Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 12

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề “500 câu hỏi trắc nghiệm công chức môn tiếng anh có đáp án” (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Ngoài ra, các bạn có thể xem chuỗi các bài viết tài liệu tiếng anh ôn thi công chức viên chức đã đăng tải trên website
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát …., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given They were so surprised by the news that he didn’t know what to do.
Câu 2: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 3: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 4: Choose the word or phrase which best completes the sentence. His brother had a bad temper. He was in a bad………….
Câu 5: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 6: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “If I were you, I would go to see the doctor”, David said to Claudia.
Câu 7: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Sue has been our next-door neighbour for years;            
Câu 8: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 9: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I have been waiting you since 8 a.m.
Câu 10: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. We bought two bicycles. Neither of them worked well.
Câu 11: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Paul ……… with us for about nine days by now.
Câu 12: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 13: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The police questioned all guests. They ……. that one of them was a spy.
Câu 14: Choose the word or phrase which best completes the sentence. In bacteria and other organisms,                 .
Câu 15: Choose the best sentence made from the cues given Two miles/ long/ distance/ old man/ jog/ everyday.
Câu 16: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 17: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. Not until I left home did I realize how much my father meant to me.
Câu 18: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Jack has three brothers, all of ……… are married.
Câu 19: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “Stop smoking or you’ll be ill,” the doctor told me.
Câu 20: Choose the word or phrase which best completes the sentence. She didn’t ……….doing the ironing, as she didn’t want to go out anyway.
Câu 21: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. Nancy isn’t used to walking so far.
Câu 22: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Global warming is thought to be responsible for some of the world’s recent                                                            disasters.
Câu 23: Choose the best sentence made from the cues given. legend/ that / tea/ beverage/ discover / 2737B.C.
Câu 24: Choose the word or phrase which best completes the sentence. There was a short silence and then footsteps were heard ………from the direction of the library.
Câu 25: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He doesn’t want to let me ……… he was going out.
Câu 26: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. We had a flat tire, so it took three hours longer than usual to get there.
Câu 27: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. I am worried with the confidential information falling into the wrong hands .
Câu 28: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The road is                .
Câu 29: Choose the word or phrase which best completes the sentence. It is raining hard, so our meeting has to be _________ till next Saturday?
Câu 30: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He agreed to sign the contact                 .


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *