Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 100

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề “500 câu hỏi trắc nghiệm công chức môn tiếng anh có đáp án” (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Ngoài ra, các bạn có thể xem chuỗi các bài viết tài liệu tiếng anh ôn thi công chức viên chức đã đăng tải trên website
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát …., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Choose the word or phrase which best completes the sentence. “When will you see John?” – “I am looking forward to ……… him next summer.”
Câu 2: Choose the words or phrases which best complete the sentence. Did you accuse Nam of ……….. a plate? Well, I saw him ……… It off the table with his elbow.
Câu 3: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Nam didn’t go to the party because he                     .
Câu 4: Choose the best sentence made from the cues given. legend/ that / tea/ beverage/ discover / 2737B.C.
Câu 5: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided He asked, “Why didn’t she take the final exam?”
Câu 6: Choose the word or phrase which best completes the sentence. We have to …….military service in our country.
Câu 7: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 8: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 9: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 10: Choose the word or phrase which best completes the sentence. After retiring, my aunt spent her ……… on an expensive holiday.
Câu 11: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I want to take my dogs with me. I need their…….
Câu 12: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. The fruit and vegetables at the Shop Mart are always very fresh because they were shipped in every day from the local farm markets .
Câu 13: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 14: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 15: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided The bread was too stale to eat.
Câu 16: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided David drove so fast; it was very dangerous.
Câu 17: Choose the word or phrase which best completes the sentence. We don’t sell foreign newspapers because there is no……… for them.
Câu 18: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 19: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 20: Choose the word which is closest in meaning to the underlined word. The gang admitted they had committed four recent bank robberies.
Câu 21: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Are you fed up ……… this job?
Câu 22: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 23: Choose the word or phrase which best completes the sentence. When was the last time she ……… her bedroom?
Câu 24: Choose the word which is closest in meaning to the underlined word. My father gave up smoking two years ago.
Câu 25: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The decision was ……. until a later meeting.
Câu 26: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 27: Choose the word or phrase which best completes the sentence. It is high time we                              him like a child.
Câu 28: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 29: Choose the word or phrase which best completes the sentence. They are living in a house                .
Câu 30: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *