Uncategorized

Đề thi trắc nghiệm bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên số 27

CongChuc24h.Com giới thiệu bộ de thi trắc nghiệm quản lý nhà nước ngạch chuyên viên là bộ đề gồm 20 bộ đề thi thử có đáp án dưới hình thức trắc nghiệm trực tuyến. Cực kỳ hữu ích đối với các bạn đang ôn thi lấy chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. Câu 1: Cơ cấu tổ chức của Chính phủ gồm có:
Câu 2: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân có nhiệm vụ và quyền hạn nào sau đây?
Câu 3: Vai trò nào dưới đây không phải là vai trò chủ yếu của tài chính công ở nước ta?
Câu 4: Địa vị pháp lý hiện hành của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam là:
Câu 5: Công việc do tập thể Chính phủ thảo luận tập thể và biểu quyết theo đa số là:
Câu 6: Nghĩa vụ của cán bộ, công chức khi thi hành công vụ là:
Câu 7: Nội dung nào dưới đây không phải là quan điểm cơ bản của việc xây dựng và thực hiện chính sách xã hội?
Câu 8: Nội dung nào dưới đây là quyết định quản lý hành chính nhà nước?
Câu 9: Nội dung nào dưới đây không phải là vai trò chủ yếu của tài chính công ở nước ta?
Câu 10: Nội dung nào dưới đây không phải là giải pháp về công bằng xã hội ở nước ta?
Câu 11: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc cơ bản của hoạt động công vụ ở nước ta?
Câu 12: Hệ thống chính trị ở Việt Nam có:
Câu 13: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm của cơ quan Nhà nước ta.
Câu 14: Địa vị pháp lý hiện hành của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam là:
Câu 15: Nội dung nào dưới đây không phải là yêu cầu chung trong quá trình soạn thảo văn bản quản lý hành chính Nhà nươc.
Câu 16: Nội dung nào dưới đây không phải là yêu cầu về nội dung trong kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý hành chính nhà nước?
Câu 17: Chính phủ có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây ( theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008)?
Câu 18: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc tính chủ yếu của nền hành chính Nhà nước ta?
Câu 19: Chức năng nào dưới đây là chức năng của Quốc hội?
Câu 20: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền ban hành văn bản nào dưới đây?
Câu 21: Yêu cầu về nội dung của văn bản quản lý hành chính nhà nước gồm có:
Câu 22: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân có những nhiệm vụ và quyền hạn nào sau đây?
Câu 23: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước ta?
Câu 24: Nguyên tắc nào dưới đây không phải là nguyên tắc phải tuân thủ trong công tác tuyển dụng cán bộ công chức?
Câu 25: Một trong những yếu tố tạo nên hiệu lực quản lý hành chính nhà nước là:
Câu 26: Văn bản quản lý hành chính nhà nước hết hiệu lực khi:
Câu 27: Chính phủ có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?
Câu 28: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, loại văn bản nào dưới đây là văn bản quy phạm pháp luật?
Câu 29: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc quản lý công sản ở nước ta?
Câu 30: Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ, quyền hạn sau:Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *