Uncategorized

Đề thi trắc nghiệm bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên số 28

CongChuc24h.Com giới thiệu bộ de thi trắc nghiệm quản lý nhà nước ngạch chuyên viên là bộ đề gồm 20 bộ đề thi thử có đáp án dưới hình thức trắc nghiệm trực tuyến. Cực kỳ hữu ích đối với các bạn đang ôn thi lấy chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. Câu 1: Một trong những chức năng của Quốc hội là:
Câu 2: Hội đồng nhân dân ( HĐND) có thẩm quyền ban hành văn bản sau:
Câu 3: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc tuyển dụng cán bộ
Câu 4: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc trưng của tài chính công ở nước ta?
Câu 5: Nội dung nào dưới đây không phải là yêu cầu chung về kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý hành chính Nhà nước?
Câu 6: Một trong những nguyên tắc áp dụng văn bản quản lý hành chính nhà nước là:
Câu 7: Uỷ ban nhân dân ( UBND) có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 8: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào?
Câu 9: Trong các chức năng sau đây, chức năng nào không phải của Chính phủ?
Câu 10: Văn bản quản lý hành chính nhà nước hết hiệu lực khi:
Câu 11: Trong các chức năng sau đây, chức năng nào không phải của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam?
Câu 12: Công việc do Chính phủ thảo luận tập thể và biểu quyết theo đa số là:
Câu 13: Nội dung nào dưới đây không phải là yêu cầu đối với quản lý tài chính công ở nước ta?
Câu 14: Theo Pháp lệnh cán bộ, công chức (sửa đổi, bổ sung năm 2003) quy định cán bộ, công chức không được làm việc nào sau đây?
Câu 15: Theo tính chất pháp lý, quyết định nào dưới đây không phải là quyết định quản lý hành chính nhà nước?
Câu 16: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân ( UBND) tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 17: Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 18: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm của áp dụng pháp luật ở nước ta?
Câu 19: Theo tính chất pháp lý, quyết định nào dưới đây không phải là quyết định quản lý hành chính nhà nước?
Câu 20: Một trong những phương hướng chung nhằm hoàn thiện các cơ quan nhà nước ta theo hướng nhà nước pháp quyền XHCN là:
Câu 21: Quy trình chung của việc xây dựng và ban hành văn bản quản lý hành chính nhà nước có trình tự sau đây:
Câu 22: Nội dung nào dưới đây không phải là nội dung chủ yếu đổi mới quản lý tài sản công trong cơ quan nhà nước?.
Câu 23: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc cơ bản của hoạt động công vụ ở nước ta?
Câu 24: Hội đồng nhân dân có thẩm quyền ban hành văn bản sau:
Câu 25: Hệ thống chính trị ở Việt Nam có:
Câu 26: Một trong những nội dung cụ thể của quản lý thuế ở nước ta là:
Câu 27: Một trong những nguyên tắc cơ bản của hoạt động công vụ là:
Câu 28: Bộ trưởng và thủ truởng cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 29: Nội dung nào dưới đây không phải là yêu cầu về nội dung trong kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý hành chính Nhà nước?
Câu 30: Nguyên tắc nào dưới đây không phải là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước ta?Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *