Đề thi công chức xã phường thị trấn môn kiến thức chung số 135

Đề thi công chức cấp xã môn kiến thức chung này nằm trong bộ 200 đề thi công chức cấp xã môn kiến thức chung có đáp án đã được giới thiệu trên website.
Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp từ bộ Tài liệu ôn thi công chức cấp xã, phường, thị trấn có đáp án với 590 câu hỏi trắc nghiệm công chức xã có đáp án được biên soạn tỷ mỷ và chắt lọc từ các yêu cầu về nội dung tài liệu tham khảo đối với các hình thức thi tuyển công chức xã.
Ngoài ra, các bạn có thể tải các tài liệu thi công chức, viên chức trên website khác tại đây.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Theo Hiến pháp 2013 thì:Câu 2: Công chức cấp xã tự ý nghỉ việc, tổng số từ 07 ngày làm việc trở lên trong một tháng hoặc từ 20 ngày làm việc trở lên trong một năm mà đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo bằng văn bản 03 lần liên tiếp; thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?
Câu 3: Nội dung nào không thuộc nội dung đánh giá cán bộ theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008?
Câu 4: Nguyên tắc nào không phải là nguyên tắc trong thi hành công vụ?
Câu 5: Sao y gồm?Câu 6: Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm lần đầu đã bị xử lý kỷ luật mà trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày quyết định xử lý kỷ luật có hiệu lực có cùng hành vi vi phạm thì bị coi là?Câu 7: Cán bộ, công chức, viên chức khi làm việc tại công sở và trong thời gian thực thi nhiệm vụ, công vụ?
Câu 8: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, “miễn nhiệm” được định nghĩa như thế nào?
Câu 9: Ở cơ quan, tổ chức làm việc theo chế độ tập thể thì việc ký ban hành văn bản như thế nào?Câu 10: Đâu không phải là Nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụCâu 11: Chính phủ không có chức năng nào ?
Câu 12: Bản sao y, bản sao lục và bản trích sao được thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP có giá trị pháp lý?Câu 13: Thành phố trực thuộc trung ương có trên một triệu dân thì cứ thêm sáu mươi nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 14: Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm nào thì bị xử lý kỷ luật?
Câu 15: Viên chức quản lý đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức mà tái phạm thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?
Câu 16: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận ở cấp xã có trách nhiệm như thế nào trong thực hiện dân chủ ở cấp xã?Câu 17: Cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân làCâu 18: Cơ quan nào có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã hàng năm theo từng chức danh?
Câu 19: Không thực hiện chế độ tập sự trong trường hợp nào?Câu 20: Chính quyền cấp xã có trách nhiệm niêm yết công khai chậm nhất là bao nhiêu ngày, kể từ ngày văn bản được thông qua, ký ban hành đối với những việc thuộc thẩm quyền quyết định của chính quyền cấp xã hoặc kể từ ngày nhận được văn bản đối với những việc thuộc thẩm quyền quyết định của cơ quan nhà nước cấp trên?
Câu 21: Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả rất nghiêm trọng đối với vi phạm quy định của pháp luật về: phòng, chống bạo lực gia đình; dân số, hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới; an sinh xã hội ; thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?
Câu 22: Hội đồng nhân dân quyết định áp dụng một trong các hình thức biểu quyết nào dưới đây?Câu 23: Thị xã có từ tám mươi nghìn dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 24: Những trường hợp nào không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật? (Luật mới)Câu 25: Thẩm quyền quyết định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục, đào tạo công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh theo quy định của pháp luật;Câu 26: Trong quan hệ đồng nghiệp cán bộ, công chức, viên chức phải?Câu 27: Đâu là Quyền của cán bộ, công chức được bảo đảm các điều kiện thi hành công vụCâu 28: Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thể giao?Câu 29: Đâu không phải là Quyền của cán bộ, công chức được bảo đảm các điều kiện thi hành công vụ
Câu 30: Cơ quan có thẩm quyền Quy định chức danh và bố trí số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã là?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *