Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 11

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề “500 câu hỏi trắc nghiệm công chức môn tiếng anh có đáp án” (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Ngoài ra, các bạn có thể xem chuỗi các bài viết tài liệu tiếng anh ôn thi công chức viên chức đã đăng tải trên website
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát …., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I don’t know him                          to borrow money from him.
Câu 2: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided I didn’t arrive in time to see her.
Câu 3: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. When you are late for class, you should apologize for your teacher.
Câu 4: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I ……… out if I hadn’t been so tired.
Câu 5: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The ……………….. I read about history, the ……….. it makes me realize how relevant history is to us today.
Câu 6: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided She knows a lot more about it than I do.
Câu 7: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Luckily they still have ……… rice in the house.
Câu 8: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I hear that your examinations are next week. You…….very hard at the moment.
Câu 9: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 10: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided He last had his blood tested ten months ago.
Câu 11: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “If I were you, I would take the job,” said my room-mate.
Câu 12: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 13: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 14: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 15: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 16: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 17: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. They arrived too late to get good seats.
Câu 18: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided The film didn’t come up to my expectations.
Câu 19: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 20: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The decision was ……. until a later meeting.
Câu 21: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Are you fed up ……… this job?
Câu 22: Choose the word or phrase which best completes the sentence. His answer was so confused that the teacher could hardly make any ………of it at all.
Câu 23: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I’m very interested                   .
Câu 24: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. The price of coffee is low last month, but everyone knows that it is going to increase this month.
Câu 25: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 26: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. I haven’t written this kind of letter before.
Câu 27: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. “That’s a lovely new dress, Jean,” said her mother.
Câu 28: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. Would you mind turning your radio down a little please?
Câu 29: Choose the word or phrase that best fits the sentence. By next year , we                          here for ten years?
Câu 30: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. Their chances of success are small.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *