Uncategorized

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 15

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 150 đề thi công chức Hà Nội môn kiến thức chung miễn phí có đáp án.

Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp, chọn lọc từ bộ Tài liệu ôn thi công chức Hà Nội có đáp án.

Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 60 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Số lượng Phó chủ tịch của UBND cấp xã là? Đáp án ACâu 2: Đến năm 2030, bao nhiêu phần trăm hồ sơ công việc tại cấp bộ, cấp tỉnh được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật).
Câu 3: Việc kéo dài nhiệm kỳ của một khóa Quốc hội không được quá bao nhiêu tháng, trừ trường hợp có chiến tranh.
Câu 4: Bãi nhiệm là? .
Câu 5: Cơ quan nào là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamCâu 6: Thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý?Câu 7: Dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND được thông qua khi nào?
Câu 8: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Bản sao đầy đủ, chính xác nội dung của bản sao y, được trình bày theo thể thức và kỹ thuật quy định là
Câu 9: “Văn bản hành chính” là?Câu 10: Sao y gồm?Câu 11: Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm vào chức vụ thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?
Câu 12: Công chức được cử biệt phái chịu sự phân công, bố trí, đánh giá, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức nào?
Câu 13: Cơ quan chủ trì soạn thảo gửi hồ sơ dự thảo quyết định đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chậm nhất là bao nhiêu ngày làm việc trước ngày Ủy ban nhân dân họp để chuyển đến các thành viên Ủy ban nhân dân?
Câu 14: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Đơn vị và cá nhân trong cơ quan, tổ chức có trách nhiệm nộp lưu những hồ sơ, tài liệu được xác định thời hạn bảo quản từ
Câu 15: Khi cần hướng dẫn một số vấn đề cần thiết trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành loại văn bản gì?
Câu 16: Hiến pháp 2013 gồm?Câu 17: Theo Hiến pháp năm 2013, chủ thể bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người mẹ, trẻ em là:
Câu 18: Khi thi hành công vụ, cán bộ, công chức phải mang phù hiệu hoặc thẻ công chức; có tác phong lịch sự; giữ gìn uy tín, danh dự cho cơ quan, tổ chức, đơn vị và đồng nghiệp thuộc nội dung văn hóa giao tiếp nào của cán bộ, công chức?Câu 19: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ, việc điều động công chức được thực hiện trong các trường hợp nào sau đây?
Câu 20: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định để quy định:
Câu 21: Theo Hiến pháp 2013 thì Nhiệm kỳ của mỗi khóa Quốc hội là bao nhiêu năm?
Câu 22: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019). Có bao nhiêu nội dung đánh giá đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý?
Câu 23: Phường có trên mười nghìn dân thì cứ thêm năm nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 24: Đến năm 2025, Giảm tối thiểu bình quân cả nước bao nhiêu phần trăm số lượng đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2021:
Câu 25: Phần mở đầu của văn bản gồm?Câu 26: Thẩm quyền công bố, bãi bỏ quyết định tuyên bố tình trạng chiến tranh
Câu 27: Đến năm 2025, có tối thiểu bao nhiêu phần trăm đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên?
Câu 28: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ không phải là văn bản quy phạm pháp luật trong các trường hợp nào dưới đây?
Câu 29: Công chức cấp xã có bao nhiêu chức danhCâu 30: Theo Hiến pháp 2013, Việc khám xét chỗ ở do?
Câu 31: Việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện như thế nào?
Câu 32: Đến năm 2025, tối thiểu bao nhiêu phần trăm thủ tục hành chính của các bộ, ngành, địa phương, có đủ điều kiện, được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4
Câu 33: Trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công chức công tác không có đơn vị cấu thành thì thành phần dự họp kiểm điểm là?
Câu 34: Trường hợp ký thừa ủy quyền thì phải ghi chữ viết tắt “như thế nào vào trước chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức?
Câu 35: Đại biểu Quốc hội có quyền chất vấn?Câu 36: Quyết định do Ủy ban nhân dân ban hành không phải là văn bản quy phạm pháp luật trong các trường hợp nào dưới đây?
Câu 37: Căn cứ ban hành văn bản là?Câu 38: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP thì các hình thức bản sao bao gồm?
Câu 39: Đến năm 2030, Việt Nam thuộc nhóm bao nhiêu nước dẫn đầu về Chính phủ điện tử (EGDI).
Câu 40: Đảng cộng sản Việt nam lấy chủ nghĩa và tư tưởng nào làm nền tảng tư tưởng?
Câu 41: Theo Luật Cán bộ, công chức thì Cán bộ được nghỉ hưu theo quy định của? Đáp án A
Câu 42: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, thì việc thi nâng ngạch từ ngạch nhân viên hoặc tương đương lên ngạch cán sự hoặc tương đương; từ ngạch cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương do cơ quan nào tổ chức?
Câu 43: Đến năm 2025, Mức độ hài lòng của người dân về cung cấp dịch vụ y tế, giáo dục công lập đạt tối thiểu bao nhiêu phần trăm?
Câu 44: Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được điều động, biệt phái đến vị trí công tác khác mà phụ cấp chức vụ mới thấp hơn phụ cấp chức vụ hiện đang đảm nhiệm thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ trong thời gian bao nhiêu tháng?
Câu 45: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008, đâu không phải là nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân?
Câu 46: Chính phủ có quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?
Câu 47: Thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 48: Hoạt động công vụ của cán bộ, công chức là?
Câu 49: Cán bộ, công chức bị kéo dài thời hạn nâng lương 12 tháng so với quy định đối với những trường hợp nào?
Câu 50: Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước?
Câu 51: Đối với nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã thì?
Câu 52: Căn cứ ban hành văn bản được trình bày như thế nào?
Câu 53: Nhiệm vụ của Hội đồng bầu cử quốc gia?Câu 54: Chủ tịch UBND được bầuCâu 55: Câu 45 Cơ quan, tổ chức, đơn vị phải thực hiện việc thanh toán không dùng tiền mặt đối với các khoản thu, chi nào dưới đây?
Câu 56: Người được giao trách nhiệm kiểm tra thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản phải kiểm tra và chịu trách nhiệm trước người đứng đầu cơ quan, tổ chức và trước pháp luật về?
Câu 57: Hiến pháp 2013 gồm bao nhiêu chương, điều?
Câu 58: Theo quan điểm của Nghị quyết 76/NQ-CP thì gắn cải cách hành chính đồng bộ với ?
Câu 59: Đối với các hình thức văn bản được bố cục theo phần, chương, mục, tiểu mục, điều thì?
Câu 60: Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành tổ chức bằng hình thức nào dưới đây?
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *