Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 76

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 150 đề thi công chức Hà Nội môn kiến thức chung miễn phí có đáp án.

Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp, chọn lọc từ bộ Tài liệu ôn thi công chức Hà Nội có đáp án.

Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 60 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Đối với công văn, ký hiệu văn bản như thế nào?Câu 2: Thẩm quyền Quyết định thành lập, bãi bỏ bộ, cơ quan ngang bộ của Chính phủ; thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt?
Câu 3: A. Câu từ
Câu 4: Thẩm quyền Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; điều động, đình chỉ công tác, cách chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện?
Câu 5: Thẩm quyền Đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ văn bản của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trái với Hiến pháp, luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên?
Câu 6: Văn bản quy phạm pháp luật phải được định kỳ hệ thống hóa và công bố kết quả hệ thống hóa bao nhiêu năm một lần?
Câu 7: Trong thời gian 12 tháng kể từ ngày có hiệu lực thi hành, nếu công chức không tiếp tục có hành vi vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý kỷ luật thì ?
Câu 8: Thẩm quyền biệt phái công chức được quy định như thế nào?
Câu 9: Theo Nghị quyết 76/NQ-CP thì cơ quan nào Chủ trì triển khai công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính. Hàng năm, xây dựng, triển khai kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính
Câu 10: Không thực hiện chế độ tập sự đối với các trường hợp nào dưới đây?
Câu 11: Danh từ thuộc trường hợp đặc biệt phải viết hoa? Đáp án A
Câu 12: Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng bao nhiêu phần trăm mức lương bậc 1 của ngạch tuyển dụng?
Câu 13: Trích sao gồm?
Câu 14: Ngoài hình thức tuyển dụng thông qua thi tuyển và xét tuyển, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức quyết định tiếp nhận người đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm vào làm công chức đối với trường hợp nào dưới đây?
Câu 15: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Văn thư cơ quan là bộ phận
Câu 16: Thẩm quyền giải tán Hội đồng nhân dân cấp tỉnh?Câu 17: Theo Hiến pháp 2013 thì nhiệm kỳ của Chủ tịch nước như thế nào?
Câu 18: Trường hợp người bị kiểm điểm là công chức cấp xã thì thành phần dự họp kiểm điểm là?
Câu 19: Việc xử lý kỷ luật đối với viên chức được thực hiện theo các bước nào dưới đây?Câu 20: Thẩm quyền Quyết định các nội dung liên quan đến phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; các khoản đóng góp của Nhân dân
Câu 21: Cơ quan nào dưới đây không có trách nhiệm rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL?Câu 22: Việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính phải?
Câu 23: Thẩm quyền quyết định trưng cầu ý dân là
Câu 24: Thẩm quyền quyết định biên chế công chức của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cấp tỉnh?Câu 25: Thẩm quyền Quyết định chính sách cơ bản về tài chính, tiền tệ quốc gia; quy định, sửa đổi hoặc bãi bỏ các thứ thuế; quyết định phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương?
Câu 26: Việc thi nâng ngạch, xét nâng ngạch phải bảo đảm nguyên tắc?
Câu 27: Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã được niêm yết là?Câu 28: Viên chức quản lý có hành vi Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được bổ nhiệm chức vụ thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?
Câu 29: Đến năm 2030, bao nhiêu phần trăm số lượng người dân, doanh nghiệp tham gia hệ thống Chính phủ điện tử được xác thực định danh điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ thống thông tin của các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương.
Câu 30: Trường hợp người có hành vi tham nhũng bị xử lý kỷ luật là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thì?Câu 31: Cán bộ, công chức bị khiển trách hoặc cảnh cáo thì thời gian nâng lương bị kéo dài mấy tháng?
Câu 32: Thay thế văn bản quy phạm phá luật được áp dụng trong trường hợp nào?
Câu 33: Văn bản đã phát hành nhưng có sai sót về thể thức, kỹ thuật trình bày, thủ tục ban hành phải được thực hiện như thế nào?
Câu 34: Chính quyền địa phương ở nông thôn gồm?
Câu 35: Thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại?
Câu 36: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019). Cơ quan nào quy định thẩm quyền tổ chức thi nâng ngạch, xét nâng ngạch công chức phù hợp với phân cấp quản lý công chức trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị – xã hội?
Câu 37: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Quốc hiệu “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM”:
Câu 38: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019). Có bao nhiêu nội dung đánh giá đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý?
Câu 39: Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 tập trung vào mấy nội dung?
Câu 40: Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật là việc?
Câu 41: Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về công tác văn thư có hiệu lực thi hành vào ngày/tháng/năm nào?
Câu 42: Huyện không thuộc miền núi, vùng cao, hải đảo có trên tám mươi nghìn dân thì cứ thêm mười lăm nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá bao nhiêu đại biểuHĐND?
Câu 43: Không giải quyết thôi việc đối với công chức?Câu 44: Một trong những tiêu chí bắt buộc để Viên chức giữ chức vụ quản lý đạt được được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ?Câu 45: Công chức 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết như thế nàoCâu 46: Thẩm quyền Đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ Thông tư trái pháp luật do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành?
Câu 47: Đối tượng nào dưới đây thuộc diện luân chuyển?
Câu 48: Cán bộ, công chức được miễn trách nhiệm trong các trường hợp nàoCâu 49: Nội dung văn bản được trình bày như thế nào?Câu 50: Luật Phòng chống tham nhũng quy định việc nhận quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn như thế nào?
Câu 51: kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp huyện phải được?Câu 52: Căn cứ vào vị trí công tác, công chức được phân thành mấy loại
Câu 53: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Bản sao đầy đủ, chính xác nội dung của bản gốc hoặc bản chính văn bản, được trình bày theo thể thức và kỹ thuật quy định là
Câu 54: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008, đâu không phải là nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân?
Câu 55: Người có hành vi tham nhũng giữ bất kì chức vụ, vị trí công tác nào đều phải bị
Câu 56: Trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công chức công tác không có đơn vị cấu thành thì thành phần dự họp kiểm điểm là?
Câu 57: Theo Hiến pháp 2013 thì Nhiệm kỳ của mỗi khóa Quốc hội là bao nhiêu năm?
Câu 58: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP thì Người được ký thừa ủy quyền
Câu 59: Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có 02 năm không liên tiếp trong thời hạn bổ nhiệm được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ thì ?Câu 60: Khổ giấy trình bày văn bản hành chính theo Nghị định 30 là? Đáp án A
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *