Uncategorized

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 66

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 150 đề thi công chức Hà Nội môn kiến thức chung miễn phí có đáp án.

Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp, chọn lọc từ bộ Tài liệu ôn thi công chức Hà Nội có đáp án.

Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 60 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Chọn Đáp án đúngCâu 2: Theo Luật Cán bộ, công chức thì Công chức cấp xã do cấp nào quản lý?
Câu 3: Theo Nghị định số 138/2020-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thì thời gian thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành bao nhiêu phút?
Câu 4: Kê khai hằng năm được thực hiện đối với những trường hợp nào dưới đây?
Câu 5: Theo Hiến pháp năm 2013, cán bộ, công chức, viên chức phải:
Câu 6: Người có hành vi tham nhũng đã chủ động khai báo trước khi bị phát giác, tích cực hợp tác với cơ quan có thẩm quyền, góp phần hạn chế thiệt hại, tự giác nộp lại tài sản tham nhũng, khắc phục hậu quả của hành vi tham nhũng thì được xem xét?Câu 7: Đâu không phải là nguyên tắc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức?Câu 8: Hành vi nào dưới đây là hành vi khác vi phạm pháp luật phòng, chống tham nhũng
Câu 9: Việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính phải?Câu 10: Hội đồng nhân dân cấp huyện ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định để quy định những vấn đề nào?Câu 11: Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân huyện ?
Câu 12: Theo quan điểm của Nghị quyết 76/NQ-CP thì Các nội dung cải cách hành chính phải được tiến hành như thế nào?
Câu 13: Đến năm 2025, tối thiểu bao nhiêu phần trăm thủ tục hành chính của các bộ, ngành, địa phương, có đủ điều kiện, được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4
Câu 14: Cán bộ xã, phường, thị trấn là?Câu 15: Thẩm quyền bãi bỏ Nghị quyết trái pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Hội đồng nhân dân ở đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt?
Câu 16: Thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương có từ một trăm nghìn dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 17: Trường hợp nào dưới đây không phải cán bộ cấp xã theo Luật Cán bộ, công chức?
Câu 18: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ không phải là văn bản quy phạm pháp luật trong các trường hợp nào dưới đây?
Câu 19: Hội đồng nhân dân cấp huyện ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định để quy định những vấn đề nào?Câu 20: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, đối tượng nào sau đây được ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển công chức được và được cộng điểm ưu tiên 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2?
Câu 21: Đến năm 2025, có tối thiểu bao nhiêu phần trăm đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên?
Câu 22: Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ xác định nguyên tắc của công tác văn thư là
Câu 23: Đến năm 2025, bao nhiêu phần trăm hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý.
Câu 24: Thế nào là tham nhũng?
Câu 25: Việc bố trí, phân công công tác cho công chức phải như thế nào?Câu 26: Trường hợp công chức có hành vi vi phạm bị Tòa án kết án phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị Tòa án kết án về hành vi tham nhũng, trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định, bản án có hiệu lực pháp luật của Tòa án, cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật ra quyết định kỷ luật?
Câu 27: Theo Nghị định 112/2020-NĐ-CP, ngày 18/9/2020 của Chính phủ, việc áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với công chức khi có hành vi vi phạm thuộc một trong các trường hợp nào sau đây?
Câu 28: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 và Luật Viên chức số 58/2010/QH12, có hiệu lực khi nào?Câu 29: Chọn Đáp án đúngCâu 30: Theo quan điểm của Nghị quyết 76/NQ-CP thì gắn cải cách hành chính đồng bộ với ?
Câu 31: Văn bản nào dưới đây có tên loại văn bản?
Câu 32: Đối với công chức biệt phái, thẩm quyền xử lý kỷ luật như thế nào?Câu 33: Từ khi thành lập nước đến nay, nước ta đã có mấy bản Hiến pháp?Câu 34: Thị xã có từ tám mươi nghìn dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 35: Quy định nào dưới đây không nằm trong tiêu chí đánh giá CBCCVC về Đạo đức, lối sống
Câu 36: Viên chức quản lý có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả rất nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp Vi phạm quy định của pháp luật về: phòng, chống tội phạm; phòng, chống tệ nạn xã hội; trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?
Câu 37: Điều kiện nào sau đây không phải là điều kiện đăng ký dự tuyển công chức?
Câu 38: Công chức không có nghĩa vụ nào dưới đây khi thực thi công vụ?
Câu 39: Căn cứ vào kết quả đánh giá, công chức được phân loại đánh giá theo các mứcCâu 40: Tổ chức nào dưới đây không phải là tổ chức chính trị- xã hội?
Câu 41: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Bảng kê có hệ thống những hồ sơ dự kiến được lập trong năm của cơ quan, tổ chức là
Câu 42: Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định là quyền của ai?
Câu 43: Văn bản có thể bó trí theo bố cục nào dưới đây?
Câu 44: Chủ thể nào sau đây không được quy định là người có chức vụ, quyền hạn?
Câu 45: Câu 26 Đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã được phân thành mấy loại?
Câu 46: Đối với công chức là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thì Trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng công chức gồm mấy bước ?
Câu 47: Đối tượng nào dưới đây được xét tuyển công chức?
Câu 48: Cơ quan nào là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamCâu 49: Theo Luật Cán bộ, công chức thì Đáp án nào dưới đây là đúng?Câu 50: Thẩm quyền phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao?
Câu 51: Một trong những quan điểm về cải cách hành chính theo Nghị quyết 76/NQ-CP là?
Câu 52: Thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức được tiến hành?Câu 53: Người đứng đầu cơ quan, tổ chức phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về?
Câu 54: Thủ tướng Chính phủ có quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?
Câu 55: Hội đồng nhân dân cấp huyện ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định để quy định những vấn đề nào?Câu 56: Thẩm quyền Đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ Quyết định trái pháp luật do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân ở đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt ban hành.
Câu 57: Miễn nhiệm là?
Câu 58: Viên chức Có hành vi vi phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá thì xếp loại chất lượng ở mức nào?Câu 59: Luật cán bộ, công chức năm 2008 quy định một trong các quyền của cán bộ, công chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương là?
Câu 60: Trong thời hạn bao nhiêu ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc cuộc họp, Hội đồng kỷ luật phải có kiến nghị việc xử lý kỷ luật bằng văn bản (kèm theo biên bản họp Hội đồng kỷ luật và hồ sơ xử lý kỷ luật) gửi cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật?
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *