Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 99

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề “500 câu hỏi trắc nghiệm công chức môn tiếng anh có đáp án” (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Ngoài ra, các bạn có thể xem chuỗi các bài viết tài liệu tiếng anh ôn thi công chức viên chức đã đăng tải trên website
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát …., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The teacher suspected the student…….cheating in examination.
Câu 2: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. I regret going to his party last night.
Câu 3: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The man ……… we met on the train was the headmaster.
Câu 4: Choose the word or phrase which best completes the sentence. There are 350                  in the environmental skills course.
Câu 5: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 6: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 7: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 8: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided The film didn’t come up to my expectations.
Câu 9: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 10: Choose the word which is closest in meaning to the underlined word. He was sacked after having an argument with his boss.
Câu 11: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The doctor advised Robert                  to lose weight.
Câu 12: Choose the word or phrase which best completes the sentence. It’s high time the children                  .
Câu 13: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided The woman was too weak to lift the suitcase.
Câu 14: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. Scientists say forests are being destroyed by air pollution.
Câu 15: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 16: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Mary showed me some pictures                                                       by her father.
Câu 17: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 18: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Of two new teachers, one is experienced and……….
Câu 19: Choose the word or phrase which best completes the sentence. John’s score on the test is the highest in the class. He              
Câu 20: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided The doctor said, “You really ought to rest for a few days, Jasmine.”
Câu 21: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 22: Choose the word or phrase which best completes the sentence. “Why didn’t you buy that car?” – “Because it was so expensive that I couldn’t ……… it.
Câu 23: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided ” Why don’t you reply to the President’s offer right now?” said Mary to her husband
Câu 24: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. I’d have bought Sam’s car if I’d known he was selling it.
Câu 25: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He agreed to sign the contact                 .
Câu 26: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “Stop smoking or you’ll be ill,” the doctor told me.
Câu 27: Choose the word or phrase which best completes the sentence. 100 metres                             a long distance to travel by car.
Câu 28: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 29: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The diesel engine was named ……… its inventor Rudolf Diesel.
Câu 30: Choose the word or phrase which best completes the sentence. You should use it as a study room. It’s………quiet.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *