Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 61

Đề thi công chức cấp xã môn kiến thức chung này nằm trong bộ 200 đề thi công chức cấp xã môn kiến thức chung có đáp án đã được giới thiệu trên website.
Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp từ bộ Tài liệu ôn thi công chức cấp xã, phường, thị trấn có đáp án với 590 câu hỏi trắc nghiệm công chức xã có đáp án được biên soạn tỷ mỷ và chắt lọc từ các yêu cầu về nội dung tài liệu tham khảo đối với các hình thức thi tuyển công chức xã.
Ngoài ra, các bạn có thể tải các tài liệu thi công chức, viên chức trên website khác tại đây.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Quận có từ một trăm nghìn dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 2: Nhiệm vụ nào sau đây không thuộc thẩm quyền của cơ quan sử dụng công chức?
Câu 3: Phương thức tuyển dụng công chức gồm
Câu 4: Thẩm quyền giải tán Hội đồng nhân dân cấp xã?Câu 5: Kỳ họp thứ nhất của mỗi khóa Hội đồng nhân dân do ai triệu tập.Câu 6: Nền kinh tế Việt Nam làCâu 7: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh là? (Luật mới)Câu 8: Viên chức có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng thuộc trường hợp Không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp, đã được cấp có thẩm quyền nhắc nhở bằng văn bản thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?
Câu 9: Đối với những loại văn bản nào thì nơi nhận có cụm từ “như trên”? Đáp án: BCâu 10: Cán bộ, công chức cấp xã không hoàn thành nhiệm vụ hoặc bị kỷ luật từ khiển trách, cảnh cáo thì thời gian nâng lương bị kéo dài bao nhiêu tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực? Đáp án: B
Câu 11: Việc phân quyền cho mỗi cấp chính quyền địa phương phải được quy định trong? Đáp án: BCâu 12: Điều kiện nào sau đây không phải là điều kiện đăng ký dự tuyển công chức?
Câu 13: Cán bộ là công dân Việt Nam?Câu 14: Những vấn đề liên quan đến phạm vi từ hai đơn vị hành chính cấp xã trở lên thì thuộc thẩm quyền giải quyết của?Câu 15: Trường hợp công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có hành vi vi phạm pháp luật bị xử lý ở hình thức kỷ luật giáng chức mà không còn chức vụ thấp hơn chức vụ đang giữ thì?Câu 16: Đối với công chức biệt phái, thẩm quyền xử lý kỷ luật như thế nào?Câu 17: Nội dung nào không thuộc nội dung nhân dân bàn, biểu quyết?
Câu 18: Trong giao tiếp tại công sở và với công dân, cán bộ, công chức, viên chức phải ?Câu 19: “Bản chính văn bản giấy” là?Câu 20: Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt do ai quyết định thành lập? Đáp án: A
Câu 21: Hiến pháp được thông qua khi?Câu 22: Thời gian tập sự của công chức cấp xã được xếp lương ngạch nhân viên và tương đương là? Đáp án: ACâu 23: Cán bộ, công chức có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng đối với vi phạm quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức; quy định của pháp luật về thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức; kỷ luật lao động; nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?
Câu 24: Chọn Đáp án: đúngCâu 25: Xã (hoặc thị trấn) miền núi, vùng cao và hải đảo có từ hai nghìn dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 26: Cơ quan nào thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.Câu 27: Khi tiếp nhận công chức cấp xã không qua thi tuyển, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phải thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch, trừ trường hợp nào?Câu 28: Công chức cấp xã Vi phạm ở mức độ nghiêm trọng quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ luật lao động; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn mại dâm và các quy định khác của pháp luật liên quan đến công chức nhưng đã thành khẩn kiểm điểm trong quá trình xem xét xử lý kỷ luật, có thể khắc phục được hậu quả, thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?Câu 29: Cán bộ xã già, yếu nghỉ việc theo Quyết định số 130/CP và Quyết định số 111/HĐBT khi từ trần thì người lo mai táng được nhận tiền mai táng phí bằng mấy tháng mức lương tối thiểu chung.Câu 30: Cơ quan có thẩm quyền quy định mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *