Uncategorized

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 36

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 150 đề thi công chức Hà Nội môn kiến thức chung miễn phí có đáp án.

Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp, chọn lọc từ bộ Tài liệu ôn thi công chức Hà Nội có đáp án.

Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 60 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Đến năm 2025, bao nhiêu phần trăm hệ thống báo cáo của các bộ, ngành, địa phương được kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo quốc giA.
Câu 2: Thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương có trên một trăm nghìn dân thì cứ thêm mười lăm nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 3: Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng?
Câu 4: Đến năm 2025, bao nhiêu phần trăm thủ tục hành chính nội bộ giữa cơ quan hành chính nhà nước được công bố, công khai và cập nhật kịp thời.
Câu 5: Theo Hiến pháp 2013 thì những ai có nghĩa vụ trung thành với Tổ quốc?.
Câu 6: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Văn bản phải được theo dõi, cập nhật trạng thái
Câu 7: Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung thực hiện dưới hình thức nào?
Câu 8: Sau khi nhận được thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng, trường hợp cán bộ, công chức, viên chức không nhất trí với kết luận đánh giá, xếp loại chất lượng thì có quyền?
Câu 9: Quốc hiệu được trình bày bằng?
Câu 10: Trường hợp người có hành vi tham nhũng bị xử lý kỷ luật là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thì?Câu 11: Số trang văn bản được thực hiện như thế nào?
Câu 12: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Khi trình bày bản sao sang định dạng giấy, các cụm từ “SAO Y”, “SAO LỤC”, “TRÍCH SAO” được trình bày bằng chữ in hoa, cỡ chữ từ
Câu 13: Rà soát văn bản quy phạm pháp luật là việc?Câu 14: Chậm nhất bao nhiêu ngày trước ngày hết thời hạn bổ nhiệm, cấp có thẩm quyền bổ nhiệm phải ra thông báo thực hiện quy trình xem xét bổ nhiệm lại đối với công chức?
Câu 15: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, thì hình thức thi nâng ngạch công chức bao gồm các nội dung nào?
Câu 16: Sao y gồm?Câu 17: Hội đồng kỷ luật kiến nghị áp dụng hình thức kỷ luật thông qua hình thức nào?
Câu 18: Đến năm 2015, Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu bao nhiêu phần trăm?
Câu 19: Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định là quyền của ai?
Câu 20: Theo quan điểm của Nghị quyết 76/NQ-CP thì Cải cách hành chính phải lấy sự hài lòng của ai là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp?
Câu 21: Chủ tịch nước do cơ quan nào bầu trong số đại biểu Quốc hội.
Câu 22: Căn cứ tuyển dụng công chức (NĐ 24)
Câu 23: Nguyên tắc làm việc của Hội đồng kỷ luật
Câu 24: Hội đồng nhân dân cấp huyện ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định để quy định những vấn đề nào?Câu 25: Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Nghị định 90 được sử dụng?
Câu 26: Trong thời gian tập sự, Trường hợp người tập sự có trình độ thạc sĩ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng, Làm việc trong các ngành, nghề độc hại nguy hiểm thì được hưởng bao nhiêu phần trăm mức lương bậc 2 của ngạch tuyển dụng?
Câu 27: Thời điểm đánh giá công chức được thực hiện như thế nào?
Câu 28: Căn cứ ban hành văn bản bao gồm?
Câu 29: Việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính phải?Câu 30: Theo hiến pháp 2013 Việc thử nghiệm y học, dược học, khoa học hay bất kỳ hình thức thử nghiệm nào khác trên cơ thể người phải có sự đồng ý của ai?
Câu 31: Trong trường hợp Quốc hội không thể họp được thì cơ quan nào có thẩm quyền Quyết định việc tuyên bố tình trạng chiến tranh
Câu 32: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và người đứng đầu tổ chức chính trị – xã hội ở địa phương được mời tham dự các kỳ họp Hội đồng nhân dân và được mời tham dự hội nghị Ủy ban nhân dân cùng cấp khi nào?
Câu 33: Việc quyết định Biện pháp nhằm phát triển kinh tế – xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh ở địa phương thuộc cơ quan nào ban hành văn bản QPPL?
Câu 34: Theo Hiến pháp 2013 thì Cơ chế bảo vệ Hiến pháp do?
Câu 35: Văn bản đã phát hành nhưng có sai sót về nội dung phải được thực hiện như thế nàoCâu 36: Cán bộ, công chức, viên chức đang bị khởi tố, tạm giữ, tạm giam chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền điều tra, truy tố, xét xử về hành vi vi phạm pháp luật thì?Câu 37: Quyền lực nhà nước là
Câu 38: Từ khi thành lập nước đến nay, nước ta đã có mấy bản Hiến pháp?Câu 39: Chủ tịch nước do cơ quan nào bầuCâu 40: Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian thi hành quyết định kỷ luật tiếp tục có hành vi vi phạm mà Nếu có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật ở hình thức nhẹ hơn hoặc bằng so với hình thức kỷ luật đang thi hành thì?Câu 41: Hiến pháp được thông qua khi?
Câu 42: Một trong những tiêu chí bắt buộc để Viên chức giữ chức vụ quản lý đạt được được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ?Câu 43: Theo Hiến pháp năm 2013, cơ quan thực hiện quyền tư pháp ở nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là:
Câu 44: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Số trang văn bản được quy định như sau
Câu 45: Chính quyền địa phương ở nông thôn gồm?
Câu 46: Đến năm bao nhiêu, Tối thiểu 80% thủ tục hành chính của các bộ, ngành, địa phương, có đủ điều kiện, được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4: Trong số đó, ít nhất 80% thủ tục hành chính được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
Câu 47: Thẩm quyền xử lý kỷ luật Đối với viên chức quản lý?
Câu 48: Quốc hội ban hành Nghị quyết để quy định nội dung nào dưới đây?
Câu 49: Cơ quan chủ trì soạn thảo gửi hồ sơ dự thảo quyết định đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chậm nhất là bao nhiêu ngày làm việc trước ngày Ủy ban nhân dân họp để chuyển đến các thành viên Ủy ban nhân dân?
Câu 50: Cán bộ được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ trong trường hợp nào dưới đây?
Câu 51: Thẩm quyền thẩm định dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện, quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Câu 52: Bản kê khai của người có nghĩa vụ kê khai phải được công khai tại đây?
Câu 53: Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức thì công chức được xếp loại chất lượng theo mấy mức?
Câu 54: Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh gồm các Ủy viên là?Câu 55: Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã được niêm yết là?Câu 56: Đến năm 2030, Tối thiểu bao nhiêu phần trăm thủ tục hành chính của các bộ, ngành, địa phương, có đủ điều kiện, được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4, đồng thời, hoàn thành việc tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
Câu 57: Nội dung văn bản được trình bày như thế nào?Câu 58: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Bản hoàn chỉnh về nội dung, thể thức văn bản, được người có thẩm quyền trực tiếp ký trên văn bản giấy hoặc ký số trên văn bản điện tử là
Câu 59: Hội đồng nhân dân cấp xã ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định để quy định những vấn đề nào?
Câu 60: Theo Hiến pháp 2013 thì Tỉnh chia thành?Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *