà nước về lưu trữ như thế nào?

Câu 15: Anh (chị) hãy cho biết: Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ Quy Luật Lưu trữ năm 2011, quy định về Huỷ tài liệu hết giá trị như thế nào?

….

Câu 30: Anh (chị) hãy cho biết: Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định về Ngôn ngữ, kỹ thuật văn bản quy phạm pháp luật như thế nào?
Câu 31: Anh (chị) hãy cho biết: Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định về Số, ký hiệu của văn bản quy phạm pháp luật như thế nào?

…..

Câu 48: Anh (chị) hãy cho biết: Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản QPPL quy định về Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật như thế nào?

Câu 49: Anh (chị) hãy cho biết: Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản QPPL quy định về Trình đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật như thế nào?

Câu 50: Anh (chị) hãy cho biết: Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản QPPL quy định về Thông qua đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: như thế nào?

Một số hình ảnh về bộ tài liệu ôn thi công chức văn phòng thống kê – Bộ câu hỏi ôn thi này qua một số hình ảnh bên dưới

Bộ tài liệu thi công chức văn phòng thống kê – Bộ câu hỏi liên hệ

Bộ câu hỏi liên hệ bao gồm 09 câu hỏi về thực trạng, giải pháp để nâng cao hiệu quả nhiệm vụ công tác của công chức văn phòng thống kê cấp xã

Bộ đề cương ôn thi công chức cấp xã văn phòng thống kê

Bộ đề cương được xây dựng dựa trên các văn bản luật sau:

Một vài trang nữa trong bộ tài liệu ôn thi công chức văn phòng thống kê cho các bạn tham khảo:

Bộ Tài liệu ôn thi công chức văn phòng thống kê chuyên sâu về các vấn đề sau:

Tài liệu thi công chức văn phòng thống kê – Chuyên đề Văn Thư Lưu Trữ

A. CHUYÊN ĐỀ BẮT BUỘC
Chuyên đề: KỸ NĂNG QUẢN LÝ VĂN BẢN VÀ LẬP HỒ SƠ – Tài liệu ôn thi công chức văn phòng thống kê

 1. Kỹ năng quản lý văn bản
  1.1. Quản lý văn bản đi
  1.2. Quản lý văn bản đến
  1.3. Trách nhiệm quản lý văn bản
 2. Kỹ năng lập hồ sơ
  2.1. Yêu cầu đối với hồ sơ được lập
  2.2. Trách nhiệm tổ chức lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ UBND xã
  2.3. Kỹ năng lập hồ sơ
  2.4. Nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ UBND xã
  B. CHUYÊN ĐỀ TỰ CHỌN
  Chuyên đề 1: TỔ CHỨC KHOA HỌC TÀI LIỆU PHÔNG LƯU TRỮ HĐND, UBND XÃ
 3. Những vấn đề chung về phông lưu trữ HĐND, UBND xã
  1.1. Thành phần, nội dung tài liệu phông lưu trữ HĐND, UBND xã
  1.2. Vai trò của phông lưu trữ HĐND, UBND xã
 4. Tổ chức khoa học tài liệu phông lưu trữ HĐND, UBND xã
  2.1. Thu thập tài liệu vào lưu trữ
  2.2. Xác định giá trị tài liệu lưu trữ
  2.3. Phân loại tài liệu phông lưu trữ HĐND, UBND xã
  2.4. Xây dựng công cụ tra tìm tài liệu lưu trữ
  Chuyên đề 2: VĂN HÓA CÔNG SỞ VÀ KỸ NĂNG GIAO TIẾP
 5. Văn hóa công sở
  1.1. Vai trò và các yếu tố cấu thành văn hóa công sở trong các cơ quan hành chính
  1.2. Xây dựng văn hóa công sở tại UBND xã
 6. Kỹ năng giao tiếp
  2.1. Những vấn đề chung về kỹ năng giao tiếp
  2.2. Một số kỹ năng giao tiếp cơ bản của công chức văn phòng – thống kê

Tài liệu ôn thi công chức văn phòng thống kê – Chuyên đề về Thống Kê

A. CHUYÊN ĐỀ BẮT BUỘC – Tài liệu ôn thi công chức văn phòng thống kê
Chuyên đề: THỐNG KÊ

 1. Những vấn đề chung về thống kê cấp xã
  1.1. Vai trò, đối tượng nghiên cứu của thống kê
  1.2. Nhiệm vụ của thống kê cấp xã
  1.3. Các khái niệm cơ bản thường dùng trong thống kê
 2. Các giai đoạn của quá trình nghiên cứu thống kê
  2.1. Điều tra thống kê
  2.2. Tổng hợp thống kê
  2.3. Phân tích và dự báo thống kê
 3. Một số phương pháp thống kê mô tả và phân tích thống kê thường dùng
  3.1. Số tuyệt đối và số tương đối
  3.2. Số trung bình (số bình quân)
  3.3. Dãy số thời gian
  3.4. Chỉ số phát triển
 4. Phương pháp lập biểu báo cáo hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp xã đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới
  4.1. Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp xã
  4.2. Lập biểu báo cáo hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp xã
  B. CHUYÊN ĐỀ TỰ CHỌN
  Chuyên đề 1: QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG
 5. Chức năng của văn phòng UBND xã và nhiệm vụ của công chức văn phòng – thống kê
  1.1. Chức năng của văn phòng UBND xã
  1.2. Nhiệm vụ của công chức văn phòng – thống kê
 6. Phương pháp thực hiện một số nghiệp vụ hành chính văn phòng đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới
  2.1. Phương pháp đảm bảo thông tin cho hoạt động quản lý
  2.2. Phương pháp xây dựng chương trình công tác
  2.3. Phương pháp xây dựng nội quy, quy chế làm việc
  2.4. Phương pháp tổ chức các cuộc họp của HĐND, UBND
  2.5. Phương pháp quản lý thời gian hiệu quả trong công tác văn phòng
 7. Áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO 9001 vào công tác văn phòng tại UBND xã đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới

Tài liệu thi công chức văn phòng thống kê – Chuyên đề Văn Phòng

A. CHUYÊN ĐỀ BẮT BUỘC
Chuyên đề: QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG

 1. Chức năng của văn phòng UBND xã và nhiệm vụ của công chức văn phòng – thống kê
  1.1. Chức năng của văn phòng UBND xã
  1.2. Nhiệm vụ của công chức văn phòng – thống kê
 2. Phương pháp thực hiện một số nghiệp vụ hành chính văn phòng đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới
  2.1. Phương pháp đảm bảo thông tin cho hoạt động quản lý
  2.2. Phương pháp xây dựng chương trình công tác
  2.3. Phương pháp xây dựng nội quy, quy chế làm việc
  2.4. Phương pháp tổ chức các cuộc họp của HĐND, UBND
  2.5. Phương pháp quản lý thời gian hiệu quả trong công tác văn phòng
 3. Áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO 9001 vào công tác văn phòng tại UBND xã đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới
  3.1. Mục đích áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO 9001 vào công tác văn phòng
  3.2. Yêu cầu đối với việc áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO 9001
  3.3. Nội dung áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO 9001 vào công tác văn phòng đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới
  B. CHUYÊN ĐỀ TỰ CHỌNTài liệu ôn thi công chức văn phòng thống kê
  Chuyên đề 1: KỸ NĂNG SOẠN THẢO VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
 4. Hệ thống văn bản quản lý nhà nước hình thành trong hoạt động của UBND xã
  1.1. Văn bản quy phạm pháp luật
  1.2. Văn bản hành chính
  1.3. Văn bản chuyên ngành
  1.4. Các yêu cầu về soạn thảo văn bản
 5. Quy trình soạn thảo và ban hành văn bản quản lý nhà nước
  2.1. Quy trình soạn thảo và ban hành văn bản quy phạm pháp luật
  2.2. Quy trình soạn thảo và ban hành văn bản hành chính
 6. Thể thức văn bản quản lý nhà nước
  3.1. Các quy định hiện hành về thể thức văn bản quản lý nhà nước
  3.2. Cách trình bày các thành phần thể thức văn bản quản lý nhà nước
 7. Kỹ thuật soạn thảo một số văn bản quản lý nhà nước thông dụng
  4.1. Soạn thảo nghị quyết
  4.2. Soạn thảo quyết định
  4.3. Soạn thảo kế hoạch
  4.4. Soạn thảo công văn
  4.5. Soạn thảo tờ trình
  4.6. Soạn thảo báo cáo
  Chuyên đề 2: KỸ NĂNG QUẢN LÝ VĂN BẢN VÀ LẬP HỒ SƠ
 8. Kỹ năng quản lý văn bản
  1.1. Quản lý văn bản đi
  1.2. Quản lý văn bản đến
  1.3. Trách nhiệm quản lý văn bản
 9. Kỹ năng lập hồ sơ
  2.1. Yêu cầu đối với hồ sơ được lập
  2.2. Trách nhiệm tổ chức lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ UBND xã
  2.3. Kỹ năng lập hồ sơ
  2.4. Nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ UBND xã

Như vậy, có thể nói về lý thuyết bộ tài liệu ôn thi công chức văn phòng thống kê đã tập hợp đủ 03 yếu tố:

 • Đề cương chi tiết về văn phòng thống kê
 • Tài liệu ôn thi công chức văn phòng thống kê chuyên sâu về thống kê cho các bạn có cơ sở lý thuyết về thống kê cấp xã
 • Tài liệu ôn thi công chức văn phòng thống kê chuyên sâu về văn phòng
 • Tài liệu ôn thi công chức văn phòng thống kê chuyên sâu văn thư lưu trữ

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo bộ tài liệu thi công chức văn phòng thống kê qua video dưới đây:

Cách tải về bộ tài liệu ôn thi công chức văn phòng thống kê

Bộ bộ tài liệu thi công chức văn phòng thống kê cấp xã (đề cương) này được bán với giá 150k/Bộ. Khi mua các bạn sẽ được kèm theo bộ câu hỏi 50 câu (bộ 50 câu này chưa có đáp án nên các bạn phải tự soạn nhé).

Bạn nào muốn mua tài liệu ôn thi công chức văn phòng thống kê liên hệ hình qua email: congchuc24h.com@gmail.com hoặc ib qua fanpage: www.facebook.com/congchuc24h.

Sau khi chuyển tiền đủ vào tài khoản:

– DANG TRAN HOANG

– STK: 7900205230234A GRIBANK ngân hàng nông nghiệp Việt Nam, link để tải sẽ được chuyển qua email cho các bạn.

Hy vọng bộ tài liệu ôn thi công chức văn phòng thống kê sẽ hữu ích đối với các bạn

Chúc các bạn ôn thi tốt.

18 thoughts on “Tài liệu thi công chức văn phòng thống kê vòng 2

  • Tháng Mười 26, 2022 at 8:42 chiều
   Permalink

   Mình xin đề cương ôn thi công chức văn phòng thống kê vòng 2 năm 2022 với ạ

   Reply
   • Tháng Mười Một 19, 2022 at 9:15 sáng
    Permalink

    Bạn có tl thi CC vp thống kê cho mình xin với ạ

    Reply
  • Tháng Một 3, 2023 at 2:27 chiều
   Permalink

   cho mình xin file đề cương ôn thi công chức văn phòng thống kê vòng 2

   Reply
 • Tháng Mười Một 24, 2021 at 8:08 chiều
  Permalink

  Mình xin file văn phòng thống kê vòng 2

  Reply
  • Tháng Mười Một 25, 2021 at 6:34 chiều
   Permalink

   Ở giữa qc thứ 2 và thứ 3 bạn nhé

   Reply
   • Tháng Tám 10, 2022 at 9:09 sáng
    Permalink

    Mình xin file văn phòng thống kê

    Reply
  • Tháng Mười Một 25, 2021 at 9:21 chiều
   Permalink

   Cho mình xin file tài liệu Văn phòng-thống kê

   Reply
 • Tháng Năm 6, 2022 at 10:20 chiều
  Permalink

  Cho mình xin file đề cương văn phòng thống kê

  Reply
 • Tháng Bảy 12, 2022 at 10:06 sáng
  Permalink

  cho mình xin file Đề cương Thi Công chức Văn phòng Thống Kê Vòng 2 có Đáp Án
  trankhai509@gmail.com

  Reply
 • Tháng Mười Một 14, 2022 at 6:34 sáng
  Permalink

  Chuyển tài liệu về cho mình

  Reply
  • Tháng Mười Một 23, 2022 at 12:20 chiều
   Permalink

   Bạn check mail nhé!

   Reply
 • Tháng Mười Hai 20, 2022 at 4:31 chiều
  Permalink

  Mình xin tài liệu

  Reply
  • Tháng Mười Hai 21, 2022 at 6:21 chiều
   Permalink

   Bạn inbox mail bên mình nhé

   Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *