Uncategorized

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 52

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 150 đề thi công chức Hà Nội môn kiến thức chung miễn phí có đáp án.

Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp, chọn lọc từ bộ Tài liệu ôn thi công chức Hà Nội có đáp án.

Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 60 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả rất nghiêm trọng thuộc Vi phạm quy định của pháp luật về: phòng, chống tội phạm; phòng, chống tệ nạn xã hội; trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?
Câu 2: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Hệ thống thông tin được xây dựng với chức năng chính để thực hiện việc tin học hóa công tác soạn thảo, ban hành văn bản; quản lý văn bản; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan trên môi trường mạng là
Câu 3: Theo Nghị quyết 76/NQ-CP thì trong năm nào, hoàn thành kết nối Cổng Thông tin một cửa quốc gia với Cổng Dịch vụ công quốc gia?
Câu 4: Câu 144 Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019). Kết quả xếp loại chất lượng công chức được sử dụng như thế nào?
Câu 5: Căn cứ tuyển dụng công chức (NĐ 24)
Câu 6: Công chức được cử biệt phái chịu sự phân công, bố trí, đánh giá, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức nào?
Câu 7: Ký hiệu của văn bản bao gồm? Đáp án CCâu 8: Uỷ ban nhân dân ở cấp chính quyền địa phương do cơ quan nào bầu?
Câu 9: Từ khi thành lập nước đến nay, nước ta đã có mấy bản Hiến pháp?Câu 10: Trường hợp Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm đến mức bị xử lý kỷ luật nhưng đã qua đời thì?
Câu 11: Đảng cộng sản Việt nam lấy chủ nghĩa và tư tưởng nào làm nền tảng tư tưởng?
Câu 12: Trong giao tiếp ở công sở, cán bộ, công chức phải ?
Câu 13: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức 2008 sửa đổi bổ sung 2019, mục đích đánh giá cán bộ, công chức là gì?
Câu 14: Cơ quan nào Thẩm định đề nghị xây dựng nghị quyết do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình?Câu 15: Kết quả hệ thống hóa văn bản phải được công bố chậm nhất là?
Câu 16: Người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân mà kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực thì bị xử lý như thế nào?Câu 17: Câu 5, Theo quan điểm của Nghị quyết 76/NQ-CP thì Cải cách hành chính phải xuất phát từ lợi ích của ai?
Câu 18: Thời gian tập sự không được tính vào?Câu 19: Dự thảo quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh do cơ quan nào thẩm định?
Câu 20: Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là bao nhiêu năm?
Câu 21: Ở cơ quan, tổ chức làm việc theo chế độ tập thể thì việc ký ban hành văn bản như thế nào?
Câu 22: Theo Hiến pháp 2013 thì cơ nào phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân động viên Nhân dân cùng Nhà nước thực hiện các nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương.
Câu 23: “Bản gốc văn bản” là ?
Câu 24: Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng bao nhiêu điểm vào kết quả điểm vòng 2:
Câu 25: Công chức 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết như thế nàoCâu 26: Theo Nghị quyết 76/NQ-CP thì Đến năm bao nhiêu Hoàn thành việc nghiên cứu, đề xuất mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống hành chính nhà nước phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể của nước ta trong giai đoạn mới
Câu 27: Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm lần đầu đã bị xử lý kỷ luật mà trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày quyết định xử lý kỷ luật có hiệu lực có cùng hành vi vi phạm thì bị coi là?
Câu 28: Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 tập trung vào mấy nội dung?
Câu 29: Việc tuyển dụng công chức cấp xã phải?
Câu 30: Căn cứ ban hành văn bản là?Câu 31: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, nội dung nào không phải là nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức?
Câu 32: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019). Kết quả xếp loại chất lượng Công chức không được sử dụng để:
Câu 33: Bãi bỏ một phần văn bản QPPL được áp dụng trong trường hợp nào?
Câu 34: Cán bộ, công chức được miễn trách nhiệm trong các trường hợp nào dưới đây?Câu 35: Chính quyền địa phương ở đô thị gồm?
Câu 36: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Bản được viết hoặc đánh máy hoặc tạo lập bằng phương tiện điện tử hình thành trong quá trình soạn thảo một văn bản của cơ quan, tổ chức là
Câu 37: Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân huyện ?
Câu 38: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt tự kiểm tra văn bản do mình ban hành hoặc liên tịch ban hành khi nào?Câu 39: Theo Lời nói đầu của Hiến pháp 2013 thì Nhân dân Việt Nam xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp này vì mục tiêu gì?
Câu 40: Khi viện dẫn văn bản lần đầu có liên quan, phải ghi như thế nào?
Câu 41: Nội dung nào sau đây không thuộc quyền của cán bộ, công chức được bảo đảm các điều kiện thi hành công vụ?
Câu 42: Thẩm quyền Quyết định chính sách thu hút, khuyến khích đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại địa phương phù hợp với điều kiện, khả năng ngân sách của địa phương và quy định của cơ quan nhà nước cấp trên
Câu 43: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019). Cơ quan nào quy định thẩm quyền tổ chức thi nâng ngạch, xét nâng ngạch công chức phù hợp với phân cấp quản lý công chức trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị – xã hội?
Câu 44: Theo Hiến pháp 2013 thì Cơ quan nào Thống nhất quản lý nền hành chính quốc gia?
Câu 45: Đối với công chức cấp xã, thẩm quyền tiến hành xử lý kỷ luật và quyết định hình thức kỷ luật là?
Câu 46: Đối với hồ sơ, tài liệu xây dựng cơ bản thì thời hạn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan là?
Câu 47: Tỉnh không thuộc miền núi, vùng cao có từ một triệu dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 48: Thẩm quyền giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh là?
Câu 49: Hội đồng nhân dân cấp huyện ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định để quy định những vấn đề nào?Câu 50: Điều kiện nào sau đây không phải là điều kiện đăng ký dự tuyển công chức?
Câu 51: Viên chức quản lý có hành vi vi phạm thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?Câu 52: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP thì văn bản nào dưới đây không thuộc Các loại văn bản hành chính?
Câu 53: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, đối tượng nào sau đây được ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển công chức được và được cộng điểm ưu tiên 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2?
Câu 54: Hội đồng nhân dân cấp huyện ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định để quy định những vấn đề nào?Câu 55: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Chương trình là văn bản hành chính được viết tắt là
Câu 56: Một trong những tiêu chí bắt buộc Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt được thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ?
Câu 57: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, “miễn nhiệm” được định nghĩa như thế nào?
Câu 58: Theo Hiến pháp 2013 thì Quận chia thành chia thành?
Câu 59: Thẩm quyền đình chỉ việc thi hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trái với Hiến pháp, luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên
Câu 60: Nhà nước, xã hội phát triển văn học, nghệ thuật nhằm?Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *